Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2022

Informacja dot. przetargu

I n f o r m a c j a

Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) informuję, że w dniu 3 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony do innych współwłaścicieli nieruchomości na sprzedaż udziału ¼ części w nieruchomości składającej się: z działki gruntu Nr 2106 o powierzchni 461 m2 oraz dwóch budynków mieszkalnych i jednego budynku gospodarczego, obu w złym stanie technicznym, oraz z działki gruntu Nr 2107 o powierzchni 665 m2 oraz dwóch budynków mieszkalnych i dwóch budynków gospodarczych, wszystkie w złym stanie technicznym, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielczej 3 i 3a, stanowiącej współwłasność Miasta Mińsk Mazowiecki oraz osób fizycznych, zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00000073/7.

Wadium w wymaganej wysokości wpłaciło 2 oferentów i zostali oni przez Komisję Przetargową dopuszczeni do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200.500,00 złotych, a najwyższa osiągnięta w przetargu 450.000,00 zł, cena ta jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wygrywającym przetarg, a tym samym ustalonym w drodze przetargu nabywcą nieruchomości została Pani Teresa Śledziak.

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz poprzez wywieszenie w siedzibie tego Urzędu na okres 7 dni począwszy od 11 stycznia 2022 roku.

/-/ Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim