Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Załącznik do zarządzenia Nr 1135/448/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 marca 2023 r.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: nieruchomość położona u zbiegu ul. Klonowej i ul. Spacerowej składająca się z działki gruntu nr 6273/4 o powierzchni 0,0014 ha (powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 6273 zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki decyzją z dnia 07.10.2022 r., znak: PG.6831.29.2022), stanowiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z księgą wieczystą  SI1M/00039778/1, oznaczonej według ewidencji gruntów jako klasoużytek Bi – inny teren zabudowany.
  2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w południowo-wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki, u zbiegu ul. Klonowej i ul. Spacerowej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/310/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 94 z 1.05.2010 r., poz. 1632) wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest pod teren zieleni urządzonej.
  4. Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie wyznacza się terminu na zagospodarowanie nieruchomości.
  5. Cena nieruchomości: 5 861,00 zł, plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
  6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat:  nieruchomości nie będą oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat.
  7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: zbycie w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, za działkę gruntu nr 6620/3 o powierzchni 0,0045 ha, stanowiąca własność osoby prywatnej, z przeznaczeniem pod ulicę dojazdową – ul. Klonową. 
  8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 08 maja 2023 r. 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 21 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2022 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim