Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2020

Obwieszczenie Wojewody dot. ul. Mickiewicza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez powiat Miński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 2451/1 o pow. 0,0082 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną wojewódzką – ul. Mickiewicza.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce; za pośrednictwem poczty mailowej na adres pjanczuk@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Wojewoda Mazowiecki

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim