Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

Wykaz dotyczący sprzedaży dz. nr 940/9 położonej w Mińsku Mazowieckim

WYKAZ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: Działka gruntu Nr 940/9 o powierzchni 0,0106 ha, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z decyzją podziałową Nr PG.7430-28/03 z dnia 14 lipca 2003 r. oraz z księgą wieczystą Nr SI1M/00084595/4.
 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na wielkość, kształt i parametry, położona przy ulicy Topolowej. Ulica ta jest utwardzona i posiada uzbrojenie w sieci: wodociągową, elektroenergetyczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
 3. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) teren przeznaczony pod usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie podstawowe; mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone, pod warunkiem nie więcej niż 40% udziału funkcji mieszkalnej w wykorzystaniu tego terenu.
  Sposób zagospodarowania:
 • linia zabudowy jako nieprzekraczalna, w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych oraz zgodnie z rysunkiem planu;
 • wysokość zabudowy - maksymalnie 4 kondygnacje i nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku;
 • ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej;
 • zakazuje się realizacji zabudowy gospodarczej , z wyjątkiem garaży o wysokości nie przekraczającej 1 kondygnację, wbudowanych w realizowane obiekty;
 • obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego;
 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: przetarg ustny ograniczony (do właścicieli przyległych nieruchomości).
 2. Cena wywoławcza, obowiązująca do dnia 1.12.2021 r.: 82.150,00 zł (plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży).
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1. i pkt 2.: nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul.Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 8 stycznia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim