Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

"Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap"


Projekt pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap" znalazł się wśród 12 z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 7 980 647,55, a kwota dofinansowania 6 783 550,41 zł.

Warto podkreślić, że cztery zadania inwestycyjne wymienione poniżej zostały już zrealizowane, co umożliwi częściową refundację dotychczas kosztów i wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości ponad 3,5 mln zł.  

  1. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Grzeszaka
  2. Budowa kanalizacji wód opadowych oraz zbiornika retencyjnego w ulicy Kolberga
  3. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Rodziny Łubieńskich
  4. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Narutowicza

W latach 2017-2019 będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Jaśminowej

2. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Osiedlowej

Dofinansowanie na realizację projektu jest najwyższym jakie Miasto pozyskało ze środków Unii Europejskiej i wymagało znacznego nakładu pracy oraz zaangażowania. Było to tym bardziej ważne i zasadne, gdyż w tym działaniu nie planowane są nabory wniosków w przyszłości. Liczymy na sprawną realizację projektu oraz uzyskanie zakładanych efektów ekologicznych.


W związku z realizacją projektu pt. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego  przez Instytucję

Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a.   Specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b.  Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).Aneks rozszerzający zakres projektu

W kwietniu  2019 roku Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. Wniosek uzyskał akceptację, czego efektem jest aneks zawarty 5 sierpnia 2019 r.

W ramach rozszerzenia projektu zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej i inne elementy odwodnienia pasa drogowego w kolejnych 7 realizowanych przez Miasto zadaniach inwestycyjnych oraz refundowane wydatki związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w dwóch już zrealizowanych inwestycjach tj. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej i ul. Konstytucji 3 Maja.

Wszystkie nowe inwestycje będą realizowane w latach 2019-2020.


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim