Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Projekt "Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego"

W poniedziałek, 19 grudnia, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 2 812 085,23 zł, przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu 3 442 706,67 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Mińsku Mazowieckim: w parku miejskim oraz na Placu Stary Rynek. Rewitalizacji poddana zostanie parkowa zieleń. Roślinność tak będzie skomponowana, aby ograniczać niekontrolowany ruch pieszych, izolować wnętrze parku od zanieczyszczeń i ruchu ulicznego oraz uzupełniać istniejące elementy i wraz z nimi tworzyć malownicze widoki. W ramach prac zostanie wykonany  remont i przebudowa alei parkowych, co przyczyni się do poprawy komunikacji w parku. Zostanie wykonana rozbiórka nieczynnej oczyszczalni ścieków, a teren po niej zagospodarowany będzie nową zielenią. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykonane prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej na odcinku od jazu w ciągu ulicy Budowlanej do kładki łukowej  przy stawie parkowym wraz z odnogą wzdłuż ulic Ogrodowej i Kościelnej. Projekt przewiduje również zagospodarowanie zielenią Placu Stary Rynek, co poprawi jego funkcjonalność.

Projekt pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” ma na celu podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych parku oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rekreacji i odpoczynku użytkowników, jak również przywrócenie właściwej funkcjonalności miejskiego parku i Placu Stary Rynek. Uwzględniono przy tym uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i przestrzenne.


  • W związku z realizacja projektu pt. „ Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poniżej udostępniamy link do narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim