Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2020

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-ściami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 54, poz. 1284, poz. 471) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6, ust. 1 i ust. 7, § 13 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1490)  -  ogłaszam:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 6661/4 o powierzchni 1570 m2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00049126/9 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położonej w Mińsku Mazowieckim w rejonie ul. Jaśminowej.

Oferowana do sprzedaży działka gruntu nie jest obciążona żadnymi długami, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Warunki przetargu:
1)    cena wywoławcza: 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy),
2)    wadium: 30.000,00 zł  (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
3)    postąpienie  – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 3.000,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) - nieruchomość położona jest w terenie usług nieuciążliwych dla otoczenia.

Sposób zagospodarowania:
•    linia zabudowy jako nieprzekraczalna, wzdłuż wszystkich ulic i dojazdów w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,
•    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m każdego z brzegów cieków i ro-wów, zgodnie z rysunkiem planu,
•    wysokość zabudowy - maksymalnie 2 kondygnacje i nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; druga kondygnacja w wysokim dachu,
•    ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej,
•    nakaz utrzymania istniejącej zieleni wysokiej, a wzdłuż ciągów komunikacyjnych – po-stulat uzupełnienia istniejących szpalerów zieleni wysokiej oraz nowych nasadzeń,
•    obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem ograniczenia obsługi z nowoprojektowanych ulic,
•    parkingi w ilości 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni usług, w granicach lokalizacji, także w kondygnacjach podziemnych (dla budynków nowoprojektowanych) oraz w poziomie terenu.

Uzbrojenie przyległych ulic publicznych w urządzenia infrastruktury technicznej:
o    teren uzbrojony w miejskie sieci: wodociągową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitar-nej, kanalizacji deszczowej i gazu ziemnego; ulica ma nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Inne warunki:
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 26 października 2020 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku Spół-dzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem tego przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (sala nr 6) ul. Konstytucji 3 Maja 1.
Informuje się, że osoba, która wygra przetarg na sprzedaż nieruchomości:
- nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpła-cone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
- zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu oraz należnego podatku VAT od tej ceny, nie później niż w przeddzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

Stosownie do art. 41 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym).

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o tym przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie w godzinach urzędowania w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, tel. 25 7595351 do 26 października 2020 r. włącznie.

/-/ Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim