Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej jako ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

1. Dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

 

2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, do 30.11.2022 r.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom: 

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych: 

1. Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat).

2. Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów. 

3. Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży.

4. Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk – Skp) x 0,4.

Symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych wyrażona w złotych, 

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych. W przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 

 

3. Rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych:

wariant 1 – odbiorcy, którzy są przyłączeni do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej

– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych

wariant 2 – odbiorcy, którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej, którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1 (kotłownie lokalne wykorzystujący źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)

– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.

*określonych w art. 3 ust. 2 przedmiotowej ustawy

 

Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień, tj. od daty obowiązywania ustawy.

 

Uwaga: oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe!

Wnioski w wersji edytowalnej i materiały związane z rekompensatami dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim