Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MAJ 2023

Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei

Mińsk Mazowiecki, dnia 18 maja 2023 roku

PG.6840.3.2023

Informacja

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – informuję, że ogłosiłem pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Zofii Kalinowskiej składającej się z działek gruntu nr 4016/6 o pow. 0,0003 ha i 4017/2 o pow. 0,0017 ha,  zabudowanej garażem murowanym, położonej przy ul. Stefana Okrzei w Mińsku Mazowieckim, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19.07.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2004 r., nr 223, poz. 5975) ww. nieruchomość położona jest w terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego jako przeznaczenie podstawowe, intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone w istniejącej lokalizacji, usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie dopuszczone maksymalnie na 20% danego terenu przy zabudowie wielorodzinnej i 10% przy zabudowie jednorodzinnej – MW.

Ogłoszenie o przetargu podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz poprzez umieszczenie na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim