Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2022

Diamenty Forbesa 2022

Gratulujemy kolejnego sukcesu prezesowi Jarosławowi Belkiewiczowi i pracownikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim.

Zapraszamy do lektury wywiadu.

https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2022/przedsiebiorstwo-energetyki-cieplnej-dobra-ekologia/cwcrhpv

Wykaz obejmujący miejskie nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący miejskie nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy:

Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej:

część działki gruntu Nr 458/10, o pow. 24 m², Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego, stan. handlowe Nr 16, KW Nr SI1M/00009678/1.

Opis nieruchomości:

część targowiska miejskiego, zabudowana pawilonem handlowym; uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej   i sanitarnej, linia telefoniczna, gazociąg.

Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym  uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) – teren usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie, z dopuszczeniem biur, banków  i urzędów oraz teren targowiska miejskiego między ul. Chełmońskiego i ul. Topolową.

Okres dzierżawy:

od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Przeznaczenie dzierżawy:

prowadzenie działalności handlowej.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy:

wyjściowa opłata dzierżawna 581,00 zł + VAT w stosunku miesięcznym; opłaty płatne za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca, z możliwością ich zmiany co 6 miesięcy.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 02.02.2022 r. do 24.02.2022 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Marcin Jakubowski

Kondolencje

Panu Leonowi Jurkowi

Radnemu Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

wyrazy najgłębszego żalu oraz współczucia

z powodu śmierci

ŻONY

 

składają

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Kulma

wraz z radnymi

 • klepsydra

Informacja dot. przetargu

I n f o r m a c j a

Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) informuję, że w dniu 27 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przeprowadzono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek gruntu:

1)      Nr 1051 o powierzchni 1068 m2 oraz kamienicy w złym stanie technicznym, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego (Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 47/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków pod numer A-1643), położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 4, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00038480/8 własność Miasta Mińsk Mazowiecki oraz

2)      Nr 1053 o powierzchni 786 m2 oraz budynku mieszkalnego murowanego w złym stanie technicznym przeznaczonego do rozbiórki, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00000078/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.882.000,00 złotych.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium oraz nie złożono żadnej oferty, w związku z tym zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz poprzez wywieszenie w siedzibie tego Urzędu na okres 7 dni począwszy od 28 lutego 2022 roku.

/-/ Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Wykaz i informacja dot. nieruchomości przy ul. Łąkowej

Mińsk Mazowiecki, 02.02.2022 r.

PG.6840.19.2021

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość składająca się z działki gruntu Nr 7476/23 o powierzchni 0,1121 ha, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Łąkowej, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą nr SI1M/00055591/4 własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w południowo zachodniej części miasta Mińsk Mazowiecki, bezpośrednio przy ul. Łąkowej. Działka posiada regularny kształt – prostokąta. Działka użytkowana jest jako droga dojazdowa oraz parking pracowniczy, nieruchomość jest utwardzona kostką oraz warstwą bitumiczną, jest również ogrodzona.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z księgą wieczystą nr SI1M/00055591/4.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomość położona jest na obszarze U/P, tj. tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej.

 1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolami literowymi i numerami od 1U/P do 5U/P są przeznaczone pod obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w których wykonuje się usługi i produkcję.
 2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów od 1U/P do 5U/P:
  1. maksymalna intensywność zabudowy wynosi 5,6;
  2. udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10%;
  3. wysokość zabudowy - maksymalnie 17 m;
  4. gabaryty obiektów, w tym:
   1. maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne,
   2. maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 80%.
 3. Na terenie oznaczonym symbolem literowym i numerem 3U/P budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonej na rysunku planu strefie ograniczonej zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiadującej z lasem, może być prowadzona wyłącznie w trybie przepisu § 271 ust. 8 w związku z przepisami § 2 ust. 2 i ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 4. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości.

 1. Cena nieruchomości, obowiązująca do dnia 20 grudnia 2022 r.:  65.400,00 zł.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 21 marca 2022 r.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Terminy wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat:

Nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni tj. od dnia 02 lutego 2022 r. do dnia 22 lutego 2022 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

/-/ Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki


Mińsk Mazowiecki, 02.02.2022 r.

PG.6840.19.2021

INFORMACJA

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 31.01.2022 r. ustaliłem, a w dniu 02.02.2022 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niezabudowaną działkę gruntu Nr 7476/23, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Łąkowej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni, tj. od 02 lutego 2022 r. do 22 lutego 2022 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

 

Bezpłatna komunikacja

Zapraszamy do lektury artykułu „Komunikacja miejska bezpłatna dla każdego……”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 2 lutego. Na pytania o sukcesy i wyzwania transportu miejskiego Jarosławowi Osowskiemu odpowiada burmistrz Marcin Jakubowski.


https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28065735,komunikacja-miejska-bezplatna-dla-kazdego-ale-kursy-co-20-30.html

9 Walentynkowy Bieg pod najstarszą sosną w Polsce!

 • Plakat informujący o biegu. Na środku kobieta i mężsczyzna biegną trzymając się za ręcę po śniegu.

Uzależnienie behawioralne (czynnościowe)

Termin ten określa takie formy zachowań, które nie są związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności. Wśród najpopularniejszych uzależnień behawioralnych wymienia się pracoholizm, siecioholizm, fonoholizm, zakupoholizm,  patologiczny hazard, seksoholizm czy zaburzenia odżywiania. Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, a właściwie  utrata przez osoby uzależnione, kontroli nad tymi zachowaniami  lub czynnościami i utrwalonym, wielokrotnym ich powtarzaniem, co ma negatywny wpływ na życie społeczne, rodzinne, zawodowe osób, a także ich otoczenia.

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw powierza gminom, nowe zadania w zakresie kształtowania polityki wobec uzależnień oraz prowadzenia działań profilaktycznych. Na mocy wprowadzonych przepisów, przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym ma stanowić element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Podstawowe działania w tym zakresie obejmują m.in. działalność informacyjną i edukacyjną.

Rozwój cywilizacji, zmieniający się styl życia, wyznawane w społeczeństwach wartości stymulują w pewien sposób rozwój niektórych uzależnień behawioralnych. W szczególny sposób narażone na tego typu uzależnienia  są dzieci i młodzież, ponieważ łatwo nie zauważyć zagrożenia jakie niesie ze sobą np. używanie przez dzieci nowoczesnych technologii.

Pozytywne relacje z rodzicami, innymi istotnymi osobami z najbliższego otoczenia, zaangażowanie rodziców/opiekunów w życie dziecka, jasne zasady i standardy zachowania, poczucie zaufania i wsparcia, pozytywny klimat szkoły, pozytywny obraz siebie, kompetencje psychospołeczne młodych ludzi czy też  pozytywnie oddziaływujące zasoby pozarodzinnego otoczenia społecznego i miejsca zamieszkania, to ważne czynniki chroniące.

Z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka, rozpoznawanym w uzależnieniach jest brak wiedzy.  Warto więc wiedzieć od jakich czynności możemy się uzależnić i jakie są tego konsekwencje. Być czujnym i uważnym  w szacowaniu zagrożeń. Świadomość zdrowotna i motywacja do dbania o zdrowie, a w sytuacjach zagrożenia, do poszukiwania pomocy, stanowi punkt wyjścia w działaniach profilaktycznych.   

Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z Raportem pt. „Brzdąc w sieci  - zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat” z badań przeprowadzonych w 2020 r. oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Raport dostępny jest na stronie https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1768880 oraz w załączeniu poniżej:  

 • Uzależnienie behawioralne (czynnościowe)

Rusza XVII edycja olimpiady o UE „Gwiezdny Krąg”

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich.
Unia Europejska ustanowiła rok 2022 rokiem młodych ludzi, dlatego tym bardziej pragniemy zachęcić młodzież do udziału w olimpiadzie i innych konkursach organizowanych z myślą o tej grupie społecznej. Więcej informacji pod linkiem: http://gwiezdnykrag.pl/

Organizatorzy: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”, Team Europe oraz punkty Europe Direct.

 

Kto?

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

 

Kiedy?

Termin zgłoszeń edycji 2022: 4 marca 2022 roku na adres mailowy:

kontakt@gwiezdnykrag.pl

 

Nagrody:

 • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” na mocy Uchwały nr 379 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunkach: europeistyka; europeistyka – integracja europejska; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; European Politics and Economics;
 • płatny staż w Parlamencie Europejskim;
 • wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;
 • nagrody rzeczowe.

 

 • Rusza XVII edycja olimpiady o UE „Gwiezdny Krąg”

Koncert musicalowy Miejskiej Orkiestry Dętej

Z radością zapraszamy Państwa na koncert musicalowy w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej!

Wystąpią z nami wspaniali artyści: Judyta Nowak-Labuń, Basia Majewska, Karolina Świętochowska oraz Roman Kogut.
Ze względu na sytuację pandemiczną obowiązują wejściówki, które będzie można odebrać od dzisiaj w sekretariacie MSA.
Przypominamy również o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas koncertu.

13 lutego, godz. 18.00, Sala Koncertowa Miejskiej Szkoły Artystycznej
 
 • Koncert musicalowy w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej - plakat

"Perskie opowieści" Alberta Kwiatkowskiego

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na "Perskie opowieści" Alberta Kwiatkowskiego wokół mistycznego poematu Rumiego - "Masnawi". 17.02, godz. 18.30.

Masnawi - księga pierwsza, z języka perskiego przełożył Albert Kwiatkowski, Ilustracja Czarli Bajka.

Nie wiatrem, lecz ogniem jest to głośne fletu zawodzenie. Ten, w kim nie ma tego ognia, niech zapadnie się pod ziemię.
Ogniem miłości jest ogień, który wewnątrz fletu płonie, wrzeniem miłości jest wrzenie, którym wrze wino czerwone.


Na spotkanie obowiązują wejściówki
Kontakt: Czytelnia tel. 25 740 51 04.

 • "Perskie opowieści" Alberta Kwiatkowskiego

"O rzeczy muzycznej na wesoło"

Miejska Orkiestra Kameralna działająca pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego oraz Dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały Pauliny Rzewuskiej – Korycińskiej zaprasza na cykliczne spotkania pt. „O rzeczy muzycznej na wesoło - 75 lat minęło wspomnienia Maćka”- Sala Koncertowa MSA, godz. 19.00, 24.02.2022 (czwartek). Wejściówki do odbioru w MSA od 18 lutego 2022 r. Wstęp wolny.

Wystąpią:
Miejska Orkiestra Kameralna Miasta Mińsk Mazowiecki pod dyrekcją w. M. Domagały
wraz z solistami:
„Dombrowa Piano Duo"
Łukasz Szubski / Krzysztof Włodarczyk
Danuta Stankiewicz / Zofia Nojszewska
Michalina Juszczyk
Tomasz Osica / Maciej Mopka

Koncert poprowadzą:
Jerzy Maciejewski
Tomasz Osica

 • Orzeczy muzycznej na wesoło - plakat

O darmowej komunikacji w Kurierze Mazowieckim

Wczoraj w Kurierze Mazowieckim - TVP 3 Warszawa, mówiliśmy o bezpłatnej komunikacji miejskiej w Mińsku Mazowieckim. Oglądaj od 07:35.

Link do programu: https://warszawa.tvp.pl/619054/kurier-mazowiecki?fbclid=IwAR2_Md632gWngb7BXPVFkHxmrNkc_FdF_LyPtFR0xwBS67Bh3VN5Ryk0FPA

Kurier Mazowiecki: 09.02.2022.

 

 • Kurier Mazowiecki: 09.02.2022

Nowa usługa dla mieszkańców

W ramach ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci rusza nowa usługa dla mieszkańców. Pięć prostych kroków wystarczy, by szybko i w sposób bezpieczny dla środowiska oddać elektryczne śmieci. Masz w domu zepsutą pralkę, nieużywaną lodówkę albo uszkodzony piekarnik? Wejdź na stronę Elektryczne Śmieci, wypełnij formularz, przekaż sprzęt do recyklingu i zostań przyjacielem pszczół. Usługa skierowana jest do osób fizycznych i stanowi dopełnienie całego systemu, który opiera się na czerwonych pojemnikach oraz odbiorach domowych zgłaszanych poprzez infolinię.

Formularz: https://elektrycznesmieci.pl/formularz/#/

 

Źródło: https://elektrycznesmieci.pl/

 • Zgłos odbiór zużytego sprzetu - infografika
 • Oddaj zużyty sprzęt - infografika

Złota ALMMA dla trenera Grapplera

W minioną niedzielę 6 lutego reprezentant mińskiego Grapplera wystąpił na 210. edycji Amatorskiej Ligi MMA. Kolejna edycja zawodów odbyła się tym razem w Lublinie. W kategorii do – 77kg OSF, nasz klub reprezentował zawodnik i trener Wojtek Wocial. W swojej formule stoczył dwie walki, dominując przeciwników w parterze. Zarówno pierwsze jak i drugie starcie wygrał na punkty. Tym samym zdobył pierwsze miejsce i złoty medal. To kolejne cenne doświadczenie i umiejętności zdobyte przez jednego z naszych trenerów. Serdecznie gratulujemy.

KW Grappler

 

 • Złota ALMMA dla trenera Grapplera

„Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki”

Wystartowała rejestracja na 10 edycję ogólnopolskich warsztatów z programowania: „Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki”, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w 90 miastach oraz online, wydarzenie dostępne jest z każdego miejsca w Polsce, a udział całkowicie darmowy. Akcja odbędzie się w terminie od 5 do 27 lutego 2022 r. Patronami Honorowymi wydarzenia są: NASK, ORE oraz włodarze miast, w których odbędą się zajęcia.

              „Koduj z Gigantami” to ogólnopolski cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz starsi odbędą się stacjonarnie w 90 miastach oraz online w całej Polsce.

              Programowanie to nie tylko pomysł na naukę poprzez zabawę, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia. Tworząc gry i aplikacje, dzieci muszą poszukiwać nowych rozwiązań, wykazać się kreatywnością i nieszablonowym podejściem, a co najważniejsze - mogą uczyć się zawodu przyszłości już od najmłodszych lat. Warsztaty „Koduj z Gigantami” jest właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje, stawiając pierwsze kroki w nauce programowania. Bezpłatna rejestracja już trwa na stronie www.kodujzgigantami.pl.

              Jak programować? Jak tworzyć kody? W jaki sposób zaprogramować maszynę szyfrującą? To tylko kilka z tematów przygotowanych dla uczestników, którzy będą poznawać środowiska oraz uczyć się programowania, łamiąc wraz z trenerami szyfry i rozwiązując zagadki.

Na zajęciach zostaną wykorzystane następujące środowiska i programy:

 • Scratch - podstawowe środowisko, które pozwala wprowadzić najmłodszych w świat programowania;
 • Minecraft Education Edition - możliwość kodowania Minecrafta przy pomocy blokowych języków programowania;
 • App Inventor - pozwala na tworzenie aplikacji i gier na urządzenia mobilne;
 •  C# - jeden z najbardziej zaawansowanych i najczęściej używanych języków programowania;
 • Python - język programowania, który jest używany przez profesjonalnych programistów.

Udział w zajęciach mogą wziąć uczniowie od 7. do 19. roku życia. Dla najmłodszych uczestników jedynym wymogiem jest umiejętność czytania, pisania oraz liczenia w zakresie do 20. Uczestnicy realizują projekt edukacyjny, który przygotowany jest specjalnie z myślą o tych, którzy swoich sił w programowaniu próbują po raz pierwszy. Akcji towarzyszy również specjalny rankingowy konkurs dla szkół, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in. specjalne szkolenie dla kadry nauczycielskiej organizowane wraz z firmą Microsoft.

Warsztaty będą prowadzone przez najlepszych trenerów - programistów. Celem akcji jest inspirowanie dzieci do tworzenia własnych gier, stron internetowych i aplikacji, aby zmienić bierne korzystanie z Internetu w twórczą aktywność.

Partnerem społecznym "Koduj z Gigantami" są HAKERSI - ogólnopolska społeczność tworzona przez Fundację Sarigato, która wspiera dzieci i młodzież w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Organizatorem warsztatów „Koduj z Gigantami” jest międzynarodowa szkoła „Giganci Programowania” - miejsce, które już od najmłodszych lat wprowadza uczniów w świat programowania nowych technologii. Giganci Programowania od 6 lat prowadzą kursy i warsztaty w całej Polsce oraz w Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Chile, Meksyku, Bośni i Hercegowinie, Singapurze i Australii.

Rejestracja na wydarzenie oraz dokładne adresy i terminy w konkretnych miastach dostępne na stronie: www.kodujzgigantami.pl

 

 

 • „Koduj z Gigantami – Szyfry i Zagadki” - plakat

Startujemy z „Koleją do Kultury”

Zachowaj bilet na pociągi Kolei Mazowieckich i odwiedź partnerskie instytucje kultury ze zniżką. Koleje Mazowieckie zostały po raz 6. organizatorem akcji „Koleją do Kultury”.

Po raz kolejny ruszamy z  akcją „Koleją do Kultury”, w ramach której Koleje Mazowieckie współpracują z instytucjami kultury. Akcja ma na celu promocję interesujących miejsc na mapie kulturalnej Mazowsza. Bonusem dla podróżnych jest to, że mają możliwość zakupu biletów do teatrów, muzeów, galerii z atrakcyjną zniżką.

Obecnie wśród partnerów jest 17. Placówek kulturalnych Mazowsza oraz 1 na Pomorzu, w tym między innymi: Mazowiecki Instytut Kultury, Stacja Muzeum, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

- Akcja „Koleją do Kultury” to połączenie turystyki i kultury. Cieszę się, że podróżni mają możliwość odbyć tę kulturalną podróż pociągami Kolei Mazowieckich. Zdaję sobie sprawę, że w obecnych realiach funkcjonowanie placówek kulturalnych nie należy do najłatwiejszych, jednak to nie zmienia faktu, że wszyscy pragniemy powrotu do normalności. Ta akcja jest właśnie jedną z takich możliwości -mówi  Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Listę instytucji, które w tym roku przyłączyły się do akcji, planowane wydarzenia, a także wysokość oferowanych zniżek można znaleźć na stronie: dokultury.mazowieckie.com.pl
Akcja promocyjna potrwa do 31 grudnia 2022r.

https://dokultury.mazowieckie.com.pl/

 

 • https://dokultury.mazowieckie.com.pl/

Wszystkie nasze strachy. KINO KAMERALNE w MDK

Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni film oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia barwnej i łączącej skrajności postaci Daniela Rycharskiego – zaangażowanego katolika walczącego o odnowę duchową swojej społeczności oraz głęboko wierzącą osobę LGBT, która płynnie łączy wiarę i tęczę.
 

MDK, 12 lutego, godz. 18.00.

Czas trwania: 95 minut
Produkcja: Polska, 2021
Reżyseria: Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt
Obsada: Dawid Ogrodnik, Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek
Bilet: 15 zł.
 • Wszystkie nasze strachy. KINO KAMERALNE w MDK.

Tapicerowanie pufy - warsztaty w MDK

Zapraszamy na 4-godzinne warsztaty, z których wyjdziesz z własnoręcznie wykonaną PUFĄ!
Nie musisz mieć doświadczenia w tapicerowaniu czy szyciu na maszynie.
Na zajęciach Meblove Kreacje zapewnią nam pomoc i wsparcie we wszystkich etapach prac.

Program warsztatów obejmuje:
- omówienie poszczególnych części składowych pufy,
- obliczanie ilości tkaniny,
- szycie lamówki,
- tapicerowanie stelaża pufy,
- malowanie/woskowanie nóżek.
Ilość osób w grupie: 10
W cenie warsztatów otrzymujesz:
- szkielet/stelaż siedziska o wymiarach 35x50 cm, wys. ok. 10 cm,
- 4 drewniane nóżki o wysokości 25 cm,
- tkaniny i inne materiały niezbędne do pracy nad pufą (można przyjść również z własną tkaniną).
 • Tapicerowanie pufy - warsztaty w MDK

"Wywrócona bajka o Kapturku" - spektakl dla dzieci w MDK

"Wywrócona bajka o Kapturku" to spektakl dla najmłodszych, oparty na baśni, którą zna każde dziecko. Nie powiela jednak akcji znanej baśni, lecz ją dosłownie wywraca „do góry nogami”.
 
Odwołuje się do znanych symboli z baśni braci Grimm, takich jak czerwony kapturek, groźny wilk czy wędrówka przez las do babci. Oparty jest na przezabawnym autorskim scenariuszu i autorskiej bajkowej muzyce. Wszystkie piosenki są śpiewane przez aktorów na żywo i posiadają ekspresyjną choreografię. Spektakl opatrzony jest barwną scenografią i ręcznie robionymi kostiumami, a także wyjątkowymi efektami świetlnymi i efektami specjalnymi.
 
Przez całe 60 minut bawi widzów - zarówno tych najmłodszych, jak i ich rodziców. Ponadto treści ekologiczne podane tu są w bardzo przystępny i ciekawy sposób - gwarantujemy efektywną edukację ekologiczną.
 • Wywrócona bajka o Kapturku - spektakl dla dzieci - plakat

Długo wyczekiwane spotkanie w MBP

Długo wyczekiwane spotkanie z Jakubem Małeckim już 10 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej!

Nowa powieść autora głośnego „Dygotu” nie schodzi z czołowych miejsc sprzedaży i pozostaje w gronie książek, o których się dyskutuje. Także i nasi Czytelnicy będą mieli okazję porozmawiać o “Święcie ognia”.  Będzie też możliwość zakupu książek i zdobycia autografu pisarza!

Jakub Małecki: pisarz, autor m.in. Saturnina, Rdzy i Horyzontu. Był nominowany do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, nagrody im. Stanisława Barańczaka i Odkrycia Empiku. Jest laureatem stypendium „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz polsko-niemieckiego stypendium im. Albrechta Lemppa. Magazyn Literacki KSIĄŻKI uznał “Horyzont” Książką Roku 2019.

Jego książki tłumaczone są aktualnie na języki: niemiecki, rosyjski, niderlandzki, fiński, słoweński, macedoński i hebrajski. Na podstawie “Horyzontu” powstanie film w reżyserii Bodo Koxa.

Wejściówki na spotkanie: tel. 25 740 51 04 lub osobiście w Czytelni MBP.

Źródło: https://www.wsqn.pl/autorzy/jakub-malecki/
 • Spotknie z Małeckim w MBP

Zapraszamy do kina MUZA

Zapraszamy w najbliższym czasie do kina MUZA.  W załączeniu repertuar aktualny do 19 lutego.
Bilety do nabycia w kasie kina lub na stronie internetowej:
http://www.muzakino.pl/kupbilet

 • Zapraszamy w najbliższym czasie do kina MUZA. Repertuar aktualny do 19 lutego.

Zakończono budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie ul. M. Reja

Wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku o długości 154 m, który zamyka ciąg komunikacyjny łączący  ul. Przemysłową i  ul. St. Czarnieckiego .

Wykonawcą zadania była  firma KOSTEX Rafał Czerepiński. Wykonywanie robót rozpoczęto w październiku, zakończono  w styczniu br.

W ramach inwestycji  wykonano  nową nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego  o szerokości 5,0m z betonowej kostki brukowej oraz odcinki sieci kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 180 000zł

Nadzór nad robotami drogowymi sprawował ZDM Sp. z o.o. , nad robotami związanymi z budową sieci kanalizacji deszczowej Jerzy Nieścioruk.

Dokumentacja projektowa została wykonana  w 2018r. przez firmę Projektowanie  i Nadzór Robót Drogowych Jakub Król.

Dokumentacja projektowa została współfinansowana  przez mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej.

 • ul. Reja
 • ul. Reja

Mecze sparingowe Mazovii

MKS Mazovia zaprasza 12 lutego 2022 roku na stadion przy ul. Budowlanej.
godz. 11.00 -  MKS MAZOVIA vs Hutnik Warszawa
godz. 13.30 - MKS MAZOVIA II vs Advit Wiązowna

 • Mecz sparingowy Mazovii
 • Mecz sparingowy Mazovii II

Warsztaty komiksu z Wojtkiem Cichoniem

Zapraszamy na nowe zajęcia stałe w MDK Mińsk Mazowiecki.

 • Komiks dla młodzieży - tu nauczysz się jak stworzyć historyjkę obrazkową od początku do końca.
 • Warsztaty poprowadzi Wojtek Cichoń (CIHY Studio) autor m.in. serii Komiks Kmieć Grzegorz i Komiks Pułkownik Domino!
 • Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 17:00-19:00, od 14 lutego.
 • Zapraszamy młodzież od 12 lat.
 • BILET 80 zł / za miesiąc - https://ekobilet.pl/.../komiks.../465738-bilety-na-spektakl
 • Warsztaty z komiksu z Wojtkiem Cichoniem

Kino kameralne MDK - "C'MON C'MON"

Wielki powrót Joaquina Phoenixa, w pierwszej roli po oskarowym „Jokerze”. Nowojorski dziennikarz Johnny (Phoenix) przemierza Amerykę z mikrofonem, pytając młodych ludzi o ich marzenia i plany na przyszłość.

Jest singlem, od wielu lat nie kontaktuje się z mieszkającą w Los Angeles rodziną. Gdy jego siostra (Gaby Hoffman) niespodziewanie zgłosi się do niego po pomoc w opiece nad dziewięcioletnim synkiem, Johnny postanawia zabrać siostrzeńca ze sobą do Nowego Jorku. Ich wspólna podróż przez Stany pozwoli im obu odkryć, co nadaje życiu sens.

Pełen czułości film Mike’a Millsa („Debiutanci”) to pochwała łagodności, uważnego słuchania i... przytulania.

Czas trwania
109 minut

Produkcja
USA, 2021

Reżyseria
Mike Mills

MDK, 26 lutego, godz.18:00. BILET 15 ZŁ.

 • Kino kameralne MDK - "C'MON C'MON"

80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

14 lutego obchodzimy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

AK powołał gen. Władysław Sikorski, a pierwszym dowódcą został gen. Stefan Rowecki „Grot”.

Podczas II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem walczącym z okupantem. Była oparciem w czasach pogardy i zwątpienia w wartości. Dawała poczucie wspólnoty, w której tkwiła wielka siła do walki.
 • 14 lutego obchodzimy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej.

Prace naprawcze na wysokości ul. Jana Pawła II 21A

W związku z awarią systemu alarmowego na tranzytowym ciepłociągu przesyłowym w obszarze ul. Jana Pawła II przy budynku o numerze 21A PEC Sp. z o.o. zawiadamia, że zostaną przeprowadzone pilne roboty naprawcze oraz nastąpi zajęcie pasa drogowego w trybie awarii na krótkim odcinku chodnika.

Przewidywany okres usuwania usterki: poniedziałek - wtorek (14–15 lutego br.) do godziny 16:00.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Awaria nie powinna mieć wpływu na dostarczanie ciepła do odbiorców.

 • Miejsce awarii na ul Jana Pawła II 21A

Zmiany w kierownictwie Zarządu Gospodarki Komunalnej

W styczniu 2022 roku Jan Gibała zakończył pracę w ZGK i przeszedł na emeryturę. Jego następcą został Jerzy Gryz. Dotychczasowy dyrektor kierował Zarządem Gospodarki Komunalnej od 2015 roku, ale sprawami na rzecz społeczności samorządowej zajmował się od 2011  roku, pracując w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Serdecznie dziękujemy za lata pracy, bardzo dobrą współpracę z samorządem i działalność na rzecz mieszkańców. Zadbane, pięknie ukwiecone miasto jest zasługą pracy ZGK. Nowemu dyrektorowi życzymy pomyślności i sukcesów. Obiecujemy wsparcie i pomoc. Panu Gibale życzymy dobrego nowego rozdziału w życiu.

 • Zieleń miejska

Hołd żołnierzom Armii Krajowej

Rozkazem Naczelnego Wodza  gen. Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową, powołując tym samym największe w Europie podziemne wojsko  walczące z okupantem podczas II wojny światowej. Pierwszym dowódcą AK został  gen. Stefan Rowecki „Grot”.

W poniedziałek, 14 lutego, w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej burmistrz Marcin Jakubowski oraz dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej, składając wiązanki na symbolicznych grobach por. Ludwika Wolańskiego ps. „Lubicz” – komendanta AK Obwodu Mewa-Kamień oraz plut. pchor. Kazimierza Aniszewskiego ps. „Dęboróg” – I dowódcy Oddziału Leśnego Obwodu Mewa-Kamień w Mińsku Mazowieckim. Miejsca spoczynku Lubicza i Dęboroga pozostają nieznane.

Armia Krajowa była oparciem w czasach pogardy i zwątpienia w wartości. Dawała poczucie wspólnoty, w której tkwiła wielka siła do walki. Mińsk Mazowiecki pamięta o bohaterach Armii Krajowej. Na przestrzeni ostatnich lat rada miasta podejmowała wiele uchwał upamiętniających organizację i związane z nią osoby. W naszym mieście mamy takie ulice, jak: Armii Krajowej, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, por. Ludwika Wolańskiego czy Janka Paruzela, a niebawem odsłonimy kolejne miejsce upamiętniające w przestrzeni publicznej żołnierza Armii Krajowej – rada miasta ogrodowi deszczowemu przy ul. Dąbrówki nadała nazwę Skwer Władysława Bartoszewskiego. Natomiast przy parku miejskim znajduje się głaz będący pomnikiem Szarych Szeregów, organizacji harcerskiej współpracującej z Komendą Główną Armii Krajowej.

 • Burmistrz Miasta składa kwiaty na grobie por. Ludwika Wolańskiego ps. „Lubicz” – komendanta AK
 • Dyrektor MZM składa kwiaty na grobie plut. pchor. Kazimierza Aniszewskiego ps. „Dęboróg”
 • Nagrobek plut. pchor. Kazimierza Aniszewskiego ps. „Dęboróg” – I dowódcy Oddziału Leśnego Obwodu Mewa-Kamień
 • Nagrobek por. Ludwika Wolańskiego ps. „Lubicz” – komendanta AK Obwodu Mewa-Kamień

Kolejne sukcesy mińszczanki!

Wiktoria Wróbel zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii U20 na 800 m w hali w Rzeszowie. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych. To ogromny zaszczyt i radość dla Mińska, że nasza mieszkanka odnosi tak wysokie osiągnięcia w sporcie.

Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 2022 odbyły się w hali Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 11 - 13 lutego.

W załączeniu link do transmisjii (Oglądaj relację od 4h 26 min 33 sek)

https://www.youtube.com/watch?v=flT0JZ_ggG4

 • Wiktoria Wróbel zdobywa Mistrzostwo Polski w kategorii U20 na 800 m w hali w Rzeszowie.

Halowe Mistrzostwa Polski U18 & U20 - Rzeszów / LIVE / Dzień 3. Sesja 2 [13.02.2022]

Pokaz rzeźby tekstylnej "DIVIDED" Pauliny Rogalskiej w MZM

Muzeum Ziemi Mińskiej  zaprasza na pokaz rzeźby tekstylnej "DIVIDED" Pauliny Rogalskiej

...
NAGRODA GŁÓWNA MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU "THE FESTIVAL OF QUILTS"
W KATEGORII "QULT CREATIONS"
W BIRMINGHAM EDYCJA 2021
...

Spotkanie z autorką - 24.02.2022 (Tłusty Czwartek). Godz. 18.00.
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, ul. Stefana Okrzei 16

 • Pokaz rzeźby tekstylnej "DIVIDED" Pauliny Rogalskiej - plakat

Przedstawiamy zmianę trasy linii M4

Zmiana wejdzie w życie wraz z okresową korektą rozkładów jazdy, czyli 13 marca br.
Urząd Miasta do końca czerwca br. będzie prowadził zintensyfikowany monitoring frekwencji pasażerskiej dla odcinka trasy przebiegającego ulicami Grzeszaka – Klonowa – Spacerowa.
W przypadku stwierdzenia utrzymania niskiego zainteresowania pasażerów tym odcinkiem linia zostanie z niego wycofana.

Dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam tworzyć sieć połączeń komunikacji miejskiej odpowiadającą na potrzeby jak największej ilości pasażerów i jednocześnie zachęcamy do wybierania naszych autobusów przy planowaniu codziennych przejazdów.

Kontakt:  komunikacja@umminskmaz.pl

 • Przedstawiamy zmianę trasy linii M4

Plastyczne emocje – warsztaty rodzinne

Warsztaty kreatywne dla rodzin "Plastyczne emocje". Prowadzi Agnieszka Zarzecka.
Zapisy ruszyły w poniedziałek 14.02. Zapraszamy 19 lutego na godz. 11.00  do MBP.

 • Plastyczne emocje w MBP - plakat

Spotkanie z Piotrem Cieszewskim w MBP

"Mój Everest – podróż w głąb siebie". Spotkanie z Piotrem Cieszewskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 
23 lutego, o godz. 18:30 zapraszamy na inspirujące spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Naszym gościem będzie Piotr Cieszewski, profesjonalny mówca specjalizujący się w przemówieniach motywacyjnych, a także wykładach biznesowych dotyczących przywództwa, pracy zespołowej, zmiany i osiągania celów.
 
Z zamiłowania taternik, który jako ambasador akcji Szlachetna Paczka, w 2013 r. wniósł flagę na Mount Everest. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Przypominamy również, że 23. lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Postarajmy się więc, najlepiej każdego dnia, nie tylko od święta, dbać o siebie i swój psychiczny dobrostan, zauważać ludzi wokół nas i wspierać się nawzajem.

 • "Mój Everest – podróż w głąb siebie". Spotkanie z Piotrem Cieszewskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

600 książek na 600-lecie

Podzielcie się ulubioną książką z innymi mieszkańcami Mińska Mazowieckiego, biorąc udział w akcji „600 książek na 600-lecie”!
Od dzisiaj do końca maja Miejska Biblioteka Publiczna zbierać będzie książki, które przekażemy Wam podczas uroczystych obchodów Dni Miasta 28-29 maja 2022.
 
Świętujmy razem urodziny Mińska Mazowieckiego!
 • 600 książek na 600-lecie - plakat

Reni Jusis klimatycznie w MDK

Wczoraj, 14 lutego w miejskim Domu Kultury z okazji Walentynek odbył się koncert RENI JUSIS. Najnowszy muzyczny projekt to zbiór ulubionych francuskich piosenek wokalistki i niezapomnianych piosenek o miłości. Razem z akustycznym zespołem Reni Jusis podzieliła się ze słuchaczami zamiłowaniem do muzyki francuskiej, a swoją interpretacją  przeniosła wszystkich obecnych na uliczki Paryża w cudowny retroklimat lat 60 i 70-tych. Dziękujemy za piękny koncert.

 • Reni Jusis w czerwonej garsonce i berecie - koncert na scenie MDK
 • Reni Jusis - koncert w MDK

Lilka, cud miłości - spektakl w MDK

Zmysłowy, pełen humoru i wzruszeń, oddający klimat dawnych lat portret fascynującej artystki – Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z Kossaków, zdrobniale nazywanej Lilką. W spektaklu grają znakomite aktorki: PAULINA HOLTZ, KRYSTYNA TKACZ, MAGDALENA ZAWADZKA, JOANNA ŻÓŁKOWSKA.

Przedstawienie jest historią o miłości, rozpisaną na cztery aktorki podróżą przez życie tytułowej Lilki. Akcja rozgrywa się w secesyjnym Krakowie i Wiedniu, w Zakopanem, w okupowanej Warszawie. Nie brakuje tu pasji i rozczarowań, ślubów i zdrad, humoru i tęsknoty, a także… wróżb z kart i wywoływania duchów.

PAULINA HOLTZ tworzy wyrazistą postać młodej Marii, JOANNA ŻÓŁKOWSKA to Lilka ironiczna i kokieteryjna, MAGDALENA ZAWADZKA jest Pawlikowską-Jasnorzewską patrzącą na swoje życie z perspektywy czasu, KRYSTYNA TKACZ wnosi w ten obraz dawkę muzyki.
Scenariusz i reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz
Scenografia i kostiumy: Tatiana Kwiatkowska
Muzyka Urszula: Borkowska
Obsada: Paulina HOLTZ, Krystyna TKACZ, Magdalena ZAWADZKA, Joanna ŻÓŁKOWSKA
Głos dziecka: Antonina Nowakowska

MDK, 27 lutego, godz. 17:00. BILET 50 zł.

 • Lilka, cud miłości - spektakl w MDK

Musical Show z Miejską Orkiestrą Dętą

W minioną niedzielę Miejska Orkiestra Dęta miasta Mińsk Mazowiecki zaprosiła do Miejskiej Szkoły Artystycznej na koncert musicalowy.

Na repertuar koncertu złożyły się między innymi utwory z Grease, Upiór w Operze, Piękna i Bestia czy Jesus Christ Superstar. Z orkiestrą wystąpili artyści: Judyta Nowak-Labuń, Basia Majewska, Karolina Świętochowska oraz Roman Kogut. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia.

źródło informacji: https://minskmaz.com

LINK DO FOTOGALERII: https://minskmaz.com/news/musical-show-z-miejska-orkiestra-deta

 • Miejska Orkiestra Dęta miasta Mińsk Mazowiecki gra koncert musicalowy w Miejskiej Szkole Artystycznej

Tiki Rafa. Na krańcu świata - spektakl dla dzieci w MDK

Zapraszamy na pełną przygód, morską opowieść o kolorowej kuli ziemskiej! "Tiki Rafa. Na krańcu świata" - spektakl dla dzieci w MDK

Wiatr kołysze wszystkie fale więc wsiadajmy czym prędzej na pokład przepięknej Tiki Rafy, aby wraz z Kapitanem Koralem i jego papugą Renią popłynąć w niezapomnianą podróż po wielkich, dalekich kontynentach!
Usłyszymy porywające, morskie opowieści, a wszystko w akompaniamencie piosenek wykonanych na żywo. Dowiemy się jak możemy zadbać o naszą planetę Ziemię,
a przede wszystkim o swoje najbliższe otoczenie!
Razem z Tiki Rafą obierzmy wspólny kurs na kraniec świata!
Dzieci wezmę aktywny udział w spektaklu. Będziemy odgadywać zagadki słowne, dźwiękowe, plastyczne, a także wspólnie zatańczymy na pokładzie statku.
 
FORMA: Spektakl Interaktywny oraz ZAGADKI
ODBIORCA: od 3 lat
CZAS TRWANIA: 60 minut
MDK, 6 marca, godz. 11.00
 • Tiki Rafa. Na krańcu świata | SPEKTAKL DLA DZIECI

Wydłużony nabór wniosków do BOM

UWAGA  Wydłużony nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do 27 lutego.
 
Nowy harmonogram BOM wygląda tak:
 • od 1 do 27 lutego 2022 r. - nabór projektów
 • od 28 lutego do 8 kwietnia 2022 r. - ocena projektów
 • do 14 kwietnia 2022 r. - informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
 • do 24 maja 2022 r. -ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
 • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. - głosowanie
 • do 30 czerwca 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania
Więcej o BOM na www.bom.mazovia.pl
 • UWAGA Wydłużony nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do 27 lutego.

Skąd nasz ród? Warsztaty genealogiczne

Gdzie szukać źródeł genealogicznych?
 Jak czytać księgi metrykalne i hipoteczne?
 Jak poznać dzieje swojej nieruchomości?
Przyjdź na warsztaty genealogiczne i poznaj historię własnej rodziny! Pomożemy Ci w korzystaniu z zasobów różnych archiwów, w tym z opublikowanych w internecie metryk parafialnych!

Spotkanie w MDK poprowadzi dr Andrzej Nowik. Bilet 10 zł (do kupienia przed warsztatami).

 • Skąd nasz ród? Warsztaty genealogiczne

100 minut dla urody - spektakl w MDK

"100 minut dla urody" czyli poezja Wisławy Szymborskiej w służbie kobiecości. Muzyczny spektakl, pełen humoru i wdzięku, oparty na twórczości Noblistki opowiada o życiu, tęsknotach, dociekaniu Prawdy i Piękna, z właściwą poetce serdeczną ironią. Muzyka Urszuli Borkowskiej rozpisana na aktorski czterogłos wydobywa rytm i rym poezji Szymborskiej i sprzyja uwadze widzów.
 
Izabella Bukowska - Chądzyńska, Monika Węgiel, Joanna Trzepiecińska i reżyserka Magdalena Smalara tworzą idealnie zestrojony kwartet, ale każda z nich ma też partie solowe. Wiersze znane i mniej znane oraz fragmenty "Lektur Nadobowiązkowych" składają się na trochę więcej niż 100 minut, 100 minut dla umysłu i serca; tak mało w naszym życiu jest piękna, a przecież tak przyjemnie jest się w nim zanurzyć.
 
Scenariusz i reżyseria: Magda Smalara
Muzyka: Urszula Borkowska
Scenografia i kostiumy: Jan Kozikowski
Zespół muzyczny w składzie:
Urszula Borkowska - piano
Wojciech Gumiński - kontrabas
Marcin Świderski - saksofony, flety
 • 100 minut dla urody - spektakl w MDK
 • Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wnioskowanie o medale małżeńskie

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organem uprawnionym do przedstawienia Prezydentowi RP wniosku w sprawie nadania medalu  mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki jest Wojewoda Mazowiecki.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się Prezydentowi RP nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Czas oczekiwania na przyznanie medali trwa kilka miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpisany przez Prezydenta RP list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów o planowanym terminie uroczystego wręczenia odznaczeń. Podczas uroczystości medale przyznane przez Prezydenta RP wręcza Burmistrz Miasta.

Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej. Osoby, które nie zgłaszały jubileuszu po przeżyciu wspólnie 50 lat i nie otrzymały medalu mogą zgłosić chęć otrzymania medalu od Prezydenta RP również później. Osoby przedstawiane do odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności.

Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim występuje do Wojewody Mazowieckiego z inicjatywą (projektem wniosku) nadania medali w sytuacji, gdy zamieszkali na terenie miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub ich najbliższa rodzina zgłoszą zgodę na wystąpienie z takim wnioskiem.

Pary małżeńskie z Mińska Mazowieckiego, które zawarły związek małżeński w 1972 roku lub wcześniej i nie otrzymały Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Podany termin zgłoszeń wiąże się z określoną wyżej procedurą.

O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali Jubilaci zostaną powiadomieni w zaproszeniu przesłanym listownie przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim.

 Iwona Stawska

                                                 zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Czasowa zmiana w harmonogramie pracy obiektów MOSiR

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYMI WYDARZENIAMI SPORTOWYMI na 20.02.2022 - niedziela,
NASTĄPIĄ ZMIANY W HARMONOGRAMACH PRACY OBIEKTÓW SPÓŁKI


Aquapark
dostępny w godz. 6.00-8.00* oraz 14.00-22.00
*ostatnie wejście dla klienta indywidualnego to godz. 7.00

Lodowisko
dostępne w godz. 14.30-16.30, 17.00-19.00, 19.30-21.30

Przypominamy, iż cały czas funkcjonujemy w 30% obłożeniu tj. 56 osób - Aquapark, 100 osób - Lodowisko.

WWW.MOSIR.ORG.PL

 • Czasowa zmiana w harmonogramie pracy obiektów MOSiR

Pierwszy mińszczanin urodzony w 2022 roku

 „Narodziny dziecka zawsze wzruszają i są wielkim wydarzeniem dla całej rodziny. Chwila ta tym bardziej zapada w pamięć, jeśli maleństwo przychodzi na świat jako pierwsze w danym roku.” – napisał burmistrz Marcin Jakubowski w liście gratulacyjnym dla państwa Barbary i Piotra Beredów, którym 1 stycznia w mińskim szpitalu na świat przyszedł syn Antoni – pierwszy mińszczanin urodzony w 2022 roku.

Z tej okazji w czwartek, 17 lutego, burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił nowego mieszkańca i jego rodziców do Urzędu Miasta, gdzie wręczył prezenty, wśród których znalazły się m.in.: voucher o wartości 500 zł na niemowlęcą sesję zdjęciową od pani Moniki Paderewskiej - Lilla Art Photography, bon podarunkowy o wartości 300 zł ufundowany przez Specjalistyczny Sklep Dziecięcy TIK-TAK,  bon podarunkowy o wartości 200 zł ufundowany przez panią Ewę Majszyk – Firma Handlowa EWELINA oraz cudowny króliczek z metryczką dedykowaną Antoniemu uszyty w założonej przez kobiety firmie Peppo Fabryka Królika. Sponsorom bardzo dziękujemy za włączenie się w przywitanie pierwszego mińszczanina 2022 roku.

Do tych wspaniałych prezentów dołączyliśmy zestaw wyjątkowych miejskich gadżetów dla rodziców, w którym nie zabrakło też mińskich wierszy i bajek dla najmłodszych.

Antoni jest drugim dzieckiem państwa Beredów, którzy mają jeszcze 2-letnią córeczkę.

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy, a małemu Antoniemu życzymy beztroskiego i zdrowego dzieciństwa oraz wiele miłości i radosnych dni.

 

 

 • Rodzice z dzieckiem na ręku z wizytą u burmistrza
 • Burmistrz wręcza prezenty rodzicom pierwszego urodzonego w tym roku mińszczanina

Stanęli na ślubnym kobiercu 70 lat temu

 „Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas,
gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”
                                                                       Jan Paweł I
I

    70. rocznica ślubu to jedna z najbardziej wyjątkowych okazji do wspólnego świętowania.  Pary, którym udaje się przeżyć ze sobą tak długo, zdarzają się niezwykle rzadko, stąd poczucie, że zasługują na szczególne wyróżnienie.
    Państwo Zofia i Zbysław Wojda na ślubnym kobiercu stanęli 70 lat temu. 17 lutego w Sali Ślubów w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim dostojna para świętowała 70–lecie pożycia małżeńskiego, czyli kamienne gody. Podczas uroczystości małżonkowie podzielili się wspomnieniami sprzed lat. Pan Zbysław wyrecytował wzruszający wiersz, który ułożył specjalnie dla swojej małżonki.
    W czasie spotkania Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski pogratulował Jubilatom długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego, wręczając parze pamiątkowy dyplom oraz upominki. Życzył dalszych pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i w otoczeniu najbliższej rodziny oraz przyjaciół.

 

 • Jubilaci w Sali Ślubów
 • Burmistrz Miasta przemawia do jubilatów
 • Uroczyste gratulacje
 • Wręczenie dyplomu dla zasłużonej pary małżonków
 • Współne zdjęcie z Burmistrzem Miasta i zastępcą kierownika USC
 • Czcigodni małzonkowie na wspólnej pamiatkowej fotografii małżeńskiej

Solidarni z Ukrainą!

W obawie przed  konfliktem zbrojnym w Ukrainie wyrażamy nasz sprzeciw wobec polityki Putina.  
Nasze miasto utrzymuje partnerskie stosunki z Borodianką w Ukrainie. Niepokoimy się o bezpieczeństwo naszych przyjaciół i ich współobywateli. Ich sytuacja to nasza wspólna sprawa.
Deklarujemy wsparcie i pomoc w obliczu zagrożenia integralności i bezpieczeństwa naszych wschodnich sąsiadów.  Jednoczymy się w imię solidarności!

https://www.minsk-maz.pl/1167,solidarni-z-ukraina

 • Solidarni z Ukrainą!

"Warto być przyzwoitym"

"Warto być przyzwoitym" - to chyba najbardziej znane przesłanie Władysława Bartoszewskiego. Dziś mija 100. rocznica urodzin tego wybitnego historyka, publicysty i polityka. Rok 2022 został ogłoszony rokiem Władysława Bartoszewskiego. Nasze miasto zaplanowało wydarzenia, podczas których będziemy przypominać jego dziedzictwo. Wiosną oficjalnie otworzymy Skwer Władysława Bartoszewskiego, w maju zaprosimy na wystawę przedstawiającą sylwetkę profesora, a dla młodzieży ogłosimy konkurs na działania społeczne. Ich rezultaty pokażemy podczas konferencji podsumowującej rocznicowe działania.

 • "Warto być przyzwoitym" - Władysław Bartoszewski - fotografia.

Mińszczanie, uważajcie na siebie!

Mińszczanie, uważajcie na siebie! Niestety, wczoraj widzieliśmy rodziny z dziećmi w parku. Wyszło słońce i zapomnieli niektórzy o zagrożeniach. Pamiętajcie, że poruszone wichurą gałęzie starodrzewia mogą polecieć w najmniej spodziewanym momencie! Nadal obowiązuje zakaz spacerów po parku. Na dzisiaj zapowiadany jest porywisty wiatr i burze. Możliwe są kolejne przerwy w dostawie prądu.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=350894687044442&set=a.122134669920446

 

 • Stacja Meteorologiczna Mińsk Mazowiecki - informacja o najbliższych warunkach pogodowych - mapa.

Relacja z warsztatów narciarskich

„Połamania nart” i udanego wypoczynku - tak nam wszyscy życzyli oraz mocno trzymali kciuki za sukces. I tak się stało, realizacja zadania na szóstkę z plusem. Narciarskie warsztaty zimowe już za nami. Wróciliśmy zadowoleni i z nowymi narciarskimi umiejętnościami. Złoty medal dla wszystkich uczestników!

Włożony wysiłek został właściwie spożytkowany, a światowy klub miłośników zimowego narciarskiego szaleństwa powiększył się o grono 46 nowych członków.

To wielki sukces, który był możliwy dzięki wsparciu Miasta Mińsk Mazowiecki i zorganizowanym narciarskim warsztatom zimowym.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do umożliwienia realizacji tego zimowego projektu.

Zadanie publiczne „Narciarskie warsztaty zimowe” było współfinansowane ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki.

W filmie została zaprezentowana aktywność uczestników podczas narciarskich warsztatów zimowych.

Konkurs na formę rzeźbiarską pt. „Radość”

Szanowni Państwo, informujemy, że przedłużamy termin składania prac konkursowych w konkursie na formę rzeźbiarską pt.” Radość” Prace można składać do 31 maja 2022 r.  

Zapraszamy do udziału w konkursie na formę rzeźbiarską. Dzieło ma być umieszczone na Rondzie Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Mińsku Mazowieckim i mieć lekką, najlepiej ażurową formę. Nagrodę dla zwycięzcy i realizację przedsięwzięcia sfinansuje  Firma REMEX.

Bardzo dziękujemy za wsparcie działań jubileuszowych i troskę o estetykę miasta.

 • Konkurs na formę rzeźbiarską pt. „Radość”

Discovery & Movie

Zapraszamy na niezwykły koncert  Discovery & Movie, który odbędzie się 6 marca o godzinie 19.00 w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. Koncert organizujemy w ramach jubileuszu miasta i Dnia Kobiet. Dla pań przygotowaliśmy niespodziankę.

Discovery & Movie to niezwykły projekt skomponowany i zaaranżowany przez Pawła Steczka – muzyka i kompozytora, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, założyciela zespołów Button Hackers i Medulla oraz narracją na żywo prowadzoną przez Krystynę Czubównę. Projekt ten jest opowieścią o tajemnicach skrywanych przez Morze Czerwone. Utwory, które będą zaprezentowane na koncercie zostały stworzone specjalnie dla Discovery Channel do serialu "Flota Duchów".  To muzyczna podróż ukazująca losy zatopionych statków i okrętów na przestrzeni wieków.

Na ekranie zobaczycie Państwo fragmenty filmu, w którego tematykę wprowadzi dziennikarka Krystyna Czubówna.
Po raz pierwszy w Mińsku Mazowieckim  koncert będzie tłumaczony na Polski Język Migowy. Chcemy,  aby kultura była dostępna dla wszystkich.  

Artyści
Krystyna Czubówna: polska dziennikarka, prezenterka programów informacyjnych oraz lektorka filmów przyrodniczych i audycji radiowych
Paweł Steczek: kompozytor, fortepian, akordeon, syntezatory, programowanie
Piotr Steczek: skrzypce, orientalne instrumenty dęte
Paweł Stankiewicz: gitary
Kosma Kalamarz: bas
Łukasz Kurek: perkusja
Organizatorzy koncertu: Miasto Mińsk Mazowiecki i Muzeum Ziemi Mińskiej

 

 • Zapraszamy na niezwykły koncert Discovery & Movie, który odbędzie się 6 marca o godzinie 19.00 w Miejskiej Szkole...

Wybrano władze spółki SIM

We wtorek, 22 lutego, w Warszawie w siedzibie Krajowego Zasobu Nieruchomości odbyło się pierwsze zgromadzenie wspólników spółki SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. w organizacji oraz pierwsze posiedzenie rady nadzorczej, na których wybrano władze spółki. Prezesem jednoosobowego zarządu został dotychczasowy pełnomocnik spółki Piotr Zych. Wybrano Radę Nadzorczą w składzie: Marcin Wójcik – przewodniczący, Jan Gibała – wiceprzewodniczący, Małgorzata Komuda-Ołowska – sekretarz.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby reprezentujące wspólników spółki: burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni J. Piechoski oraz prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

Spółka rozpoczyna działalność. Przypomnijmy, że powołana została z zadaniem budowy na terenie byłego poligonu wojskowego zrównoważonego osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędna infrastrukturą, w ramach którego w I etapie powstanie 544 mieszkań na wynajem.

 

 • Uczestnicy spotkania w sprawie powołania Rady Nadzorczej SIM Sp z o.o.

Zostań żołnierzem w 2022 roku!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w możliwie najkrótszym czasie.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy:
•    nie byli karani za przestępstwa umyślne,
•    posiadają obywatelstwo polskie,
•    posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
•    wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne (bądź ukończone 8 klas szkoły podstawowej).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy i urlopy. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze tj. 1233 zł brutto oraz odprawa po zakończeniu służby - 2540 zł brutto. Dodatkowo w przypadku pracownika (umowa o pracę) pracodawca na okres trwania służby przygotowawczej ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpłatnego oraz wypłacić odprawę w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy.

Na czym polega szkolenie?
Program szkolenia zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w Wojsku Polskim. Obejmuje:
•    szkolenie zdalne (e-learning) przed wcieleniem do jednostki wojskowej,
•    28-dniowe kształcenie podstawowe (stacjonarne w jednostkach wojskowych).
Szkolenie podstawowe jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje praktyczne zajęcia m.in. szkolenie strzeleckie, musztrę, obsługę broni. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem podczas którego, sprawdza się  wiedzę i umiejętności wojskowe żołnierza w specjalności wojskowej - piechota zmechanizowana.

Perspektywy po zakończeniu szkolenia
Żołnierze, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym mogą bezpośrednio po zakończeniu szkolenia aplikować do wybranego rodzaju
Sił Zbrojnych RP, na wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Województwo Mazowieckie daje szereg możliwości zatrudnienia żołnierzy. W naszej okolicy znajdują się takie jednostki jak:
23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, 1 Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej, 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach,  Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Wojsko to atrakcyjny pracodawca
Wybierając karierę żołnierza zawodowego można liczyć na stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami (m.in. dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastkę”, gratyfikację urlopową na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia z upływem lat służby), a w przyszłości pewną emeryturę. Prawo do uposażenia nabywa się z pierwszym dniem służby, a płatność następuje za miesiąc z góry. W chwili obecnej wynosi minimum 4110 zł brutto, przy czym wraz z upływem lat służby następuje stopniowy wzrost uposażenia. Dodatkowo większość żołnierzy wybiera comiesięczne świadczenie mieszkaniowe, które w garnizonie mińskim i warszawskim wynosi 750 zł netto. Ponadto w ostatnim czasie Minister Obrony Narodowej poinformował, iż zwrócił się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. „Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto”

Służba wojskowa to również możliwość udziału w kursach i szkoleniach specjalistycznych, w tym językowych, zdobycia umiejętności niedostępnych poza wojskiem oraz poznanie najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. W armii istnieje spójny system umożliwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności oraz jasno określona ścieżka awansu. Wojsko to wyzwanie. Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty.

Terminy szkoleń w 2022 roku:
07.03. – 02.04.
04.04. – 30.04.
09.05. – 04.06.
06.06. – 02.07.
04.07. – 30.07.
01.08. – 26.08.
05.09. – 01.10.
03.10. – 29.10.
14.11. – 10.12.

Gdzie należy się zgłosić:
Osoba ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio w

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim,
ul. Piękna 3, lub poprzez Resortowy Portal Rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl
Kontakt do WKU: 261-353-065; 261-353-064

 

 • Grafika z rodzajami sił zbrojnych RP

Polsko-hiszpańska wymiana młodzieży

„Międzyczas” tętni życiem. Dziś Centrum Młodzieżowe gościło młodzież z Hiszpanii Wymianę młodzieżową koordynuje nauczycielka języka angielskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej pani Ewa Ogorzelska. Warsztaty międzykulturowe dla gości przeprowadzili wolontariusze z Fundacji EBU. Był też czas na rozmowę z zastępcą burmistrza panią Elizą Bujalską, która opowiedziała o polityce młodzieżowej miasta. Cieszymy się z dużej aktywności młodzieży w naszym mieście.

 • Warsztaty międzykulturowe
 • Warsztaty międzykulturowe
 • Warsztaty międzykulturowe
 • Warsztaty międzykulturowe

24 lutego 2022 roku 23 BLT przeprowadzi ćwiczenia

24 lutego 2022 roku 23 Baza Lotnictwa Taktycznego przeprowadzi ćwiczenia z użyciem urządzeń dźwiękowych (syren). Prosimy o nie podejmowanie żadnych działań w związku z ich ogłoszeniem.
 
Podczas przeprowadzanych ćwiczeń zostaną włączone urządzenia dźwiękowe (syreny) w ramach sprawdzenia systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania. W czasie tej próby mogą zostać wykorzystywane sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które służą do informowania ludności o pojawiających się zagrożeniach.
 
Sygnały i komunikaty dotyczą jedynie ćwiczeń, prosimy o nie podejmowanie żadnych działań w związku z ich ogłoszeniem.
Rodzaje sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych zamieszczono na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki pod adresem: https://www.minskmazowiecki.pl/1368,plakaty-informacyjne

Zapraszamy na szkolenie w sprawie konkursu mikrograntowego

ZAPROSZENIE
Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne  na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu mikrograntowego Mazowsze Lokalnie.
Spotkanie odbędzie się 07.03.2022 w godz. 18.00 -19.30  w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim (sala Skrzyneckiego – parter Miejskiego Domu Kultury)

Podczas spotkania dowiecie się:
•             Co zrobić, aby uzyskać mikrodotację w ramach programu Mazowsze Lokalnie?
•             Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
•             Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Mazowsze Lokalnie, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym grup samopomocowych), działających na terenie województwa mazowieckiego.
Organizatorzy: Centrum Młodzieżowe Międzyczas; Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS; Miasto Mińsk Mazowiecki.

 

 • Zapraszamy na szkolenie w sprawie konkursu mikrograntowego

Utrudnienia w związku z ćwiczeniami Saber Strike 2022

W związku z trwającymi ćwiczeniami Saber Strike 2022 od 15 lutego na drogach powiatu mińskiego odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Głównie drogą A2 i w porze nocnej. Potrwa to do końca marca 2022 r.
Więcej info o ćwiczeniach  https://bit.ly/3vdWNmW

 • Utrudnienia w związku z ćwiczeniami wojskowymi Saber Strike 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że poszukuje chętnych osób dorosłych do bycia wolontariuszami.

Jeśli chcesz spędzić pożytecznie swój wolny czas i poświęcić go na to, aby pomagać innym, doświadczając przy tym nowych emocji i przeżyć, dzięki którym ukształtujesz swoją osobowość oraz chcesz sprawdzić się w różnych obszarach, to zgłoś się do MOPS.

Potrzebujemy Cię do pomocy i wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, starszych i samotnych.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 881 718 308, 881 543 805.

https://minskmaz.mops.pl/

Aplikacji do rozliczeń PIT

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1% podatku za rok 2021. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 potrwa od 28 lutego od godz. 8:00 do 11 marca do godz. 15:00.
 
Więcej informacji w zakładce: MIASTO/EDUKACJA/REKRUTACJA
 

Solidarni z Borodianką

Nasze miasto utrzymuje partnerskie stosunki z Borodianką w Ukrainie. Bardzo niepokoi nas sytuacja naszych wschodnich sąsiadów i ich współobywateli. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski rozmawiał z jednym z przedstawicieli samorządu Borodianki, zadeklarował nasze wsparcie  i solidarność. Burmistrz wysłał także oficjalny list do władz miasta, w którym zobowiązał się do pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego. 

 • data: 2022-02-24
 • Burmistrz Miasta rozmawia z Władzami Borodianki w Ukrainie

Marzec w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim
Marzec 2022

1,15,29 - 10.15. – Klubikowy Książkowy Wtorek (Oddział dla Dzieci)
2 - 13:00 – Pokaz filmu z audiodeskrypcją „Druga Połowa” (sala konferencyjna)
3 - 10:00 – „Mińsk mi się śni”- warsztaty z Magdaleną Protaziuk dla szkół (zapisy w Oddziale dla Dzieci)
9 - 18:30 – spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim (sala konferencyjna)
12 - 10:00 -„Zdrowa Głowa” spotkanie z lekarzem Piotrem Marcinowiczem (sala konferencyjna)
18 - 10:15 - Ebusiowy piątek – warsztaty z Fundacją EBU (Oddział dla Dzieci)
19 - 9:00 – warsztaty z Latarnikiem (Czytelnia)
23 - Klasyka dla smyka – Kinoteka dla szkół (zapisy w Oddziale dla Dzieci)
24 - 10:00 - Spotkanie z Anną Sumińską i książką „Spotkanie z Mińskiem Mazowieckim” dla szkół (zapisy w Oddziale dla Dzieci)
26 - 9:00 - Warsztaty z Latarnikiem (Czytelnia)
28 - 18:00 – Spotkanie Klubu Czytelnika (Czytelnia)

 

 • Marzec w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Hymn Ukrainy


24 lutego przed koncertem w Miejskiej Szkole Artystycznej został odegrany hymn Ukrainy. Wysłuchanie hymnu było gestem solidarności z mieszkańcami naszego miasta partnerskiego Borodianki, ich współobywateli i społeczności ukraińskiej Mińska Mazowieckiego. Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski przekazał zebranym informacje o gotowości miasta do okazania wsparcia materialnego i niematerialnego naszym wschodnim sąsiadom.

Hymn Ukrainy na koncercie w MSA 24.02.2022

Relacja z sytuacji ludności cywilnej w Ukrainie

Mieszkanka naszego miasta, której rodzina mieszka w Łucku przekazała nam relację z bieżących wydarzeń. Monik drży o bezpieczeństwo Jej najbliższych. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu.

Dzień niedobry, mińszczanie.
Z tej strony mieszkanka Mińska Mazowieckiego, z tej strony mieszkanka miasta ostrzelanego dzisiaj rano przez Federację Rosyjską.
Odetchnijcie niespokojnie, tym razem nie chodzi o Mińsk Mazowiecki. Mowa tu o moim drugim rodzinnym mieście – Łucku w centrum Obwodu Wołyńskiego, położonym zawrotne 90 km od polskiej granicy.
Około godziny 7:00 czasu polskiego miasto zostało ostrzelane. Zniszczeniu uległa wieża telewizyjna oraz kilka obiektów o znaczeniu militarnym. Występują problemy z dostawą prądu, a łącze internetowe oraz sieci komórkowe pozostają niestabilne. Praktycznie na samym początku ostrzału kontakt z Kijowem został przerwany, jedyna informacja, którą przekazano cywilom, to polecenie pozostania w domu dopóki nie zawyją syreny.
Miasto jest zamrożone, większość instytucji jest zamknięta. Banki, apteki i supermarkety przeważnie zatrzaśnięte na cztery spusty, cała reszta jest oblegana przez panikujące tłumy. W bankomatach kończyły się pieniądze do momentu aż Narodowy Bank Ukrainy nie ograniczył wypłat gotówki do 100 000 hrywien dziennie. W ostatnich otwartych sklepach zostały puste półki, wyłączono muzykę, a Łuck ucichł w żałobie i napięciu.

Ludzie uciekają na zachód tysiącami. Kilkunasto- i kilkudziesięciokilometrowe korki blokują wyjazdy z miasta oraz wszystkie główne ulice. Każdy samochód zapakowany po brzegi, częściowo torbami, ale w większości ludźmi – znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. Jedyne, co wiozą ze sobą, to spakowane w pośpiechu pojedyncze torby, plecaki lub reklamówki i nadzieja, że będą jeszcze mogli wrócić do opuszczonych domów i mieszkań.
Za każdym razem, kiedy nie mogę się dodzwonić do bliskich lub urywa nam połączenie, serce staje mi w gardle. A przecież wiem, że to skrajny zachód kraju, mogło być o wiele, wiele gorzej. Skoro tak wygląda pierwszy dzień wojny, boję się wyobrazić sobie jutro.
Mińszczanie, uważajcie na siebie, bądźcie czujni.

Czy tego chcemy, czy nie – a nikt nas nie pyta – jesteśmy w tym wszyscy.


/-/ Monika

 • data: 2022-02-24

Apel o pomoc

Drodzy mińszczanie i mińszczanki!

Wojna stała się faktem. Przygotowujemy się na ewentualność bezpośredniej pomocy dla osób doświadczonych wojną w Ukrainie. Prosimy Was o wsparcie naszych działań.

W najbliższych dniach ogłosimy  zbiórkę produktów żywnościowych, kocy, śpiworów itp. Udostępnienie miejsc do zbiórek materiałów zadeklarowali już  ZHP i MOPS. Szczegóły dotyczące potrzeb wkrótce zostaną opublikowane na stronie miasta
i w mediach społecznościowych.

Zwrócimy się do  Was z prośbą o deklaracje możliwości przyjęcia do Waszych domów imigrantów z Ukrainy.

Jednoczmy się w imię solidarności z Ukrainą!

 • Pomagam

Jak wspierać uczniów pochodzenia ukraińskiego i rozmawiać w szkole/placówce oświatowej o wojnie?

W obliczu tragicznych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, nawet my, dorośli, czujemy strach i wielką bezradność. Co w takim razie mogą czuć dzieci i młodzież, których świat z dnia na dzień okazał się nie tak bezpieczny, jak dotychczas? Wśród nich bardzo liczną  grupę stanowią ci pochodzenia ukraińskiego, wymagający w tej chwili szczególnego wsparcia – za naszą  wschodnią granicą zostały przecież ich rodziny i przyjaciele.
 
Już w poniedziałek 28 lutego o godzinie 16:00 zapraszamy na bezpłatne spotkanie na portalu YouTube, podczas którego uczestnicy otrzymają wiedzę i wskazówki, w jaki sposób szkoła lub placówka oświatowa mogą pomóc swoim uczniom, czy podopiecznym, w poradzeniu sobie z tą wyjątkowo trudną, wręcz traumatyczną sytuacją.

Link do transmisji na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=aUUge15OA-g

Link do wydarzenia na Facebooku:
Jak wspierać uczniów pochodzenia ukraińskiego i rozmawiać w szkole/placówce oświatowej o wojnie?
 

 • data: 2022-02-25

Pomóżmy Rodakom w ogarniętej wojną Ukrainie

Publikujemy list Fundacji Wolność i Demokracja skierowany do gospodarzy polskich gmin. My, mieszkanki i mieszkańcy Mińska Mazowieckiego także możemy z niego dowiedzieć się o możliwościach wsparcia.

Szanowni Państwo, Gospodarze Polskich Gmin,

W tym szczególnym momencie, gdy Federacja Rosyjska rozpoczęła zbrojną interwencję na Ukrainie, Fundacja Wolność i Demokracja zwraca się do Państwa z apelem.

Jesteśmy organizacją, która od ponad 15 lat działa na Wschodzie, w tym na Ukrainie. W 2014 roku po inwazji na wschodnie terytoria Ukrainy, obwody ługański i doniecki, Fundacja Wolność i Demokracja koordynowała ewakuację Polaków z Donbasu.

Dziś również z powodu rosyjskiej agresji wielu Ukraińców, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia będących obywatelami Ukrainy, opuści swój kraj. Szacunki mówią o nawet milionie uchodźców. Samych Polaków, których według ostatniego spisu powszechnego na Ukrainie (2001) jest 144 tys. Polski rząd ogłosił, że ciągu najbliższych godzin, przy polsko-ukraińskiej granicy w województwach lubelskim i podkarpackim powstaną punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy.

Mamy jednak świadomość, że z taką rzeszą osób, które będą próbowały szukać schronienia w Polsce, nie poradzi sobie sam żaden rząd. Nawet najlepiej zorganizowane i zamożne państwo nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru.

Dlatego zwracamy się do Państwa, Gospodarzy Polskich Gmin, o to, byście zgłaszali do nas swoje możliwości pomocy uchodźcom. Chodzi o zgłaszanie miejsc noclegowych – ich lokalizacji i liczby – w których osoby uciekające z Ukrainy będą mogły znaleźć schronienie, a także o zbiórki pieniędzy.

Pieniądze są niezbędne do tego, by pomóc tym osobom na Ukrainie, które z różnych powodów nie będą mogły jej opuścić. Chodzi przede wszystkim o osoby starsze, schorowane, uchodźców wewnętrznych (osoby w trudnej sytuacji życiowej, rodziny wielodzietne). One będą musiały mieć dodatkowe wsparcie finansowe na zakup niezbędnych do przeżycia środków: żywności, opału, agregatów prądotwórczych, zestawów do uzdatniania wody, butli gazowych, lekarstw, środków opatrunkowych, a dla uchodźców wewnętrznych dodatkowo: na opłaty za wynajem lokali, opłacenie mediów. Zebrane pieniądze posłużą nam także na zakup sprzętu dla uchodźców, potrzebnego przy ewakuacji z Ukrainy: plecaków, konserw, żywności o wydłużonej przydatności do spożycia, koców, śpiworów, leków, środków opatrunkowych.

Wpłaty na pomoc materialną dla potrzebujących na Ukrainie można przekazywać na konto mBank 24 1140 1010 0000 5060 3200 1020.

Nasze wieloletnie kontakty na Ukrainie, znajomość polskich środowisk, polskich organizacji społecznych, parafii rzymskokatolickich, polskich działaczy i kapłanów we wszystkich obwodach, ponad 200 zrealizowanych tam projektów (m.in. jeden z ostatnich: „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie”), są gwarantem, że pomoc finansowa udzielana na Ukrainie dotrze do najbardziej potrzebujących.

Powołujemy biuro koordynacyjno-informacyjne przeznaczone do kontaktów w sprawie uchodźców z Ukrainy. Na państwa oferty czekamy pod adresem ukrainapomoc@wid.org.pl

 

Pozdrawiam serdecznie

Lilia Luboniewicz

Prezes Zarządu

Fundacja Wolność i Demokracja

Al. Jerozolimskie 30/14

00-024 Warszawa

Tel. 226288505, 731 880 889

 • data: 2022-02-24
 • Fundacja Wolnośc i Demokracja z Ukrainą

Muzeum Ziemi Mińskiej solidarne z Ukrainą!

Na fasadzie budynku Muzeum Ziemi Mińskiej zamieszczony jest baner z grafiką w kształcie serca w kolorach flagi ukraińskiej i napisem: Całym sercem z Ukrainą.

Dziękujemy za to symboliczne wsparcie.

 • MZM solidarne z Ukrainą
 • MZM solidarne z Ukrainą
 • MZM solidarne z Ukrainą
 • MZM solidarne z Ukrainą

Procedura dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy

Inspektorat Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt  z Ukrainy do Polski.

Wytyczne w załączniku.

Jak rozmawiać o wojnie w Ukrainie z dziećmi i młodzieżą.

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do obejrzenia wideo  “Wojna w Ukrainie. Jak o niej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą?
Z tego wideo dowiecie się m.in.:
Jak rozmawiać z młodymi ludźmi, by przedstawiać im pełny obraz sytuacji, ale nie potęgować lęku?
Co powiedzieć, jeśli zapytają o możliwy rozwój sytuacji w Ukrainie oraz konsekwencje dla innych krajów?
Czy dzieci i młodzież w takiej sytuacji pozostają bezradne?
Co mogą zrobić, by okazać solidarność i pomóc?

https://www.youtube.com/watch?v=R5JyMmbG1PI

 

PORADNIK DLA OSÓB GOSZCZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W miarę pogłębiania się kryzysu uchodźczego miliony mężczyzn, kobiet i dzieci stoją w obliczu niepewnej przyszłości. Co możesz z tym zrobić? Codziennie kontaktują się z nami osoby, które chcą pomóc uchodźcom. Nie zawsze możemy przyjąć każdą ofertę pomocy, ale zwykle możemy zaproponować inną organizację lub grupę, z którą możesz się skontaktować. I zawsze jesteśmy wdzięczni za miłe słowa i wsparcie. Jeśli masz jakieś pytania, po prostu skontaktuj się z nami, a jeśli zdecydowałeś się przyjąć uchodźców pod swój dach, powitaj ich w swojej społeczności. Przeczytaj nasz przewodnik, jak sprawić, by nowi przybysze czuli się mile widziani i bezpieczni.

LINK DO PORADNIKA: https://humandoc.pl/wp-content/uploads/2022/02/PORADNIK-DLA-OS%C3%93B-GOSZCZ%C4%84CYCH-UCHOD%C5%B9C%C3%93W-Z-UKRAINY.pdf?fbclid=IwAR11OXYjvSO0nnS7_dDb6OUYjy5zTN50vVQtloyK9iooA6v-Lj2SbpV8Aw0

Pomoc dla Ukrainy - ANKIETA

Drodzy mieszkańcy i mieszkanki Mińska Mazowieckiego oraz wszyscy gotowi do pomocy

Jeśli chcecie dołączyć do akcji pomocowej, bardzo prosimy o uzupełnienie formularza https://bit.ly/ankietaUA

Zebrane informacje pozwolą nam na efektywną i szybką pomoc. Dzięki Waszym odpowiedziom ustalimy, kto i jakiego wsparcia może udzielić.

W przypadku zadeklarowania pomocy rzeczowej prosimy dostarczyć materiały do magazynów, których lista i godziny dyżurów będą na bieżąco aktualizowane: remiza OSP Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 144 (26.02 do godz. 20:00, 27.02 w godz. 13:00-18:00).

Kontakt do nas: pomoc@minsk-maz.pl

 • Pomoc dla Ukrainy - ANKIETA

9 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu

W dniach 5-6 marca 2022 roku odbędzie się wydarzenie sportowe pn. "9 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu". Zawody rozpoczną się od godziny 8.00, a wezmą w nich udział przedstawiciele mińskiego klubu MMA Team oraz zawodnicy bjj z całej Polski. Impreza sportowa odbędzie się na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim. Relację "na żywo" będzie można śledzić online na wydarzeniu na profilu społecznościowym Facebook. Zapraszamy do kibicowania.

 • 9 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu

Międzynarodowy sukces artystki Pauliny Rogalskiej!

W Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. S. Okrzei 16 do 11 marca można podziwiać niezwykłą rzeźbę wykonaną w technice patchworku pt. "Divided" ("Podzielony") autorstwa Pauliny Rogalskiej.

„Podzielony” został zwycięzcą międzynarodowego konkursu "The Festival of Quilts" w kategorii "Qult Creations" w Birmingham (Wielka Brytania) edycja 2021.

W opisie swojej pracy artystka  zawarła proekologiczne przesłanie, które w obecnej sytuacji znaczy dużo więcej.

"Świat pędzi naprzód niczym galopujący koń. Kryzysy ostatnich lat - ekonomiczny, polityczny, środowiskowy, zdrowotny - podzieliły nas jak nigdy wcześniej: dążący do wojny i pacyfiści, bogaci i ekstremalnie biedni, proekologiczni i nadmiernie eksploatujący planetę dla jeszcze większego zysku. Po czyjej stronie jesteś? Wybierz mądrze. Chciałabym, żeby "Podzielony" kiedyś się połączył …" – Paulina Rogalska.

 

 • Rzeźba (kolorowy koń) wykonana w technice patchworku pt. "Divided" ("Podzielony") autorstwa Pauliny Rogalskiej na wystawie...
 • Rzeźba (kolorowy koń) wykonana w technice patchworku pt. "Divided" ("Podzielony") autorstwa Pauliny Rogalskiej na wystawie...
 • Rzeźba (kolorowy koń) wykonana w technice patchworku pt. "Divided" ("Podzielony") autorstwa Pauliny Rogalskiej na wystawie...
 • Rzeźba (kolorowy koń) wykonana w technice patchworku pt. "Divided" ("Podzielony") autorstwa Pauliny Rogalskiej na wystawie...
 • Rzeźba (kolorowy koń) wykonana w technice patchworku pt. "Divided" ("Podzielony") autorstwa Pauliny Rogalskiej na wystawie...
 • Leszek Celej dyrektor MZM, opowiada o rzeźbie Pauliny Rogalskiej

Słownik przydatnych zwrotów i słów w języku ukraińskim

W poście znajdziecie zwroty, które mogą się przydać w komunikacji z uchodźcami z Ukrainy i umożliwić sprawną pomoc tym osobom oraz poradnik, jak czytać ukraińską cyrylicę.

KLIKNIJ W LINK: https://www.facebook.com/JezykoweKontrowersje/posts/152094350540009

 • Słownik przydatnych zwrotów i słów w języku ukraińskim

Komunikat. ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
+48 47 721 75 75, БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: www.ua.gov.pl
Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską. Jej numer: +48 47 721 75 75. Można pod nim zasięgnąć informacji o zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy. Informacje także na: www.ua.gov.pl
 
 • 274475064_5167185973338505_3527511053113044006_n

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim