Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej

Zadanie pn. Wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakończyliśmy rzeczową realizację pro­jektu pn. „Wyposażenie sali koncerto­wej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim", które było ele­mentem dużego zadania inwestycyjne­go pn. „Wyposażenie sali koncertowej w zakresie elektroakustyki, oświetle­nia, kinotechniki wraz z wykończeniem wnętrza w zakresie akustyki, zmiennej akustyki, wykonaniem estrady i podłogi podniesionej pod widownię".

Efektem końcowym jest nowoczesna sala koncertowa, spełniające najwyższe standardy dla tego typu obiektów. Miasto Mińsk Mazowiecki stało się posiadaczem obiektu, który był długo wyczekiwany przez mieszkańców. Zainteresowanie zakończeniem inwestycji oraz otwarciem obiektu jest naprawdę bardzo duże, a uczniowie i artyści z niecierpliwością czekają na możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Oferta kulturalna na terenie miasta, jak i powiatu zostanie nie­wątpliwie poszerzona, mieszkańcy będą mieli możliwość uczestniczenia w koncer­tach „live" oraz umożliwione będzie nagry­wanie płyt. Będzie to miejsce prezentacji przedstawień teatralnych, spotkań z za­praszanymi artystami i orkiestrami. Planu­je się, że sala będzie miejscem prezentacji działalności szkół muzycznych, prezenta­cji ich dorobku w formie filmu, dokumentu, nagrania itp. Już dzisiaj wiele zespołów muzycznych, grup teatralnych wyraża swoje zainteresowanie prezentacją swo­jego dorobku na scenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim. Wyposażenie sali koncertowej to ostatni element wielo­letniej inwestycji polegającej na rozbudo­wie Miejskiej Szkoły Artystycznej. Zgodnie z planami rozwoju Szkoły, wykorzystanie nowoczesnej sali umożliwi realizację no­woczesnych metod kształcenia, przyczy­ni się do urozmaicenia procesu dydak­tycznego, umożliwi kontakt publiczności z artystami, którzy będą występowali na scenie w nowej sali koncertowej. Obecnie trwają pomiary akustyczne i strojenie sali prowadzone przez Pracownię Akustyczną Kozłowski Spółka Jawna, nadzorowane przez dr. Piotra Kozłowskiego.


Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest na ostatnim etapie realizacji. Nowoczesna sala koncertowa w Miejskiej Szkole Artystycznej będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, a uczniowie z niecierpliwością czekają na możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na „wielkiej scenie”. Dostarczono i zamontowano fotele, a wydatek ten został w części pokryty ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończono dostawę i montaż oświetlenia scenicznego oraz antraktowego widowni. Nadal dostarczany jest sprzęt elektroakustyczny i urządzenia mechaniczne sceny, a na sali prowadzone są roboty budowalne związane z wykonaniem okładzin akustycznych. Odbyły się jedne z ostatnich pomiarów akustycznych, a w I kwartale 2017 roku planowane jest strojenie sali przez Pracownię Akustyczną Kozłowski Spółka Jawna, nadzorowane przez dr. Piotra Kozłowskiego. Zakończyły się wszystkie prace objęte zadaniem pn. Wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie, prace zostały odebrane.


Zaawansowanie prac związanych z zadaniem pn. Wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim jest znaczne, mimo niesprzyjającej aury pogodowej realizacja prac przebiega zgodnie z harmonogramem. Nadal przebiega dostawa sprzętu elektroakustycznego, sprzętu antraktowego widowni oraz urządzeń mechanicznych sceny. Większość oświetlenia scenicznego została dostarczona, rozpoczęto jego montaż. Zakończono roboty budowlane w pomieszczeniu realizatora oświetlenia i pomieszczenia realizatora dźwięku oraz montaż podwieszanego sufitu. Przystąpiono do wykonania podłogi podniesionej pod widownię. Rozpoczęły się pierwsze pomiary akustyczne, które prowadzone są przez Pracownię Akustyczną Kozłowski Spółka Jawna. Nadzór nad pomiarami akustycznymi sprawuje dr Piotr Kozłowski.


Kontynuowane są prace związane z wyposażeniem sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim. Wykonano sufit podwieszony nad widownią, przystąpiono do wykonywania sufitu podwieszanego nad estradą oraz montażu okładzin akustycznych ścian bocznych i estrady. Wykonano galerię techniczną nad sufitem podwieszonym sali koncertowej. Rozpoczęto dostawę oświetlenia scenicznego, a także przystąpiono do wykonania instalacji oświetlenia technologicznego. Trwa dostawa sprzętu elektroakustycznego.


We wrześniu przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Wyposażenie sali koncertowej w zakresie elektroakustyki, oświetlenia, kinotechniki wraz z wykończeniem wnętrza w zakresie akustyki, zmiennej akustyki, wykonaniem estrady i podłogi podniesionej pod widownię”. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem pomieszczenia realizatora oświetlenia i pomieszczenia realizatora dźwięku oraz do montażu podwieszanego sufitu sali koncertowej. Równolegle do prowadzonych robót budowlanych dostarczany jest sprzęt związany z wyposażeniem sali koncertowej, który sukcesywnie będzie montowany. W chwili obecnej wszystkie prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.


W środę, 31 sierpnia, została oficjalnie podpisana umowa na wyposażenie sali koncertowej w Miejskiej Szkole Artystycznej. Miasto reprezentował burmistrz Marcin Jakubowski, a wykonawcę, firmę Awaco Sp. z o.o., prezes Wojciech Gardocki. Na miejsce złożenia podpisów dyrektor Wenanty Maciej Domagała wybrał przestronne patio w MSA.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2016 roku. Wartość umowy to ok. 6,5 mln zł.

Sala koncertowa została zaprojektowana, aby służyć zarówno Szkole Artystycznej jak i szerokorozumianej społeczności lokalnej.

Wyposażenie akustyczne i technologiczne będzie umożliwiało, oprócz prowadzenia zajęć typowych dla szkoły muzycznej, realizowanie wielu imprez różnego typu, takich jak:

 • solowe i grupowe akustyczne występy uczniów szkoły artystycznej bez wykorzystania nagłośnienia,
 • akustyczne koncerty orkiestry symfonicznej, chóralne bez wykorzystania nagłośnienia,
 • projekcje filmowe z wykorzystaniem nagłośnienia kinowego,
 • imprezy słowno – muzyczne z wykorzystaniem nagłośnienia,
 • koncerty rozrywkowe z wykorzystaniem nagłośnienia,
 • występy teatralne,
 • konferencje, prelekcje, spotkania szkoleniowe,
 • festiwale okręgowe, przeglądy piosenki.

Zrealizowanie w jednej sali imprez o tak odmiennych wymaganiach akustycznych będzie możliwe dzięki zainstalowaniu specjalnych rozwiązań umożliwiających przestrajanie akustyki na potrzeby poszczególnych wydarzeń.

Przykładowo:

 • na potrzeby codziennych ćwiczeń uczniów Szkoły Artystycznej ustawiany będzie czas pogłosu typowy dla kameralnych sal koncertowych (RT=1,3 s ),
 • na potrzeby seansów filmowych lub koncertów z wykorzystaniem nagłośnienia czas pogłosu będzie skracany (do ok. RT=0,9 s),
 • na potrzeby koncertów akustycznych większych składów orkiestrowych będzie możliwość wydłużenia czasu pogłosu nawet do wartości typowych dla małych sal filharmonicznych (RT=1,6 s).

Aby osiągnąć tak wysokie parametry akustyczne oraz duże możliwości funkcjonalne, przeprowadzono szczegółowe projektowanie akustyczne, do którego wykorzystano komputerowy model akustyczny 3D. Na podstawie danych z modelowania komputerowego dobrano precyzyjnie okładziny akustyczne, konstrukcję podłogi estrady, fotele na widowni oraz pozostałe elementy wpływające na finalne parametry akustyczne. Realizacja będzie przebiegać pod stałą kontrolą akustyków, którzy w ramach procedury strojenia akustycznego będą kilkukrotnie wykonywać pomiary akustyczne po kolejnych etapach wyposażania sali, aby mieć pewność, że finalny efekt nie będzie odbiegał od założonego w projekcie.

Sala zostanie wyposażona w cyfrowy system projekcji filmowej zgodny ze standardem DCI, dzięki czemu możliwe będzie organizowanie projekcji filmowych, w tym premierowych. Zgodnie z najnowszymi trendami obiekt będzie mógł wyświetlać filmy również w wersji 3D
w trybie polaryzacyjnym. Dźwięk będzie zgodny ze standardem Dolby Surround 7.1. Sala swoimi parametrami nie będzie odbiegać od możliwości typowych sal kinowych znajdujących się w kompleksach typu multipleks.

System nagłośnienia koncertowego będzie wykorzystywał standardowe współczesne komponenty elektroakustyczne tj. konsoletę cyfrową, cyfrowe przesyłanie sygnałów fonicznych pomiędzy urządzeniami, mikrofony bezprzewodowe z transmisją cyfrową, zestawy głośnikowe typu line array. Dzięki temu wyposażeniu możliwa będzie obsługa dźwiękowa wszystkich koncertów wykonawców jazzowych, rozrywkowych, klasycznych i wszelakich innych, których występy wymagają zastosowania systemu nagłaśniania.

Podstawowe oświetlenie estradowe sali dobrano w pierwszej kolejności zgodnie z potrzebami występów uczniów szkoły. Dodatkowe oprawy oświetleniowe będą umożliwiały również realizację oświetlenia estradowego podczas koncertów artystów przyjeżdżających na zaproszenie. Wśród zainstalowanych opraw oświetleniowych znajdą się klasyczne konstrukcje typowe dla sal koncertowych i teatralnych, energooszczędne oprawy wykorzystujące technologię LED oraz inteligentne oprawy umożliwiające realizatorowi oświetlenia obsługującemu cyfrową konsoletę oświetleniową, oprócz oczywistej zmiany natężenia światła, m.in. zmianę lokalizacji plamy świetlnej, koloru światła, czy też wyświetlanego wzoru.

Wyposażenie technologiczne sali (m.in. oświetlenie estradowe, ekran kinowy, głośniki koncertowe i zaekranowe, kurtyna, kulisy, dekoracje, …) zostanie podwieszone pod sufitem akustycznym sali przy pomocy sztankietów głośnikowych, oświetleniowych, ekranowego, kurtynowego i dekoracyjnych. Całość systemu mechaniki scenicznej wraz ze spójnym systemem sterowania będzie umożliwiała obsłudze sali pełne przezbrojenie wnętrza z trybu realizacji zajęć szkolnych do trybu koncertowego lub kinowego w ciągu około godziny.

Sumarycznie do zrealizowania systemów technologii widowiskowej w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim zostanie wykorzystane m.in.:

 • 26 km różnego rodzaju kabli,
 • 920 m2 ustrojów akustycznych,
 • 150 opraw oświetleniowych,
 • 94 głośniki,
 • 64 mikrofony,
 • dziesiątki wzmacniaczy, procesorów, przetworników, anten, ….
 • 314,50 m2 powierzchni sali koncertowej wraz ze sceną,
 • 417 foteli na widowni

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w zakresie akustyki i technologii estradowej organizowanie popołudniowych/wieczornych koncertów i projekcji dla mieszkańców miasta i okolic nie będzie kolidowało z codziennymi zajęciami szkoły. Co najważniejsze, parametry akustyczne sali oraz jej wyposażenie technologiczne będą pozwalały na zrealizowanie całkowicie różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych, które z uwagi na odmienne wymagania i potrzeby zazwyczaj są realizowane w różnych budynkach.

W sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim zostanie uzyskana rzeczywista wielofunkcyjność w pełnym tego słowa znaczeniu. Finalnie Mińsk Mazowiecki dzięki tej realizacji uzyska salę wielofunkcyjną umożliwiającą realizację imprez oraz edukacji muzycznej na poziomie dobrych sal widowiskowych istniejących w polskich miastach powiatowych i wojewódzkich.

Tekst opracowany na podstawie materiałów dr. Piotra Kozłowskiego

 • 21207
 • 21208
 • 21209
 • 21210

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim