Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu planu miejscowego do wglądu publicznego

Burmistrz Miasta zawiadamia o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, w granicach planu określonych w załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki,  którego obszar ograniczony jest:

 • od południa ulicami Warszawską, Dąbrówki,
 • od wschodu ulicami: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, fragmentem ulicy Żwirowej i ulicy dr Jana Huberta oraz granicą miasta Mińsk Mazowiecki z miejscowością Karolina,
 • od północy ulicami Jana Grobelnego, Przemysłową oraz  granicą miasta Mińsk Mazowiecki z miejscowościami Stara Niedziałka i Kolonia Karolina,
 • od zachodu rzeką Srebrna i granicą zbiorników na rzece Srebrnej (tzw. Łazienki oraz zbiornik utworzony w Parku Miejskim w Mińsku Mazowieckim).

 

Celem projektu planu jest: 

 • zabezpieczenie (przeznaczenie) terenu pod powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego,
 • utrzymanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Srebrnej, 
 • porządkowanie i utrwalenie istniejącego miejskiego charakteru obszaru objętego projektem planu,
 • utrzymanie głównej funkcji obszaru zainwestowania mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia walorów przyrodniczych,
 • racjonalne kształtowanie sieci ulic lokalnych i dojazdów do budynków mieszkalnych i usługowych.

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki

 

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Od 21 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6

DYSKUSJA PUBLICZNA

3 lutego 2021 r. godz. 17:00

Dyskusja publiczna nad ustaleniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 3 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 i zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. w Sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1w Mińsku Mazowieckim,
 2. za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM.

 

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki muszą się zgłosić pod nr tel. 22 756 53 24 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 1 lutego 2021 r. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu. Osoby zgłoszone zostaną powiadomione o aktualnych ograniczeniach i wymogach udziału w dyskusji. 

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 1 lutego 2021 r. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać:

 1. w formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 2. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 3.  w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
 4. podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

 

Wnoszący uwagę, również podczas dyskusji publicznej on-line, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Termin składania uwag upływa 1 marca 2021 r.

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim