Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2023

LVI sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

Informujemy, że LVI sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, odbędzie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Tadeusza Kościuszki 3.

Zapraszamy mieszkańców do udziału oraz oglądania transmisji na kanale YT miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LIII, LIV oraz LV sesji.
3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu pokontrolnego z kontroli dochodów i wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w Miejskim Domu Kultury.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji Programu „Rodzinny Mińsk”
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2022 r.
6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami Rady, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Miasta na dzień 16 stycznia 2023 r.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki,
b) w sprawie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w wyniku uwzględniania roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej składającej się z działki Nr 2141 położonej w mieście Mińsk Mazowiecki przy ul. Bolesława Limanowskiego 3 w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt",
d) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
e) w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji miejsca nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej ul. Kościelnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat),
g) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,
j) w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci 
i młodzieży w okresie nauki w przedszkolu i szkole albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
l) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
m) zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
n) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
o) w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim