Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

W Szkole Podstawowej nr 5 od roku szkolnego 2019/2020 realizowany jest projekt ,,Torami nowej edukacji – wykształcenie kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego’’ 

Celem głównym projektu jest podniesienie minimum 2 kompetencji kluczowych i 6 umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic z 6 szkół mieszczących się na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz zwiększenie jakości nauczania prowadzonego w tych placówkach poprzez: realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających, stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych, zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.

W roku szkolnym 2019/20 , 2020/21 i 2021/2022 oraz 2022 nasi uczniowie z klas I – VII korzystali z bezpłatnych dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia). Były to zajęcia rozwijające i dydaktyczno- wyrównawcze.

W roku szk.2021/2022 odbyły się różnorodne zajęcia prowadzone przez partnera projektu:

 • kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych . Były to zajęciach warsztatowe w ramach naszego projektu. Uczniowie rozwijali umiejętności: w zakresie przedsiębiorczości (postawa uczciwości, przywództwa, wytrwałości, empatii, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, pewności siebie, odporności i samorozwoju), w zakresie pracy zespołowej (praca w zespołach, uczenie się od innych, delegowanie zadań, współodpowiedzialność, otwartość, przywództwo oraz kompromis)oraz w zakresie kreatywności i innowacyjności (kreowanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych pomysłów, wartościowanie, dociekliwość i ciekawość świata). 
 • warsztaty psychoedukacyjne ,, Budowanie zespołów’’ , zajęcia te rozwijały umiejętność logicznego myślenia. 
 • warsztaty "Młody Inżynier", zajęcia doskonaliły umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w nabywaniu kompetencji lingwistycznych, informatycznych, matematycznych i elektronicznych. 
 • zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone w formie blended-learning czyli 6 godzin stacjonarnych warsztatów w szkole, kontynuacja kursu w domu (6 godzin na platformie)

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w obszarze uświadamiania zagrożeń świata wirtualnego. Szkolenie przygotowane zostało w formie mieszanej: stacjonarnej i na mobilnej platformie. Każdy uczestnik otrzymał dostęp do filmów instruktażowych, ćwiczeń, testów, materiałów dodatkowych z możliwością wielokrotnego odtwarzania. Wszystko to wyposażyło pedagogów w niezbędną wiedzę do tego, aby pracować z uczniem w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni
 • szkolenie ,,Zabawy psychoedukacyjne – praca z wyobraźnią i wizualizacją szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z wykorzystaniem metod wizualnych. Podczas szkolenia nauczyciele zostali wyposażeni w innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w formie zajęć rozwijających odbieranie informacji w sposób obrazkowy i rysunkowy. Dzięki takiej formie uczeń będzie nabywał umiejętność rysunkowego przedstawiania historii, własnego myślenia wizualnego, przekładając to na papier. Były to zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię i twórczość pedagogów
 • kur języka angielskiego,który składał się z zajęć indywidualnych z trenerem, filmów edukacyjnych i instruktażowych oraz testów sprawdzających poziom zdobytej wiedzy. Jego celem było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami poprzez praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych w czasie różnorodnych aktywności, przełamanie początkowej nieśmiałości lub niechęci porozumiewania się w języku obcym.
 • warsztaty CYM przekazywały cenną wiedzę, w jaki sposób można wykorzystywać w procesie nauki symbol, metaforę oraz obraz, które rozwijają procesy poznawcze u uczniów i myślenie lateralne.

Wszystkie warsztaty, kursy i szkolenia miały formę blended learning.

W maju 2022 roku zostały nagrane filmiki z zajęć prowadzone przez nauczycieli. Były to zajęcia rozwijające z informatyki w klasach IV-VIII i zajęcia rozwijające przyrodnicze w klasach I-III. Następnie filmiki promocyjny zostały udostępnione na stronie szkoły i na profilu szkoły w serwisie Facebook.

Szkoła otrzymała sprzęt i pomoce dydaktyczne. Po otrzymaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu zajęcia dla uczniów zostały urozmaicone o pracę z technologiami informatycznymi. Uczniowie uczą się nowych zagadnień i powtarzają dotychczasowe słownictwo z tablicą interaktywną i projektorem. Dzięki robotom Photon rozwiązują zagadki, ucząc się jednocześnie programowania. Nauka przez zabawę jest przyjemna i interesująca dla uczniów. Taka forma nauki bardzo podoba się uczestnikom projektu. Podnoszenie jakości edukacji jest w dzisiejszym systemie oświaty koniecznością. Aby zwiększyć szanse edukacyjne wszystkich uczniów, a tym samym podnieść jakość edukacji, konieczne jest wdrażanie kompleksowych programów i projektów.

mat. SP nr 5

 • Uczeń pokazuje zbudowanego przez siebie robota
 • Chłopiec w ławce obsługujący program do robotyki
 • tablica

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim