Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2021

Zakończenie projektu dot. retencji wód opadowych

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 13 706 600,98 zł, w tym kwota dofinansowania 11 650 610,83 zł.

Celem projektu była poprawa gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez budowę systemu odwodnienia, w tym sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.

Umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych zawarto 18 sierpnia 2017 r. Objęła  ona realizację 6 zadań  inwestycyjnych. W 2019 roku rozszerzono zakres przedsięwzięcia o kolejne zadania. Łącznie w ramach projektu zrealizowano  17 zadań inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Grzeszaka;
2. Budowa kanalizacji wód opadowych oraz zbiornika retencyjnego w ulicy Kolberga;
3. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Rodziny Łubieńskich;
4. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Narutowicza;
5. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Jaśminowej;
6. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Osiedlowej;
7. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Marii Grochowskiej i ulicy Hipolita Konopki
8. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Ignacego Paderewskiego
9. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Konstytucji 3 Maja
10. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Wesołej
11. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Zofii Kalinowskiej
12. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Janka Paruzela
13. Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa zbiorników retencyjnych
14. Budowa systemu odwodnienia  ul. Żwirowej
15. Budowa systemu odwodnienia  ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich
16. Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. gen. Władysława Sikorskiego
17. Budowa kanalizacji wód opadowych i zbiornika retencyjnego w ul. por. Ludwika Wolańskiego i Leopolda Okulickiego

Przedsięwzięcia te w większości stanowiły element większych  zadań infrastrukturalnych, jakimi są budowa i/lub przebudowa dróg gminnych. W niniejszym projekcie  uwzględniono jedynie wydatki związane z infrastrukturą dotyczącą gospodarowania i odprowadzania wód opadowych.
Dzięki projektowi unijnemu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wybudowano  ok. 8  km sieci  kanalizacji deszczowej oraz 8 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi, w tym: zbiornik retencyjny przy ul. Kolberga, zbiornik retencyjny przy ul.  Wolańskiego, 3 zbiorniki w parku miejskim oraz separatory. Systemem gospodarowania wodami opadowymi został objęty obszar o powierzchni  ok. 14 ha.

Ponadto:
– wody opadowe są odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej i nie powodują lokalnych podtopień,
– do rzeki Srebrna odprowadzane są podczyszczone ścieki,
– miasto zyskało nowe tereny pod zabudowę w rejonie ulic Grzeszaka i Kolberga,
– budowa zbiornika retencyjnego pozwoliła na spowolnienie spływu wód opadowych do rzeki Srebrna oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody w przyrodzie,
– wody opadowe doprowadzone do zbiornika retencyjnego mogą być ponownie wykorzystane w celach społeczno-gospodarczych, np. do podlewania zieleni miejskiej, czyszczenia miejskiej kanalizacji czy zabezpieczenia p. poż.

Wszystko to przyczyniło się  do znacznej poprawy jakości  życia mieszkańców naszego miasta.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej miasta w zakładce dotyczącej projektu, na której na bieżąco były  udostępniane informacje związane z przebiegiem projektu oraz podejmowanymi działaniami.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim