Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Mińsk Mazowiecki, dnia 02 listopada 2022 r.

PG.6840.22.2020

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość składająca się z niezabudowanej działki gruntu nr 5316/9 o powierzchni 20 m2 (powstałej w wyniku podziału działki nr 5316/1) położonej przy ul. dr Jana Huberta w Mińsku mazowieckim, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z księgą wieczystą nr SI1M/00038118/0, oznaczonej według ewidencji gruntów jako Bi – inny teren zabudowany.

2. Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka gruntu nr 5316/9 o powierzchni 20 m2 położona przy ul. dr Jana Huberta w północno-wschodniej części Mińska Mazowieckiego o kształcie czworoboku. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XLV.423.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2022 r., poz. 8058) wyżej opisana nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MN/U-mw.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie wyznacza się terminu na zagospodarowanie nieruchomości.

5. Cena nieruchomości: Wartość przedmiotu darowizny – 6.346,00 zł.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat:  nieruchomości nie będą oddawane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat.

7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: Zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Województwa Mazowieckiego zgodnie z uchwałą uchwały Nr LI.452.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny oraz zarządzeniem Burmistrza Mińska Mazowieckiego nr 1011/398/22 z dnia 31 października 2022 r.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnie 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: Zgodnie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, przepisów dotyczących pierwszeństwa w nabyciu nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zbycie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 02 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim