Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - inwestycja drogowa

Obwieszczenie z dnia 27 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Miński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta, z dni a28 września 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: budowie grogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i Łąkowej w Mińsku Mazowieckim wraz z odwodnieniem i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Łączy nas Niepodległa – koncerty z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie realizuje zadanie pod nazwą „Łączy nas Niepodległa – koncerty integracyjne w Mińsku Mazowieckim z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. W związku z tym serdecznie zapraszamy na koncerty on-line, które są dedykowany mieszkańcom naszego powiatu. Premiera odbędzie się już 9 listopada!

Pierwszy koncert – pt. „Wyśpiewajmy Niepodległość”, to program o tematyce patriotycznej i edukacyjnej dla dzieci. W trakcie koncertu zespół wokalno-aktorski „Sonanto” zaprosi dzieci zarówno do wspólnego śpiewania najbardziej znanych utworów, które dzieci kojarzą z odzyskaniem niepodległości, jak i wielu innych, dziecięcych utworów o Polsce. Prowadzący w przystępny sposób opowie dzieciom o polskich zmaganiach o suwerenność. Program koncertu około 60 minut.

Drugi koncert dla młodzieży i seniorów pt. „100 lat polskiej piosenki na stulecie Niepodległości” – to pokazanie stu lat polskiej niepodległości przez pryzmat życia Polaków w kolejnych dekadach stulecia. Koncert stanowiłby muzyczną opowieść o ostatnim polskim stuleciu i tym, jakie piosenki w kolejnych dekadach tych stu lat Polacy pokochali. Będzie to zatem bardzo ciekawa podróż, z jednej strony refleksyjna, z drugiej zaś pełna osobistych wspomnień dla seniorów

W uczestnictwie w obchodach rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzielimy przekonanie, że niezwykle ważne jest popularyzowanie polskiej historii oraz jej dziedzictwa kulturowego poprzez różne formy artystyczne. Koncerty skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, będą świetnym narzędziem dla osiągnięcia takich rezultatów. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z Covid-19, posłużymy się technologią multimedialną i dotrzemy do odbiorców za pomocą Internetu.

Premiera Internetowa każdego z koncertów, odbędzie się 9 listopada, koncerty będą dostępne w Internecie przez następne kilka tygodni. Zespół za każdym razem wystąpi w odpowiednich kostiumach, w przypadku propozycji dla młodzieży i seniorów – także w charakteryzacjach właściwych dla wybranej epoki.

Projekt pod nazwą Łączy nas Niepodległa – koncerty integracyjne w Mińsku Mazowieckim z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest dofinansowany z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Nowe zasady bezpieczeństwa w epidemii

Podczas konferencji prasowej 4 listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne obostrzenia i zasady bezpieczeństwa w epidemii koronawirusa, które zaczną obowiązywać od 9 listopada br. Więcej informacji na stronie www.gov.pl

 • Grafika przedstawiająca nowe zasady bezpieczeństwa w epidemii

1000 powodów, by czytać

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach konkursu organizowanego przez EMPIK promują czytelnictwo. Ich plakat „1000 powodów, by czytać” ma szansę zdobyć nagrodę – 1000 książek dla szkolnej biblioteki. Aby było to możliwe, należy oddać głos na ich prace za pośrednictwem aplikacji mobilnej Empiku, kliknąć ikonę konkursu, wpisać kod pocztowy 05-300 lub nazwę miasta Mińsk Mazowiecki. Każdego dnia można oddać jeden głos. Akcja trwa do 2 grudnia 2020 r.

Dajmy uczniom trochę radości w tym niesprzyjającym również dla nich czasie. Głosujmy!

 • plakat informujący o udziale SP 3 w konkursie Empiku

Ogłoszenie o przetargu - niezabudowana nieruchomośc w rejonie ulicy Jana Łupińskiego

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 13 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r., poz.1490) - ogłaszam:

pierwszy    przetarg   ustny   nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00039778/1, własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy bez nazwy w rejonie ulicy Jana Łupińskiego

Działka gruntu Nr 8341 o powierzchni 601 m2

Warunki przetargu:

- cena wywoławcza: 106.000,00 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy),

- wadium: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy),

- postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 1.060,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Oferowana do sprzedaży działka gruntu nie jest obciążona żadnymi długami oraz jest wolna od wszelkich obciążeń.

Przeznaczenie wymienionej wyżej nieruchomości w planie miejscowym – usługi oświaty z dopuszczeniem usług nieuciążliwych służących funkcji podstawowej, w tym usług sportu oraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej po odstąpieniu od realizacji funkcji podstawowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości położonych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (przy nowej parcelacji):

minimalna powierzchnia działek budowlanych (przy nowej parcelacji) - nie mniejsza niż 500 m² dla zabudowy bliźniaczej,

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej,

linia zabudowy nieprzekraczalna, w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ciągu komunikacyjnego,

wysokość zabudowy - maksymalnie 3 kondygnacje i nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku, trzecia kondygnacja w wysokim dachu, ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej, obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego oraz z nowo projektowanych ulic, dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych, parkingi w ilości 2 miejsc na 1 dom jednorodzinny.

Uzbrojenie przyległej ulicy Jana Łupińskiego w urządzenia infrastruktury technicznej:

nieruchomość jest usytuowana w strefie pełnego wyposażenia w sieci uzbrojenia komunalnego, dostęp do drogi publicznej do ul. bez nazwy obejmującej m.in. działkę Nr 2417/62 (stanowiącą drogę gminną na podstawie uchwały Nr VI.39.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu publikacja w Dz. U. Woj. Maz. z 11 marca 2019 r. poz. 3188).

Inne warunki:

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 7 grudnia 2020 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowody wniesienia wadium podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem danego przetargu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (sala nr 6, parter), ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Informuje się, że osoba, która wygra przetarg na sprzedaż nieruchomości:

nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpłacone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,

zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu oraz należnego podatku VAT od tej ceny, nie później niż w przeddzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

Stosownie do art. 41 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym). Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o tych przetargach.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie w godzinach urzędowania w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w pokoju nr 207, tel. 25 7595325 lub 25 7595323 do 7 grudnia 2020 r. włącznie.

 

Burmistrz Miasta

 /-/ Marcin Jakubowski

Rolniku, spisz się i daj wygrać sobie, swojej gminie i polskiemu rolnictwu!

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowy zostanie wypełniony, aplikacja zapyta o chęć udziału w loterii. Jeśli rolnik się na to zdecyduje, otrzyma unikatowy kod potwierdzający samospis. Kod należy zarejestrować w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020 r.) na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Potem zostaje już tylko śledzić transmisje online w mediach społecznościowych GUS z losowań i liczyć na szczęśliwy traf!

Do rolników z terenu województwa mazowieckiego skierowana jest też akcja „Najszybsi w PSR każdego dnia”. Codziennie nagrodzonych zostanie 50 pierwszych osób, które W DNIU ZAKOŃCZENIA wypełniania formularza Powszechnego Spisu Rolnego PRZYŚLĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZGŁOSZENIE do udziału w Akcji. Jest to niezwykle proste i szybkie. Wystarczy wpisać nr gospodarstwa z ankiety samospisu i adres do wysyłki nagrody na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr Akcja będzie trwać od 10 listopada do końca miesiąca.

 

Dzięki spisowi rolnemu wygrywać mogą też mazowieckie gminy. W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gminy, które wykażą się najwyższym odsetkiem osób spisanych w samospisie internetowym, otrzymają atrakcyjne zestawy sprzętu informatycznego. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie przekaże zwycięzcom również nagrody przeznaczone dla gminnych szkół i przedszkoli.

Zapraszamy też do konkursu otwartego dla każdego bez względu na wiek i miejsce zamieszkania – nie trzeba być rolnikiem, ani mieszkać na wsi. Wystarczy wziąć swój telefon, nagrać krótki, maksymalnie 1-minutowy film i odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego liczy się rolnictwo?”. Najlepsza praca zostanie wyemitowana w TVP3 Warszawa, a jego twórca otrzyma atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-filmowy-dlaczego-liczy-sie-rolnictwo/.

 • Plakat zachęcający do spisu rolnego przez Internet

Jak można szybko spisać gospodarstwo rolne?

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

Gospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez Internet, telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego (UWAGA – ta ostatnia opcja dostępna tylko w części gmin). Jednak biorąc pod uwagę kryterium czasu najkorzystniej prezentuje się samospis internetowy. Można z niego korzystać bez konieczności dzwonienia na infolinię i umawiania terminu rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej. Czas jest ważny, bo przecież wielkimi krokami zbliża się koniec spisu (trwa do 30 listopada), a dodatkowo otaczająca nas rzeczywistość staje się z każdym dniem trudniejsza.

Rolnicy z Mazowsza najwyraźniej nie doceniają atutów samospisu internetowego. Z tej formy spisu skorzystał do tej pory zaledwie co dziesiąty użytkownik gospodarstwa rolnego w województwie mazowieckim. To zastanawiające, bo samospis jest naprawdę ŁATWY I SZYBKI, a przede wszystkim w pełni BEZPIECZNY. Rolnicy z innych regionów kraju zdecydowanie częściej wybierają tę metodę. Dla porównania w województwie opolskim co piąty rolnik spisał się przez Internet.

Internetowy formularz spisowy jest dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Wystarczy zalogować się w aplikacji spisowej korzystając z danych zawartych w liście Prezesa GUS i wprowadzić wymagane informacje o gospodarstwie rolnym.

Co jeśli zagubił się nam list Prezesa GUS lub w ogóle go nie otrzymaliśmy? Wtedy należy zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99 – konsultant przekaże nam dane potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Z infolinią powinny się kontaktować też te osoby, które prowadzą działalność związaną z rolnictwem, ale robią to na małą skalę i nie są pewne, czy podlegają obowiązkowi spisowemu.

Warto też pamiętać, że wybierając samospis internetowy możemy wziąć udział w loterii spisowej, a nasza gmina ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody między innymi dla swoich szkół i przedszkoli.

Więcej informacji o loterii spisowej: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Konkurs spisowy dla gmin województwa mazowieckiego: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-dla-gminnych-biur-spisowych/

 • Jak można szybko spisać gospodarstwo

Charytatywny kalendarz grupy wolontariackiej Zwierzaki z Mińska na rok 2021

Informujemy, że Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski objął patronatem wydanie charytatywnego kalendarza na rok 2021 stworzonego przez grupę wolontariacką Zwierzaki z Mińska, działającą w ramach Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! Grupa Zwierzaki z Mińska od lat obejmuje pomocą i otacza opieką zwierzęta z terenu naszego miasta. Kalendarz uświetnia swoim wizerunkiem aktor Muzycznego Teatru ROMA Marcin Franc. Dochód z kalendarza zostanie przeznaczony na ratowanie zwierząt. Kalendarze można zamówić przez fanpage grupy Zwierzaki z Mińska:  http://fb.com/zwierzakizminska1 lub mailowo  kalendarz.zzm@gmail.com

 • okładka kalendarza wydanego przez grupę Zwierzaki z Mińska

Zasady udzielania ślubów cywilnych

W związku ze stanem epidemii informujemy, że zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.
Maksymalna liczba uczestników uroczystości wynosi  5 osób, w tym para młoda i świadkowie.
Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

Konkurs bożonarodzeniowy "Świąteczne pierniczki"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki do wzięcia udziału w konkursie "Świąteczne pierniczki". Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypieku z ciasta piernikowego oraz ozdobienie go dowolną techniką. Zwycięska praca zostanie wykorzystana w projekcie kartki bożonarodzeniowej miasta. Na mailowe zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa w regulaminie.

Grand Prix Mińska Mazowieckiego w badmintonie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w Grand Prix Mińska Mazowieckiego w badmintonie w sezonie 2020/2021. Najbliższe spotkanie już 15.11.2020 r. w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Dąbrówki 10

 • bady
 • bady

Kondolencje

…śmierć tak punktualna że zawsze nie w  porę…

ks. Jan Twardowski

 

Ze smutkiem informujemy o śmierci prezesa Koła Polskiego Związku Niewidomych w Mińsku Mazowieckim Artura Włodarczyka. Rodzinie i znajomym składamy szczere kondolencje.

Jesteśmy wdzięczni za Jego pracę i aktywność na rzecz społeczności osób niewidomych. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę z samorządem, za każde spotkanie i rozmowę.

Będzie nam Pana bardzo brakowało.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski i pracownicy Urzędu Miasta

 • kondolencje dla Rodziny zmarłego - Artura Włodarczyka

Obchody Święta Niepodległości

W tym roku obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przenosimy do sieci.
Wypatrujcie 11 listopada śladów Marszałka...

102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PROGRAM WYDARZEŃ:

 • ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM NIEPODLEGŁOŚCI
 • ŚLADY PIŁSUDSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM (CZ. 1) (WWW I FB: GODZ. 10.00)
 • DZWON NIEPODLEGŁOŚCI BIJE DLA BOHATERÓW (WWW I FB: GODZ. 12.00)
 • ŚLADY PIŁSUDSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM (CZ. 2) (WWW I FB: GODZ. 14.00)
 • KRONIKA ROKU 1918 - obraz społeczno-kulturalny miasta (WWW I FB: GODZ. 16.00)
 • KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY w wykonaniu THE TIME QUARTET (WWW I FB: GODZ. 18.00)

Szukaj wydarzeń na:

https://www.minsk-maz.pl/750,aktualnosci

https://www.facebook.com/MiastoMinskMazowiecki

 • Rocznica Odzyskania Niepodległości - plakat

Ślady Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim cz.1

Zapraszamy Państwa na krótki wirtualny spacer śladami Józefa Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim. Podróż zaczynamy od Miejskiej Biblioteki Publicznej, której budynek umiejscowiony jest przy ulicy Piłsudskiego nr 1. Jakie ślady Marszałka tam znajdziemy? Posłuchajmy.

Ślady Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim cz. 2 

Zatrzymajmy się przy Muzeum Ziemi Mińskiej i oddziale Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich i posłuchajmy historii o masce pośmiertnej Marszałka i jego ukochanej kasztance. Naszym przodownikiem będzie Przemysław Fedorowicz. 
 

Dzwon Niepodległości bije dla bohaterów

Dzwon Niepodległości bije tylko z okazji najważniejszych świąt państwowych. Rocznica odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli jest niewątpliwie taką  okolicznością. Dziś dzwon bije dla bohaterów. Zapraszamy do włączenia się we wspólne śpiewanie hymnu państwowego razem z Mińską Orkiestrą Dętą pod batutą  Ślązaka. Muzycy zaprezentują także jedną z legionowych pieśni.

Kronika roku 1918

Jak wyglądał Mińsk w 1918 roku? Jakie troski i radości mieli jego mieszkańcy? Czy radość z odzyskania niepodległości rozwiązała wszystkie problemy? Zapraszamy do zapoznania się z obrazem społeczno-kulturalnym miasta.

Koncert Niepodległościowy

O 18.00 zapowiedzieliśmy Koncert niepodległościowy The Time Quartet. Niestety, z powodu choroby artystów musimy zmienić jego termin. W ramach niniejszego wydarzenia przedstawimy Państwu fragmenty nagrania koncertów zrealizowanych przez Fundację "Czas Sztuki" na terenie powiatu mińskiego - w kościele św. Trójcy w Latowiczu oraz w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach. Program klasycznej muzyki polskiej wykona kwartet smyczkowy The Time Quartet oraz kameralna orkiestra smyczkowa Melanidis Orchestra.

W repertuarze znajdą się następujące kompozycje: S. Moniuszko - I kwartet smyczkowy d-moll; J. Paderewski - Sarabanda h-moll op. 14 nr 2; F. Chopin - Walc a-moll op. 34 nr 2 oraz. M. Karłowicz - Serenada na smyczki, część I i IV.

Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości

W trudnym czasie epidemii koronawirusa tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości przenieśliśmy w przestrzeń internetową. Od 10.00 publikowaliśmy na stronie internetowej oraz na Facebooku ciekawostki dotyczące naszego miasta na tle 1918 roku. Rozpoczęliśmy od śladów Marszałka Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim, a 1. odcinek reportażu dotyczył tablicy znajdującej się na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, o której opowiedział nam Waldemar Piekarski. O godz.11.00 zastępca burmistrza Eliza Bujalska oraz wicestarosta miński Witold Kikolski, wójt gm. Mińsk Mazowiecki Antoni J. Piechoski i prezes mińskiego oddziału ZIW RP Józef Jedynak złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. O godz. 12.00 zaprosiliśmy internautów na film „Dzwon Niepodległości bije dla bohaterów”. Po wstępie wygłoszonym przez dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka Celeja hymn narodowy odegrała Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Marcina Ślązaka. Po nim zabiło serce Dzwonu Niepodległości. O godz. 14.00 w internecie pojawił się materiał „Ślady Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim cz. 2.”, gdzie Przemysław Fedorowicz opowiadał m.in. o masce pośmiertnej Józefa Piłsudskiego, czy ulubionej klaczy bojowej Marszałka Kasztance.  Na godz. 16.00 zaplanowaliśmy tego dnia publikację obrazu społeczno-kulturalnego naszego  miasta „Kronika roku 1918”. Jak wyglądał Mińsk w 1918 roku? Jakie troski i radości mieli jego mieszkańcy? Czy radość z odzyskania niepodległości rozwiązała wszystkie problemy? Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na kanale Miasto Mińsk Mazowiecki na YouTube. Na godz. 18.00 zapowiedzieliśmy „Koncert Niepodległościowy” The Time Quartet. Niestety, z powodu choroby artystów musieliśmy zmienić jego termin. W ramach tego wydarzenia przedstawiliśmy Państwu fragmenty nagrania koncertów zrealizowanych przez Fundację "Czas Sztuki" na terenie powiatu mińskiego - w kościele św. Trójcy w Latowiczu oraz w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach. Program klasycznej muzyki polskiej wykonali kwartet smyczkowy The Time Quartet oraz kameralna orkiestra smyczkowa Melanidis Orchestra.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami zechcieli uczcić Narodowe Święto Niepodległości w sposób dość nietypowy, a narzucony warunkami epidemicznymi. Żywimy nadzieję, że za rok już w w sposób tradycyjny oddamy hołd ojcom niepodległości Polski.

 • Pomnik. Władze samorządowe i przedstawiciel kombatantów składają kwiaty.
  fot. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
 • Pomnik. Władze samorządowe i przedstawiciel kombatantów składają kwiaty.
  fot. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
 • Pomnik. Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich składa kwiaty.
  fot. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
 • Pomnik Niepodległości udekorowany złożonymi wiązankami.
  fot. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Melodie dla Anny

Miejski Dom Kultury zaprasza do obejrzenia koncertu online "Melodie dla Anny". Będzie to okazja do usłyszenia artystów z Polski i Białorusi, którzy od lat byli członkami jury i gośćmi Festiwalu Piosenki Anny German "Eurydyka”.
W koncercie wezmą udział: Nadzieja Brońska, Agnieszka Babicz, Marek Ravski, Barbara Drozdzińska oraz Anna Fedorowicz.

Transmisja rozpocznie się 13 listopada na profilu FB MDK o godz. 19.00

 

 • plakat - koncert online "Melodie dla Anny"

Zawodnicy MKS Taekwon-do sześciokrotnie na podium w Mistrzostwach Polski

W dniach 23-25 października w Nowej Rudzie - Słupiec odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon–Do ITF zorganizowane przez Polski Związek Taekwon-Do.

Mistrzostwa zgromadziły na starcie 315 zawodników z 49 klubów zrzeszonych w PZTKD.

Na zawody udała się, pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VII DAN, 10-osobowa reprezentacja Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO.

Nasi klubowicze spisali się bardzo dobrze, 6 razy stając na podium zawodów.

Mistrzynią Polski została Karolina Łuniewska 1 KUP w konkurencji układów formalnych kobiet stopni 1 KUP - II DAN oraz w konkurencji walk kobiet do 50 kg.

Tytuły wicemistrzyń Polski zdobyły: Karolina Łuniewska 1 KUP w konkurencji technik specjalnych kobiet oraz Wiktoria Owczarska 3 KUP w konkurencji walk kobiet do 42 kg.

Brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyli: Cezary Gąsior 1 KUP w walkach mężczyzn do 62 kg oraz Helena Kędziora 2 KUP w konkurencji układów formalnych kobiet stopni 6-2 KUP.

Klub reprezentowali również: Michał Branicki, Patryk Matejak, Karol Misterkiewicz, Maciej Pieńkowski, Piotr Zabiegliński i Łukasz Zgódka.

W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 2. miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej zawodów 3. miejsce. Karolina Łuniewska otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki mistrzostw.

 

Wszystkim naszym klubowiczom gratulujemy startu!

Igor Koczyrkiewicz
MKS TAEKWON-DO

 • Zawodniczka MKS Taekwon-do podczas jednej z walk
  fot. MKS TAEKWON-DO
 • Zawodniczka MKS Taekwon-do podczas jednej z walk
  fot. MKS TAEKWON-DO
 • Zawodnicy na podium
  fot. MKS TAEKWON-DO
 • Zdjęcie grupowe reprezentacji MKS Taekwon-do na Misrzostwach Polski
  fot. MKS TAEKWON-DO

Sukces młodzieżowców i seniorów podczas Mistrzostw Polski w Taekwon-do

W dniach 16-18 października w Ciechanowie odbyły się II Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i VII Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych oraz XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon–Do ITF zorganizowane przez Polski Związek Taekwon-Do.

Mistrzostwa Polski w kategorii młodzieżowców oraz seniorów starszych zgromadziły na starcie 67 zawodników z 26 klubów, natomiast w zawodach Mistrzostw Polski w kategorii seniorów wzięło udział 134 zawodników z 29 klubów.

Na zawody udała się 7-osobowa reprezentacja Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO.

Nasi klubowicze spisali się znakomicie, 14 razy stając na podium zawodów.

Mistrzyniami Polski zostały: Marta Krajewska w konkurencji układów formalnych stopni II DAN młodzieżowców oraz stopni II DAN seniorek, Julia Kawka w konkurencji układów formalnych stopni III-IV DAN młodzieżowców oraz w walkach do 56 kg młodzieżowców, Michalina Mikulska w walkach do 62 kg młodzieżowców i Mariola Szczudlińska w walkach do 68 kg seniorek starszych.

Tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Michalina Mikulska w konkurencji układów formalnych stopni II DAN młodzieżowców, Mariola Szczudlińska w konkurencji układów formalnych stopni 5-1 KUP seniorów starszych i Mateusz Zgódka w walkach do 85 kg seniorów.

Brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyli: Michalina Mikulska w konkurencji technik specjalnych młodzieżowców oraz w konkurencji układów formalnych stopni II DAN seniorów, Julia Kawka w konkurencji technik specjalnych młodzieżowców oraz w walkach do 56 kg seniorów i Mateusz Zgódka w konkurencji układów formalnych stopni I DAN seniorów.

W sumie nasi klubowicze zdobyli: 6 złotych medali, 3 srebrne i 5 brązowych.

Oprócz wyżej wymienionych zawodników nasz klub na zawodach reprezentowali: Eliza Wróblewska i Mateusz Radomski.

W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Młodzieżowców i Seniorów Starszych Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 2. miejsce.

 

Wszystkim naszym klubowiczom gratulujemy startu!

Igor Koczyrkiewicz
MKS TAEKWON-DO

 

 • Zwycięzcy Mistrzostw na Podium
  fot. MKS TAEKWON-DO
 • Zwyciężczyni Mistrzotw na podium
  fot. MKS TAEKWON-DO

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

 

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

- nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

- rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

- nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

- chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

 

To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 • plakat z nr infolinii Spisu Rolnego 22 279 99 99

Nie czekaj ze spisem rolnym, aż nastanie noc. Spisz się szybko i wygraj koc!

Atrakcyjne nagrody czekają na rolników z województwa mazowieckiego, którzy szybko spiszą swoje gospodarstwo rolne korzystając z samospisu internetowego. W pierwszej turze akcji „Najszybsi w PSR każdego dnia” do zwycięzców trafią wygodne i praktyczne koce piknikowe.

Wygrywa 50 pierwszych osób, które TEGO SAMEGO DNIA zakończą wypełnianie internetowego formularza Powszechnego Spisu Rolnego oraz PRZYŚLĄ ZGŁOSZENIA: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr/

Więcej informacji o akcji „Najszybsi w PSR każdego dnia”: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/najszybsi-w-psr-kazdego-dnia/

Nie czekaj i spisz jak najszybciej swoje gospodarstwo rolne!

 • plakat akcji „Najszybsi w PSR każdego dnia” do zwycięzców trafią koce piknikowe

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest corocznie 16 listopada. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jego celem jest promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności na świecie.

Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: ,,Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Dziś jest dobry moment, żeby pokazać swoją solidarność z każdym człowiekiem na ziemi. Niech ten dzień obfituje w gesty wsparcia dla idei tolerancji.

 • Plakat z hasłem: Międzynarodowy Dzień Tolerancji "Jestem z Mińska"

Zabawy dziecięce… w czasie VI Dni Kultury Żydowskiej

W Mińsku Mazowieckim od sześciu lat grupa społeczników organizuje Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni. Ideą spotkań jest przypomnienie mieszkańcom naszego miasta przedwojennych sąsiadów – ich kultury i codzienności. W czasie Dni Kultury Żydowskiej organizowane były spotkania literackie, spektakle i koncerty. Dużym powodzeniem każdego roku cieszą się spacery miejskie oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku wielu mieszkańców Mińska wzięło udział w kolacji szabasowej.

W tym roku jednym z działań, oprócz spaceru historycznego, warsztatów haftu i wycinanki oraz escaperoomu w przestrzeni wirtualnej, było ogłoszenie konkursu literacko-artystycznego „Zabawy dziecięce” dla uczniów szkół powiatu mińskiego. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania inspirowanego jednym ze zdjęć ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Wpłynęły 24 prace, z których wiele zadziwiało oryginalnością i wysokim poziomem literackim. Po długich dyskusjach komisja konkursowa wyróżniła 13 z nich przyznając nagrody w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII – VIII ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opowiadania młodych ludzi ożywiają bohaterów zdjęcia. Łączą młodych przedwojennych mińszczan także bezpośrednio z autorami prac, którzy musieli wejść w wyobraźni w wyłaniający się ze zdjęcia świat. I ten, choć oddalony, stał się bliscy, także nam wszystkim czytającym opowiadania. Taka jest idea Dni Kultury Żydowskiej.

Nagrody w konkursie przygotowano dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które było też organizatorem konkursu.


 Justyna Radomińska

 

Wyniki konkursu literacko-artystycznego Zabawy dziecięce w ramach VI Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni - październik 2020 r.

Na konkurs „Zabawy dziecięce” napłynęły 24 prace ze szkół powiatu mińskiego.

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Borkowska, Ewa Pszczółkowska, Aleksandra Radomińska, Justyna Radomińska oraz Elżbieta Rozparzyńska biorąc pod uwagę nawiązanie do zdjęć i tytułu konkursu, elementy twórcze, oryginalność i poprawność językową, postanowiła nagrodzić następujące prace:

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:

1. miejsce: Wiktoria STRADCZUK, (kl. 2GPA), Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Lilla Kłos

2. miejsce: Oliwia GRZYB, (kl. 2), Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: Wioletta Augustyniak

3. miejsce: Piotr ŚWIĄTEK, (kl. 2PW), Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Witold Ołdakowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY VII - VIII

1. miejsce: Maja MAGDOŃ,(kl.8),Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku, opieka merytoryczna: p. Magdalena Piętka

2. miejsce: Lena GAWRON, (kl. 8), Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Mariola Kruszewska

oraz:

Oliwia GAŁĄZKA, (kl. 7),Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku, opieka merytoryczna: p. Iwona Krasuska

3. miejsce: Anna KRÓLAK, (kl. 8), Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Magdalena Jakubowska

KLASY IV - VI

1. miejsce: Marta RUCIŃSKA,(kl. 4),Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna:p. Marzena Grzyb

oraz:

Oliwia WŁODARCZYK, (kl. 4),Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska

2. miejsce: Aleksandra KOŁODZIEJCZYK,(kl. 4), Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Małgorzata Postolska

oraz:

Igor PILARSKI, (kl. 6), Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska

3. miejsce: Adrianna PŁAZA, (kl.6), Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie, opieka merytoryczna: p. Marlena Pilarska

Wyróżnienie:

Alicja PSKIET, (kl. 3), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, opieka merytoryczna: p. Marzena Grzyb

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

 • Zdjęcie archiwalne promoujące konkurs literacko-artystyczny
  fot. ze zbiorów TPMM

Trenerzy Grapplera na podium

14 listopada trenerzy mińskiego Grapplera Marcin Frankiewicz i Zdzisław Raubo wzięli udział w najważniejszej imprezie sportowej roku – XVI Mistrzostwach Polski w Jiu Jitsu. Zawody od wielu lat rozgrywane w podpoznańskiej Mosinie zgromadziły  prawie 800 osób.

Mińscy trenerzy startowali w formule jiu jitsu w kategorii brązowe/czarne pasy. Trener Zdzisław Raubo uplasował się na 3. miejscu. Ta sama lokata przypadła w udziale Marcinowi Frankiewiczowi, który  po wyrównanej walce zdobył brązowy krążek.

- Zdobyte miejsce cieszy, ale bardziej możliwość pokazania naszym podopiecznym, że trener nadal potrafi, ma ambicje i motywację do walki na macie. Żeby zdobywać medale, potrzeba wysiłku, systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu, reszta przyjdzie sama”. – podsumował główny trener Marcin Frankiewicz.

 • Zdzisław Raubo na podium
  fot. z arch. klubu.
 • Marcin Frankiewicz na podium w towarzystwie dwóch zawodników
  fot. z arch. klubu.

Ruszyła budowa kolejnego odcinka ul. Żwirowej

Budujemy kolejny odcinek ul. Żwirowej – od skrzyżowania z ul. Sezamkową do skrzyżowania z ul. 7. PUL. Inwestycja ta jest możliwa dzięki porozumieniu z gminą Mińsk Mazowiecki, na mocy którego miasto otrzymało wsparcie finansowe od gminy na ten cel w wysokości 290 tys. zł. Wartość zawartej umowy z wykonawcą wynosi 686 606,77 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest jeszcze w tym roku.

 • Widok na ulicę Żwirową od strony zachodniej.
 • Widok na ulicę Żwirową od strony zachodniej.
 • Widok na ulicę Żwirową od strony zachodniej, widać sprzęt budowlany.

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników.

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE - od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje do formularza spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia, przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!

 • grafika z informacją "30 listopada kończy się spis rolny"

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU INTERNETOWEGO w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami w każdym województwie będą gminy, w których spisze się przez Internet najwięcej osób oraz ich udział w ogólnej grupie uczestników Powszechnego Spisu Rolnego będzie największy.

Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety.

Szczegóły konkursu: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020

Samospis internetowy: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020

 • grafika z informacją o konkursie prezesa GUS

Kraków pisze do Mińska Mazowieckiego

Piotr Skrzynecki na zawsze połączył nasze miasto z Krakowem.  Wychowywał się w Mińsku Mazowieckim, a swoją karierę artystyczną związał z Piwnicą pod Baranami. O tej porze roku żyliśmy wydarzeniami Festiwalu im. Piotra Skrzyneckiego, jednak….

W liście do burmistrza Marcina Jakubowskiego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski docenia nasze działania służące upamiętnieniu życia i twórczości artysty. Pisze „Wierzę, że mimo tego szczególnego i ciężkiego dla nas wszystkich okresu, Państwa festiwal znajdzie liczne grono odbiorców”. My także na Państwa liczymy.  Bądźcie z nami w sobotę online i razem zaśpiewajmy "Dezyderatę": „Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi”. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń w naszym profilu na Facebooku.

 

 • list prezydenta Krakowa do burmistrza Mińska Mazowieckiego

IX Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Papież Jan Paweł II

 

Słowa Jana Pawła II były mottem dziewiątej edycji Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. W bieżącym roku mija 100 lat od urodzin Papieża Polaka oraz 150 lat od śmierci Marii Konopnickiej. Ta podwójna rocznica zgromadziła – tym razem wirtualnie - w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim miłośników literatury. Organizatorem konkursu oprócz wspomnianej Biblioteki Pedagogicznej były Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim, a patronował mu starosta miński Antoni Jan Tarczyński.

Mimo iż ze względu na pandemię konkurs odbył się online, udział w nim wzięło 65 uczestników, najwięcej w kategorii pierwszej, w której uczestnicy czytali utwory Marii Konopnickiej. Ich prezentacje oceniało jury, w którym zasiadły panie: Renata Bakuła, Marta Trzeszkowska, Anna Popławska, oraz przewodnicząca – pani Stanisława Gujska.

Rodzi się pytanie, dlaczego pisarka i poetka tak odległych już czasów jest nadal popularna wśród dzieci? Przecież wielu krytyków literackich i dorosłych czytelników uważa, że utwory Marii Konopnickiej są archaiczne, przestarzałe, że czas zastąpić je nowoczesnymi formami i współczesnymi treściami. Jednak dzieci często wybierają je do czytania spośród innych pozycji w bibliotekach. Czy nie chodzi o to, że kunszt pisarski autorki był i nadal jest doskonały? W czasach  jej współczesnych został uznany za absolutnie nowatorski. Odbiegał od modelu innych ówczesnych pisarzy np. Jachowicza. Maria Konopnicka wyszła do dzieci ze śpiewem, humorem, fantazją literacką. Jak sama mówiła:  Nie przychodzę uczyć dzieci, ani też ich bawić. Przychodzę z nimi śpiewać. Jej literatura trafiała do wyobraźni. Autorka nie chciała wyłącznie pouczać, moralizować. Postanowiła tworzyć literaturę dziecięcą bez dydaktycznych celów, choć nie zawsze się to udawało. W jej twórczości znajdziemy i jedno, i drugie. Niestosowaną dotąd fantastykę, o której panowało przekonanie, że jest szkodliwa dla dziecięcych umysłów, dzieci uwielbiały O krasnoludkach i sierotce Marysi. Pokochały też wiersze śpiewne zebrane w tomiku Co słonko widziało. Polubiły wiersze pełne humoru np. Stefek Burczymucha. Również i w naszym konkursie te pozycje uczestnicy wybierali  najczęściej.

Sądzę, że nie ma dziecka, które nie zna losów małej gęsiarki i chwalącego się odwagą Stefka albo psotnego Franka. Wierzymy, że ta twórczość nigdy nie przestanie być potrzebna i ważna w naszej polskiej dziecięcej literaturze.

 

Jury  w pierwszej kategorii wiekowej wyłoniło następujących laureatów:

 

klasy I-V szkoły podst.                                                 

1. Bartosz Czwarnóg, kl. II, Szkoła Podstawowa  nr 1 w Mińsku Maz., op. p. Iwona Glinka

1. Dawid Ostrowski, kl. II, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Maz., op. p. Edyta Kuć

2. Wiktoria Szostak,kl. V,  Szkoła Podstawowa w Wielgolesie, op. p. Roma Piłatkowska

2.Maksymilian Rudnicki, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Maz., op. p. Bożena Kupiec

3. Jagoda Mlazga, kl. III, Szkoła Podstawowa w Brzózem, op. p. Renata Miziarska-Grzyb

3. Olga Król, kl. II, Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, op. p Elżbieta Binkowska

Wyróżnienia

Filip Brandota, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrozach, op. p. Agnieszka Wojdak

Zuzanna Dobrowolska, kl.II,  Szkoła Podstawowa w Mistowie, op. p. Maria Jolanta Szuba

Liliana Komorowska, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Maz., op. p. Bożena Swatko

Weronika Dąbkowska, kl. II,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Maz., op. p. Mirosława Matak

 

Zadaniem starszych uczniów było przygotowanie 3-minutowego fragmentu tekstu twórczości Jana Pawła II. Młodzież miała szerokie możliwości wyboru, toteż prezentowane utwory rzadko się powtarzały. Tylko Tryptyk rzymski był czytany wielokrotnie. Dzieło mówiące o człowieku, o sensie jego życia, jego egzystencji i przemijaniu ziemskim to utwór, który pomaga młodym zrozumieć sprawy dla nich najważniejsze, znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wielu uczestników konkursu wybierało fragmenty homilii wygłaszanych bądź to do wszystkich zgromadzonych podczas pielgrzymek do Polski, bądź też głoszonych  do młodzieży. W każdym przypadku wybierano ważne treści  dotyczące miłości do Boga, ojczyzny i solidarności między ludźmi.

Warte podkreślenia jest to, że konkurs odbył się inaczej niż poprzednie. Uczestnicy musieli sobie zadać trochę więcej trudu, by nagrać zarówno obraz,  jak i dźwięk oraz przesłać nagrania do biblioteki pedagogicznej. Trzeba przyznać, że udało się to prawie doskonale. Niektórzy dołożyli wielu starań dotyczących zarówno własnego stroju, jak też miejsca i tła, które posłużyło do pięknego przeczytania wybranych utworów.             

Jurorki doceniły te starania i nagrodziły następujących uczestników:

 

kl. VI-VIII szkoły podst.

1. Martyna Kozłowska, kl. VII - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Maz., op. Agnieszka Kożuchowska

2. Zofia Piekut, kl. VII - Szkoła Podstawowa w Brzózem, op. p., Małgorzata Kowalska-Płatek

2. Julia Kowalczyk , kl. VI - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrozach, op. p. Barbara Dobosz

3. Zuzanna Gałązka, kl. VII - Szkoła Podstawowa w Siennicy, op. p. Magdalena Biernat

3. Julia Czapska, kl. VIII - Szkoła Podstawowa w Dobrem,  op. p. Anetta Bodecka, Maria Pawińska

Wyróżnienia

Karina Iwanicka, kl. VI - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, op. p. Agnieszka Badura

 

Szk. ponadpodstawowe

1. Zuzanna Niemyjska, kl. I - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Aneta Martyniak

2. Nikodem Szwed, kl. III - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Małgorzata Szuba

2. Olga Bartnicka, kl. III - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

3. Łucja Piwowarczyk, kl. II - Zespół Szkół im. Gnoińskich w Siennicy., op. p. Agata Wąsowska

3.Rafał Smoliński, kl. III - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

Wyróżnienia

Wojciech Chilimoniuk, kl. III - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Horoszko, Agnieszka Bielakowska 

Justyna Bajszczak, - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno    

Magdalena Duszczyk, - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno  

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy i  gratulujemy oraz  zapraszamy za rok do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. Czym wtedy zaskoczą nas organizatorzy...?          

 

                                    opr. Stanisława Gujska, Renata Bakuła

 

 • IX powiatowy konkurs Pięknego czytania
 • laureaci
 • Bartosz Czwarnóg
 • Dawid Ostrowski
 • Igor Sarnicki
 • Martyna Kozłowska
 • Jagoda Mlazga
 • Zuzanna Niemyjska

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy dyrekcji i wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim najlepsze życzenia, poczucia spełnienia i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz najbardziej potrzebujących.

Życzymy, aby każdy dzień był inspiracją do nowych działań, a Państwa praca spotykała się z wdzięcznością ze strony tych, którzy doświadczają jej efektów.  


Z pozdrowieniami
Burmistrz Miasta i pracownicy UM

 

 • Dzień Pracownika Socjalnego

Twórczość plastyczna uczniów MSA podczas pandemii

Uczniowie klas I-III z Miejskiej Szkoły Artystycznej w epidemii nie spędzają czasu bezczynnie. Pod kierunkiem Katarzyny Milewskiej wykonali prace plastyczne, które przedstawiamy w galerii. Wykorzystały przy tym różne techniki.  

Oprac. na podst. inf. Joanny Nowik
Zdjęcia: Katarzyna Milewska

 

 • IMG_7860
 • IMG_7861
 • IMG_7862
 • IMG_7863
 • IMG_7864
 • IMG_7865
 • IMG_7866
 • IMG_7867
 • IMG_7868
 • IMG_7869
 • IMG_7870
 • IMG_7871
 • IMG_7872
 • IMG_7873
 • IMG_7874
 • IMG_7875
 • IMG_7876
 • IMG_7877
 • IMG_7878
 • IMG_7879
 • IMG_7880
 • IMG_7881
 • IMG_7847
 • IMG_7848
 • IMG_7849
 • IMG_7850
 • IMG_7851
 • IMG_7852
 • IMG_7853
 • IMG_7854
 • IMG_7855
 • IMG_7856
 • IMG_7857
 • IMG_7858

Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Miński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości będącej we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, położonej w Mińsku Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2451/1 o pow. 0,0082 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną (wojewódzką) ul. Adama Mickiewicza została wydana w dniu 20.11.2020 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 461/S/2020 znak: SPN-S.7533.16.2020.P.J w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Miński prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 25 644-81-78, bądź pośrednictwem poczty mailowej pod adresem pjanczuk@mazowieckie.pl

z up. Wojewody Mazowieckiego
Joanna Mróz

IBUK Libra ‒ czytelnia czynna całą dobę

Zapraszamy do korzystania z platformy IBUK Libra ‒ czytelnia czynna całą dobę! Możesz czytać na każdym urządzeniu z dostępem do sieci wspierającym HTML5.

W IBUKU Librze znajdziesz tytuły z zakresu:

- literatura faktu (reportaż, książka historyczna etc.)

- poradniki (np. programowania, fotografii czy kulinariów)

- podręczniki akademickie

- literatura popularnonaukowa i naukowa (w tym czasopisma)

- literatura piękna.

IBUK Libra nie wyznacza limitu stron, które można przeczytać w określonym czasie. Nie musisz instalować żadnej aplikacji. Wystarczy przeglądarka internetowa.

Dodatkowo otrzymujesz dostęp do narzędzi, takich jak: wyszukiwanie pełnotekstowe i fasetowe czy tworzenie notatek.

Wystarczy pobrać kod PIN z biblioteki. Całkowicie za darmo!

Więcej informacji na: https://mbpmm.pl/aktualnosci/nasze-wiadomosci/1105-ibuk-libra-czytelnia-czynna-cala-dobe

 

Sukcesy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim!

Polska Rada Przedsiębiorczości  przyznała spółce tytuł „EKOSTRATEG za rok 2020”. Oficjalnie sukces zostanie zakomunikowany podczas  VIII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w 2021.
Ponadto, decyzją Kapituły Programu Symbol, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim uzyskało tytuł EkoSymbol 2020.
PEC znalazł się także w prestiżowym gronie laureatów „Diamenty Forbesa 2021”. Kapituła brała pod uwagę wyniki finansowe, wartość majątku, wiarygodność płatniczą i brak negatywnych zdarzeń.
Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki poinformował, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostało nominowane do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej Lider Gospodarki Regionalnej za istotny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu i wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju ekologicznego.
PEC otrzymał także wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2020.  
Cieszymy się, że mińskie przedsiębiorstwo znajduje się w gronie laureatów tak znaczących konkursów ogólnopolskich. Możemy z odwagą patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję na dalszy rozwój i utrzymanie wysokiej pozycji wśród liderów przedsiębiorczości.
Gratulujemy osiągnięć panu prezesowi Jarosławowi Belkiewiczowi i pracownikom PEC!
Dziękujemy.

 

 

 • Dyplom Ekostrateg
 • STREFA GOSPODARKI 2020 dyplom
 • Dyplom EkoSymbol

E-wolontariat: zdalna pomoc dla organizacji, możliwość rozwoju dla wolontariuszy

Jak bezpiecznie wspierać organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w obecnej sytuacji? Z pomocą przychodzi e-wolontariat - to nie tylko realne wsparcie dla organizacji, ale także możliwość rozwoju różnorodnych talentów i umiejętności.

Czym tak właściwie jest e-wolontariat?

E-wolontariat to nic innego, jak wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w zadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), a nawet wsparcie w koordynacji zadań pomocowych (np. w organizacji akcji wolontariackich zakupów dla seniorów). Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.

Charakterystyczne dla e-wolontariatu jest to, że wolontariusze najczęściej pomagają w tzw. mikrozadaniach - zadaniach o małej złożoności, polegających na wykonaniu jednej, konkretnej czynności, których wykonanie zajmuje krótki czas (najczęściej do 3 godzin). Nie tylko ułatwia to zdalną koordynację takich zadań ze strony organizacji, ale też sprawia, że e-wolontariat jest dostępny dla każdego. E-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie czy godziny pracy lub nauki - wystarczy chęć do działania i trochę wolnego czasu.

Jak pomagać przez Internet?

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w e-wolontariacie, warto zajrzeć na TuDu.org.pl – platformę, na której znajdziesz zadania od organizacji z całej Polski. Po zarejestrowaniu się na stronie możesz łatwo filtrować zadania, aby znaleźć to najlepiej odpowiadające Twoim umiejętnościom. To dobry sposób na pomaganie organizacjom w mikrozadaniach, które najbardziej Cię interesują. Jeśli zaś chcesz związać się z organizacją na dłużej, ogłoszenia od organizacji poszukujących e-wolontariuszy możesz znaleźć również na innych stronach poświęconych organizacjom pozarządowym czy wolontariatowi - takich jak np. ngo.pl czy Ochotnicy Warszawscy.

Warto podkreślić, że e-wolontariat ma bardzo różne oblicza i formy - zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy wiele aspektów naszego życia i inicjatyw społecznych przeniosło się do sieci. Jeśli szukasz inspiracji, na blogu portalu e-wolontariat.pl znajdziesz wiele innych pomysłów na pomaganie z domu.

Zorganizuj e-wolontariat - weź udział w minikursie!

Jeśli Twoja organizacja chciałaby rozpocząć współpracę z e-wolontariuszami, ale zastanawiasz się, jak ją zorganizować (np. jak wymyślić i opisać mikrozadania oraz jak zrekrutować e-wolontariuszy), warto rozważyć udział w minikursie mailingowym!

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja Dobra Sieć uruchamia bezpłatny minikurs mailingowy “E-wolontariat krok po kroku” , podczas którego przez tydzień w formie krótkich, praktycznych porad wysyłanych mailowo nauczymy was, jak zaplanować i wdrożyć współpracę z e-wolontariuszami. Zapraszamy!

Więcej informacji o kursie i link do zapisów: minikurs.e-wolontariat.pl.

***

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 • grafika z tekstem E-wolontariat - bezpieczny wolontariat na czas zmian

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Umów wizytę w urzędzie skarbowym
– nowa usługa KAS rusza w całym kraju

 • Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
 • Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
 • Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

„Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podniesiemy bezpieczeństwo wszystkich: podatników i naszych pracowników – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

„Oczywiście przypominam, że wiele spraw można załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub telefonicznie" – dodaje szef KAS. 

Nowy model obsługi uruchomiliśmy pilotażowo latem tego roku w województwach podlaskim i wielkopolskim. Usługa została dobrze przyjęta przez podatników i już w październiku została wprowadzona w 5 kolejnych regionach, a od dzisiaj - 16 listopada - jest dostępna w całym kraju.

Jak się umówić na wizytę

W województwie mazowieckim już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 17 listopada włącznie.

Umówić wizytę w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim można:

 

 • US umów wizytę - plakat

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw rolnych.

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

 

 • Spis rolny - podziękowania

Wspomnienie o Mieczysławie Foggu

W trakcie spotkania z prawnukiem artysty Michałem Foggiem prezentowane zostaną prywatne zdjęcia artysty, okraszone opowieściami przekazywanymi w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jakim był człowiekiem, prywatnie i zawodowo? Jak wyglądała jego kariera i czy wszystkie legendy dotyczące Mieczysława Fogga są zgodne z prawdą? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeć będzie można ze źródła, bez domysłów i przypuszczeń. Legenda Mieczysława Fogga w zderzeniu z rzeczywistością a wszystko to przeplatane utworami z repertuaru bohatera.

„Foggorama", „Leć Piosenko”, „Poletko Pana Fogga", „Z piosenką przez świat” czy „Fogg and Rock" to tylko niektóre tytuły jakże licznych programów estradowych Mieczysława Fogga, który na przestrzeni sześciu dekad dał szesnaście tysięcy koncertów w Polsce i w ponad trzydziestu innych krajach. Teraz pora by w trzydzieści lat po śmierci powrócił we wspomnieniu na Mazowsze.

Michał Fogg – Prezes Fundacji Retro, patron i współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im Mieczysława Fogga, prowadzi wydawnictwo muzyczne Fogg Record zajmujące się propagowaniem i promocją kultury okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jako animator i DJ prezentuje polską muzykę rozrywkową sprzed lat na dancingach i potańcówkach, organizuje koncerty i recitale – wszystko to żeby uczyć historii i edukować muzycznie młode pokolenia a starszym pozwolić na wspomnienia. Współtwórca audycji „Wieczorek przy mikrofonie”, autor audycji „Retrofonia” i cyklu „Retrofonia Koncertowo”. Prywatnie prawnuk nestora polskiej piosenki.

http://mdkmm.pl/bez-kategorii/d/

 

 • Wspomnienie o Mieczysławie Foggu

Droga Krzyżowa w kościele parafialnym pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim

Początki nabożeństwa Drogi Krzyżowej sięgają średniowiecza. W Polsce jego formuła przyjęła się w XVIII w. Po zatwierdzeniu w 1879 r. przez papieża Leona XIII Stowarzyszenia Ustawicznej Drogi Krzyżowej nabożeństwo upowszechniło się. Pożądanym elementem wyposażenia kościoła stały się stacje męki pańskiej. Ich masowa produkcja przyniosła uproszczoną formę i koloryt oraz mechaniczny sposób powielania. Równolegle funkcjonowały sceny realistyczne oraz te z symbolem krzyża, opatrzone kolejnym numerem stacji.

W mińskiej farze 14 stacji Drogi Krzyżowej kanonicznie erygowano w 1886 r. Akt erekcji zaginął w 1949 r. podczas przeprowadzki ks. proboszcza Władysława Osińskiego. Co najmniej jeden obraz ufundował proboszcz parafii NNMP ks. Franciszek Kołaczewski, który w latach 1862-1878 był archiwariuszem archidiecezji warszawskiej, do 1890 r. proboszczem i dziekanem mińskim, a od 1893 r. kapelanem cmentarza bródnowskiego. W (…) ślady proboszcza poszedł Jan Biernacki – gospodarz ze wsi Brzóze, późniejszy członek mińskiego dozoru kościelnego, który za 85 srebrnych rubli zakupił stację Drogi Krzyżowej. W spisie inwentarza z 19 lipca 1890 r. wartość jednej stacji określono na 65 rubli, zaś w spisie z 17 września 1907 r. na 140 rubli.

Obrazy, a raczej wypukłorzeźby umieszczono w nawie głównej i prezbiterium. Miały kształt małej kapliczki flankowej posiadającej z obu stron kolumienki, na których wsparty był trójkątny szczyt zwieńczony krzyżem. W informacji z 1890 r. zapisano, że stacje posiadały złocone ramy, prawdopodobnie wykonane z drewna dębowego. Wewnątrz zamkniętej półokrągłym łukiem płaskiej niszy znajdowała się łącząca płaskorzeźbę i obraz scena pasyjna. Wykonane były z masy mozaikowej, którą komponowano ze składników mineralnych, wypalano bądź mieszano z klejem. Najprawdopodobniej mińska Droga Krzyżowa powstała w warszawskim Zakładzie Artystyczno-Kościelnym J. Szpetkowskiego i Spółki (filie w Poznaniu i Wilnie).

Wykonane z masy mozaikowej stacje drogi krzyżowej w spisach inwentarza parafii z 1890 r. i z 1907 r. błędnie nazwano oleodrukami. Zapewne tym określeniem administrujący parafią ks. Marceli Karpiński chciał podkreślić ich wówczas sztampowy, seryjny charakter. Ks. Karpiński miał artystyczne zdolności, namalował dla mińskiego kościoła obraz przedstawiający św. Antoniego Padewskiego i św. Rocha.   

W 1977 r. przy usuwaniu ze ścian mińskiej fary starych tynków zdjęto XIX-wieczne stacje Drogi Krzyżowej. Prowadzony przez ks. proboszcza Henryka Kliznera gruntowny remont kościoła zmienił jego wystrój, a stacje zostały przekazane do renowacji do pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Niestety, nigdy już nie powróciły na swoje rodzime miejsce i ślad po nich zaginął. Oryginalne stacje zastąpiono lżejszą, bardziej pastelową wersją gipsową. Nowe stacje zawisły w 1979 roku na odnowionych  ścianach świątyni w nawach bocznych. W miejscu dawnych stacji powieszono pozłacane odbłyśniki i kinkiety oświetleniowe.

Nieznane są dokładne losy mińskiej Drogi Krzyżowej, aż do momentu jej odnalezienia po żmudnych poszukiwaniach w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Baniosze pod Warszawą w  2016 roku.  Stacje męki pańskiej odnalazł swoim staraniem Jarosław Belkiewicz. Niestety, zostały odnalezione tylko płaskorzeźby wmurowane w ściany kościoła w Baniosze. Drewniane rzeźbione ramy stanowiące formę kapliczek flankowych prawdopodobnie bezpowrotnie zaginęły lub uległy zniszczeniu. Idea odnalezienia stacji i ich powrotu do Kościoła pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim zrodziła się wiele lat temu, szczególnie na prośbę matki Jarosława Belkiewicza, również rodowitej parafianki, a decyzja o podjęciu działań zrodziła się w trakcie koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” w kościele parafialnym w 2012 roku z okazji 590. rocznicy erekcji parafii. Zaangażował się on nie tylko w ich odszukanie, ale i rekonstrukcję oraz powrót na dawne miejsce. Pomysł zaakceptował proboszcz parafii NNMP ks. prałat Jerzy Mackiewicz.  Myślą przewodnią działań rekonstrukcji stacji Drogi Męki Pańskiej jest ich odtworzenie i umieszczenie na oryginalnych miejscach w kościele na 600-lecie erekcji parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, które przypada na 2022 rok.

 • Wnętrze Kościoła NNMP. Lata 60. te widok na organy - zdj. kronika parafialna

MZM prezentuje wystawę fotografii Michała Rogali

Zapraszamy na wystawę plenerową pt. "Zbliżenie"na Starym Rynku. Autorem fotografii jest Michał Rogala. Wystawa potrwa do końca stycznia 2021 r.
Zobacz: https://fb.watch/20MZ65Z5Nf/

Bombki sznurkowe - warsztaty online w MDK

Stworzymy 2 rodzaje bombek z wykorzystaniem sznurka jutowego. Pierwsza na bazie styropianowej kuli. Jako dekoracje posłużą nam tu cekiny/kryształki, koronki i wstążki. Druga na bazie formy wyciętej z tektury. W tym przypadku do dekoracji wykorzystamy koraliki, mulinę/kolorowe sznureczki, kryształki. W obu przypadkach kolorystyka według uznania autora :) My skupimy się na kolorach bożonarodzeniowych: złoto, czerwień, zieleń na tle jutowego sznurka.

Lista potrzebnych rzeczy:
kulka styropianowa o średnicy około 8 cm
sznurek jutowy o grubości około 3mm (jedna szpulka)(takim grubszym łatwiej się pracuje)
pistolet z gorącym klejem lub mocny klej uniwersalny
gruba tekturka (format A5 wystarczy na 1/2 bombki)
ołówek
nożyczki
szpileczki
dekoracje: koraliki, kryształki, cekiny (ilość dowolna)mulina/kolorowe sznureczki, koronki, wstążki (po 1m z każdego rodzaju spokojnie wystarczy)

12 grudnia godz. 16.00 Bombki sznurkowe – świąteczne warsztaty online.

http://mdkmm.pl/bez-kategorii/d-2/

 

 • Bombki sznurkowe w MDK - warsztaty

Wianek z pomponów - warsztaty online w MDK

Na tekturowej bazie „wypleciemy” mięciutki wianek z przygotowanych własnoręcznie pomponików. A z dekoracji stworzymy piękną, zimową scenerię

Kolorystyka wedle upodobań autora, my skupimy się na kolorach zimy, czyli biały, szary, jasnobeżowy z akcentami złota

Lista potrzebnych rzeczy:
gruba tektura (można wykorzystać karton po pudełku) do wycięcia koła o średnicy około 25 cm i trzech mniejszych o średnicach 2 cm, 4 cm i 6 cm
3 motki włóczki
ołówek
nożyczki
2/3 pudełeczka po zapałkach
papier prezentowy (wielkość A5)
sznurek/wąska wstążka około 1m
kawałek kolorowego brystolu do wycięcia mini choinki
kawałek filcu/materiału do wycięcia mini skarpetki świątecznej
opcjonalnie gorący klej, sznurek do mocowania.

19 grudnia godz. 16.00 Wianek z pomponów – świąteczne warsztaty online

http://mdkmm.pl/bez-kategorii/e/

 • Wianek z pomponów w MDK

Spektakl online w MDK "Gdzie jesteś M.?"

24 grudnia może przyjść nagle i nieoczekiwanie. Szczególnie, gdy dzieje się to w przypadku rozkapryszonej i samolubnej dziewczynki.

Czy św. Mikołaj będzie o niej pamiętał? W jaki sposób nasza bohaterka przygotuje się na jego przyjście?

Czasami jednak zdarza się, że dostajemy coś zupełnie innego niż się spodziewaliśmy...

Jak w takiej sytuacji zachowa się nasza bohaterka? Czy w tej wyjątkowej sytuacji uda jej się odnaleźć coś ważniejszego i cenniejszego niż prezenty pod choinką?

Wzruszająca i zabawna opowieść wigilijna. 

Mikołajkowy spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru na Walizkach.

Emisja online 23 grudnia 2020, godz. 18.00

Dostęp bezpłatny.

http://mdkmm.pl/bez-kategorii/f/

 • Spektakl w MDK - plakat

Mocny, nocny maraton pływacki MOSiR

Baseny dla klientów indywidualnych są zamknięte, ale na imprezę sportową możemy Was zaprosić.
Dawno nie pływaliście, więc co może być przyjemniejszego niż 3 godziny w wodzie? Będzie na pewno klimatycznie, przyjemnie i po prostu fajnie. Nie zapominajcie, że jeszcze można coś wygrać. To "coś" to całkiem pokaźne nagrody.

To teraz czekamy na lawinę zgłoszeń...

 • Maraton pływacki MOSiR

Koncert Niepodległościowy

Wraz z Fundacją "Czas Sztuki" zapraszamy do obejrzenia koncertu niepodległościowego z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na niedogodności epidemiczne wydarzenie zostało przesunięte w czasie.
Link: https://bit.ly/36cqO9s

W programie: S. Moniuszko - I kwartet smyczkowy d-moll, H. Wieniawski - Kujawiak, I. J. Paderewski - Mazurek B-dur op.9 nr 4, Menuet G-dur op.14 nr 1, F. Chopin - Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Walc E-dur op.post, W. Ratusińska-Zamuszko - II kwartet smyczkowy "Ostatnie chwile".
Wystąpi The Time Quartet w składzie:
Maksymilian Grzesiak - I skrzypce
Katarzyna Boniecka - II skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska - altówka
Małgorzata Maśluszczak - wiolonczela
Zapraszamy!

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim