Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2021

„Miński Bon Malucha”

1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XXXIII.309.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha” wprowadzająca lokalne świadczenie pieniężne wspomagające opiekę i wychowanie dzieci  do 3. roku życia.

Celem świadczenia „Miński Bon Malucha” jest wsparcie rodzin, których dzieci korzystają z opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub opieki dziennego opiekuna. Jest to świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie, a w przypadku posiadania dwojga lub więcej dzieci objętych taką opieką w wysokości 500 zł na każde dziecko.

Przy przyznawaniu świadczenia nie będzie stosowane kryterium dochodowe. Świadczenie przysługiwać będzie rodzicom biologicznym i przysposabiającym czyli posiadającym prawomocne postanowienie sądu orzekające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka, osobom samotnie wychowującym dziecko, opiekunom prawnym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, a także opiekunom faktycznym, którzy wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka, jeżeli:

 1. zamieszkują i w okresie, którego dotyczy wniosek zamieszkiwali na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
 2. sprawują i w okresie, którego dotyczy wniosek, sprawowali faktyczną opiekę nad dzieckiem;
 3. na podstawie umowy o objęcie dziecka opieką ponieśli koszty objęcia opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna;
 4. dziecko, którego dotyczy wniosek nie jest umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia;
 2. zaświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna, z którym zawarło się umowę o objęcie dziecka opieką o wysokości faktycznej ponoszonej opłaty za opiekę nad dzieckiem;
 3. w przypadku objęcia dziecka opieką prawną odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 4. w przypadku przysposobienia dziecka odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
 5. w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kartę pobytu, decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wynosi do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

1.    Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia poczynając od miesiąca, którego wniosek dotyczy, nie później jednak niż odpowiednio:

 • za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 30 kwietnia danego roku;
 • za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 31lipca danego roku;
 • za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 31 października danego roku;
 • za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 31 stycznia roku następnego.

Wniosek  o przyznanie świadczenia „Miński Bon Malucha” przewiduje ustalenie prawa do świadczenia na okres od 1 do 3 miesięcy.

2.    W przypadku zbiegu prawa do otrzymania świadczenia, przysługuje ono osobie uprawnionej, która pierwsza złoży kompletny wniosek, pod warunkiem, że dziecko, którego dotyczy świadczenie w okresie objętym wnioskiem pozostawało pod jego opieką.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 
Miejsce złożenia wniosku

 1. osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościuszki 25A
  05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościuszki 25A
  05-300 Mińsk Mazowiecki
 3. przez platformę ePUAP  - skany wniosku oraz załączników jako załącznik do pisma ogólnego


Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w zakładce druki do pobrania:

https://minskmaz.mops.pl/2021/dokumenty-do-pobrania/dokumenty-pomoc-srodowiskowa/

Podstawa prawna
1.    ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.);
2.    Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XXXIII.309.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha”

 

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim