Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2023

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w rejonie ul. Wesołej

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 5 czerwca 2023 roku

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 oraz art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 14 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.) – ogłaszam:

pierwszy   przetarg   ustny   ograniczony
do właścicieli/ użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: nieruchomość obejmująca działki: Nr 2648/14 oraz Nr 2648/16, położona w Mińsku Mazowieckim w rejonie ul. Wesołej, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Objęta księgą wieczystą Nr SI1M/00097060/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim;

2. Powierzchnia nieruchomości: działka Nr 2648/14 o pow. 0,0050 ha, działka Nr 2648/16 o pow. 0,1696 ha;

3. Opis nieruchomości: działka Nr 2648/14 w kształcie trójkąta, działka Nr 2648/16 w kształcie wydłużonego równoległoboku. Teren częściowo utwardzony płytami żelbetowymi. Na nieruchomości znajduje się budynek transportu i łączności, parterowy, murowany, budynek o pełnym zużyciu funkcjonalnym. Wzdłuż południowej granicy działki Nr 2648/16 przebiega magistrala ciepłownicza, w części zachodniej istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej. Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości bezpośredni od ul. Wesołej. Droga utwardzona. Istniejące uzbrojenie w ulicy: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłownicza, gazowa;

4. Przeznaczenie terenu i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XLV.442.2018 z dnia 15 października 2018 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 19.10.2018 r. poz. 9935) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 3MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

a) sposób zagospodarowania:

- budynki mieszkalne wielorodzinne,
- budynki, w których są lokale mieszkalne i lokale, w których wykonuje się usługi,
- obiekty budowlane, w których wykonuje się usługi;

b) maksymalna intensywność zabudowy wynosi 4,2;
c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%;
d) wysokość zabudowy - maksymalnie 17 m;
e) gabaryty obiektów, w tym: maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych i 2;
f) kondygnacje podziemne;
g) maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 60%;
h) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów na działce budowlanej lub na terenie, do którego posiada się tytuł prawny, położonym nie dalej niż w promieniu 500 m od granic wyżej wymienionej działki budowlanej oraz w granicach obowiązywania niniejszego planu miejscowego:

- minimum 1 miejsca na każdy lokal mieszkalny,
- minimum 1 miejsca na każdego zatrudnionego, albo minimum 1 miejsca na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w którym wykonuje się usługi,
- minimum 1 miejsca na każde stanowisko pracy, albo minimum 1 miejsca na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w którym wykonuje się produkcję,
- minimum 1 miejsca na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni sprzedaży obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2;
- obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla pojazdów jednośladowych (rowerów, motorowerów i motocykli) w granicach nieruchomości z projektowaną inwestycją, w ilości 1/3 w stosunku do ilości miejsc do parkowania samochodów;

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 529.000,00 zł, do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze. zm.);

7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2023 r., o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój nr 6) ul. Konstytucji 3 Maja 1;

8. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy), płatne pieniądzu, najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2023 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim (za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu na ww. konto);

9. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 5.290,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

10. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy;

11. Cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste: na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;

12. Okres oddania w użytkowanie wieczyste: 99 lat;

13. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: opłata pierwsza 25% wylicytowanej ceny nieruchomości, opłaty roczne 3% ceny wylicytowanej nieruchomości powiększone o należny podatek VAT od tej ceny;

14. Termin wnoszenia opłat: pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu wnosi się jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;

15. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie,

16. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli/ użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, z uwagi, iż działki Nr 2648/14 oraz Nr 2648/16 ze względu na swoje parametry, kształt, położenie, nie mogą stanowić samodzielnych działek budowalnych. Zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne.

17. Inne warunki:

- w przetargu na oddanie nieruchomości Nr 2648/14 oraz 2648/16 w użytkowanie wieczyste mogą wziąć udział właściciele/ użytkownicy wieczyści działek przyległych. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 (ze wskazaniem numeru działki/działek, której są właścicielem/użytkownikiem wieczystym);
- lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej urzędu, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu;
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2023 roku, dowody wniesienia poszczególnych wadiów podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem danego przetargu.

18. Pozostałe informacje:

- Wpłata pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przy czym wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet opłaty pierwszej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca;
- Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium;
- Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym);
- Osoba ustalona, jako użytkownik wieczysty nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie w godzinach urzędowania w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w pokoju nr 207, tel. 25 7595325 do dnia 10 sierpnia 2023 r. włącznie. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim