Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

Wyłożenie planu do wglądu publicznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki - OBSZAR A

Mińsk Mazowiecki, 21 listopada 2022 r.

PG.6722.2.2015 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
– OBSZAR A


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 oraz 46 ust. 1 pkt 1,  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, w granicach OBSZARU A określonego w załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, zmienionej uchwałą Nr XXXIX.351.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2021 r. 

Granice ww. projektu planu OBSZARU A, wyznacza: od północy: północna granica miasta Mińsk Mazowiecki na odcinku od zachodniej granicy działki ewid. nr 5278 (ul. Zuzanny Małaszczyckiej) do północnowschodniego narożnika działki nr ewid. 5293/13, od wschodu: wschodnia granica miasta Mińsk Mazowiecki do północnowschodniego narożnika działki  5293/6, północna granica miasta Mińsk Mazowiecki do północnowschodniego narożnika działki nr ewid. 5298/2 (ul. Juliana Grobelnego), wschodnia granica działek nr ewid. 5298/2, 8009, 8159, 8160/3, północna granica działek 5299/4, 5300/6, 5300/10, wschodnia granica działek nr ewid. 5300/10, 5300/11, południowa granica działek nr ewid. 5300/11, 5300/6, część południowej granicy działki nr ewid. 5299/4, wschodnia i południowa granica działki nr ewid. 969/2 (ul. Jana Huberta), wschodnia i południowa granica działki nr ewid. 970/2, południowa granica działki nr ewid. 970/1, wschodnia krawędź ul. Przemysłowej, od południa: wschodnia granica działki nr ewid. 1174/1 (ul. Kościelna), 1082/4, południowa granica działek nr ewid. 1082/4, 1081/4, 1081/3 aż do wschodniej granicy działki nr ewid. 1061/1, część wschodniej granicy działki nr ewid. 1061/1 południowa granica działek nr ewid. 1061/1, 1060 aż do narożnika wschodniej granicy działki nr ewid. 987/1, południowa granicy działki nr ewid. 987/1 i północno-wschodniego narożnika działki nr ewid. 953/6, południowa granica działek nr ewid. 953/6, 954, od zachodu: zachodnia granica działek nr ewid. 954 i 865/5, południowa i zachodnia granica działki nr ewid. 864, zachodnia i północna granica działek nr ewid. 863 i 5278 (ul. Zuzanny Małaszczyckiej) w Mińsku Mazowieckim.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 1 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim pok. nr 206 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki (w zakładce „Gospodarka przestrzenna” – „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się stacjonarnie w dniu 15 grudnia 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Józefa Piłsudskiego nr 1a  w Mińsku Mazowieckim. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu:  25 759 53 24 lub 25 759 53 99.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko należy składać:

1)   w formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

2)   w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP, 

3)    w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,

       Termin składania uwag upływa 9 stycznia 2023 r. Wnoszący uwagę, w tym również w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Mińsk Mazowiecki: bip.minsk-maz.pl, na stronie miasta Miński Mazowiecki: www.minsk-maz.pl lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem telefonu: 25 759 53 24 lub 25 759 53 99.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Więcej informacji związanych z wykonywaniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO uzyskacie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka przestrzenna (www.bip.minsk-maz.pl).

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim