Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mińsk Mazowiecki, 9 czerwca 2022 r.

PG.6722.1.2021                                            

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Mińsk Mazowiecki

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki, w granicach planu określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XXXIII.312.2021 z dnia 27 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki, dotyczącej terenu o łącznej powierzchni ok. 27 ha, obejmującego działki nr ewid. 2417/69, 2417/71, 2417/72, 2417/73, 2417/74, 2417/75, 2417/76, 2417/77, 2417/78, 2417/79, 2417/80, 2417/81, 2417/82, 2417/83, 2417/84, 2417/85, 2417/86, 2417/87, 2417/88, 2417/90, 2420 oraz północną część działki nr ewid. 3219 i wschodnią cześć działki nr ewid. 2417/62, obręb nr 0001 w rejonie ul. Jana Łupińskiego i ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego w mieście Mińsk Mazowiecki.

             Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 23 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 206 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki (w zakładce „Gospodarka przestrzenna”– „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”).

             Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się stacjonarnie w dniu 13 lipca 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Józefa Piłsudskiego nr 1a w Mińsku Mazowieckim.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu   przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko należy składać:

  1. w formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  2. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
    opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres:  boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
  3. w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

            Termin składania uwag upływa 29 lipca 2022 r. Wnoszący uwagę, w tym również  w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Mińsk Mazowiecki: www.bip.minsk-maz.pl, na stronie miasta Mińsk Mazowiecki: www.minsk-maz.pl  lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej  i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem telefonu: 25 759 53 24 i 22 759 53 99.

            Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Więcej informacji związanych z wykonywaniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO uzyskacie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka przestrzenna (www. bip.minsk-maz.pl).

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim