Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Eliza Bujalska - Drugi Zastępca Burmistrza

Eliza Bujalska / Drugi Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 11, 759 53 00
sekretariat@umminskmaz.pl

 Zadania i kompetencje Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta:

.  współudział w opracowywaniu i realizacji programów strategicznych Miasta;
.  zapewnienie efektywnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez podległe Wydziały i miejskie jednostki
   organizacyjne;
.  koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w celu skutecznej realizacji zadań,
   a w szczególności:
-  ustalanie zadań, w tym programów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych przewidzianych w budżecie Miasta do wykonania w
   danym roku budżetowym,
-  akceptowanie materiałów kierowanych do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta,
-  dokonywanie okresowych ocen stopnia i prawidłowości wykonywania zadań powierzonych podległym Wydziałom i jednostkom
   organizacyjnym Miasta;

.  zapewnienie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przez podległe Wydziały i jednostki organizacyjne;
.  sprawowanie bieżącego nadzoru nad podległymi Wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania
   środków finansowych do budżetu Miasta na realizację zadań Miasta, w szczególności na zadania oświatowe, kulturalne i
   społeczne;
.  efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie środkami budżetu Miasta;
.  podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców;
.  wykonywanie innych zadań na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.
 


Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Referatu Oświaty;
Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych;
Mińskiego Centrum Profilaktyki;
Stanowiska ds. komunikacji społecznej;
miejskich jednostek organizacyjnych- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Ziemi Mińskiej, Miejskiego Domu Kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej;
placówek oświatowych,

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim