Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Mińsk Mazowiecki, dnia 01.06.2023 r.

PG.6840.7.2023

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość składająca się z niezabudowanej działki gruntu nr 7223/4 o powierzchni 0,0271 ha, położonej przy ul. Zielnej w Mińsku Mazowieckim, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z księgą wieczystą nr SI1M/00082424/1, oznaczonej według ewidencji gruntów jako klasoużytek PsV – pastwisko trwałe.
  2. Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 7223/4 o powierzchni 0,0271 ha położona przy ul. Zielnej w południowo-zachodniej części Mińska Mazowieckiego o kształcie wieloboku.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XVI/139/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13.02.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.02.2012 r., poz. 1903) wyżej opisana nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej MN/U.
  4. Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie wyznacza się terminu na zagospodarowanie nieruchomości.
  5. Cena nieruchomości: 65.000,00 zł netto, do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
  6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat:  nieruchomości nie będą oddawane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat.
  7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
  8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 17 lipca 2023 r. 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r., a także zamieszczono na stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim