Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2021

Obwieszczenie Burmistrza

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki

           Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu     przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwały Nr XXXIII.312.2021 z dnia 27 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki, dotyczącej terenu o łącznej powierzchni ok. 27 ha, obejmującego działki nr ewid. 2417/75, 2420, 2417/76. 2417/78, 2417/73, 2417/72, 2417/77, 2417/83, 2417/82, 2417/80, 2417/81, 2417/74, 2417/69, 2417/75, 2417/71 oraz północną część działki nr ewid. 3219 i wschodnią cześć działki nr ewid. 2417/62, obręb nr 0001 w rejonie ul. Jana Łupińskiego i ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego w mieście Mińsk Mazowiecki, w granicach jak na zamieszczonym  poniżej rysunku.