Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2023

Wykaz nieruchomości przy ul. Kościelnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Mińsk Mazowiecki, dnia 06.09.2023 r.

PG.6840.4.2022

            WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

1) nieruchomość składająca się z działki gruntu Nr 1051 o powierzchni 1068 m2 oraz kamienicy w złym stanie technicznym, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 4, stanowiąca zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00038480/8 własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Nieruchomości oznaczone według ewidencji gruntów jako klasoużytek B – teren mieszkaniowy.

2) nieruchomość składająca się z działki gruntu Nr 1053 o powierzchni 786 m2 oraz budynku mieszkalnego murowanego w złym stanie technicznym przeznaczonego do rozbiórki, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 2, stanowiąca zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00000078/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Nieruchomości oznaczone według ewidencji gruntów jako klasoużytek B – teren mieszkaniowy.

2. Opis nieruchomości: Nieruchomości położone są w centrum miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Kościelnej nr 2 i nr 4. Działki gruntu nr 1051 i nr 1053 tworzą jeden zwarty obszar w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 33 m i ok. długości 56 m. 

Na terenie działki ewidencyjnej numer 1051 przy ul. Kościelnej 4 w Mińsku Mazowieckim znajduje się budynek mieszkalny – kamienica, objęta indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.2021 r. pod nr A-1643. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm.) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wpis do rejestru zabytków ujawniony jest w dziale III księgi wieczystej Nr SI1M/00038480/8. Kamienica wpisana jest również do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mińsk Mazowiecki (Zarządzenie nr 978/382/22 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mińsk Mazowiecki). Budynek ten jest murowany, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, z dachem na konstrukcji drewnianej krytym blachą, wybudowany w 1924 roku. Powierzchnia zabudowy wynosi 240 m2.

Nieruchomość składająca się z działki gruntu Nr 1053 oraz budynku mieszkalnego murowanego w złym stanie technicznym przeznaczonego do rozbiórki, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 2. Działka gruntu nr 1053 w części została obciążona służebnością przesyłu zgodnie z aktem notarialnym Nr 8662/2021 z dnia 5.10.2021 r. w związku z posadowieniem na tym terenie przewodu kanalizacyjnego, służebność ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr SI1M/00000078/2. 

Nieruchomości znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych określonej w planie miejscowym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – Obszar B, uchwalonego uchwałą Nr XLV.423.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2022 r., poz. 8058) wyżej opisane nieruchomości położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 2MN/U-mw. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN/U-mw ustala się:

1. zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) forma zabudowy:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojącej i bliźniaczej,

b) budynki usługowe,

c) budynki mieszkalne wielorodzinne,

d) lokale usługowe zlokalizowane w parterze budynków mieszkalnych;

2) zakaz lokalizacji:

a) usług typu: stacje paliw, zakłady obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, myjnie samochodowe,

b) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m².

3) wskaźnik intensywność zabudowy:

a) minimalna intensywność zabudowy 0,02,

b) maksymalna intensywność zabudowy 2,4,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy maksymalnie 45% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 50% powierzchni działki budowlanej;

6) maksymalna wysokość budynków:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 14 m,

b) dla budynków usługowych 14 m,

c) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 14 m,

d) dla garaży – 6 m,

e) maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne i 2 kondygnacje podziemne.

2. nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych,

3. na terenie zlokalizowany jest budynek, wpisany do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. c (kamienica z 1924 r. przy ul. Kościelnej 4, wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-1643),

4. fragment terenu położony jest w granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych nr AZP-58-71/8 i nr AZP-58-71/9, dla których obowiązują ustalania § 8 ust. 3 pkt.6 (w celu ochrony stanowisk archeologicznych ustala się strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, oznaczone na rysunku planu, dla których obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków),

5. fragment terenu położony jest w obszarze obejmującym układ urbanistyczny Mińska, ujęty w gminnej ewidencji zabytków i oznaczonym na rysunku planu, dla którego obowiązują ustalania § 8 ust. 3 pkt. 5 (w celu ochrony elementów układu urbanistycznego Mińska oznaczonego na rysunku planu ustala się: utrzymanie charakterystycznego rytmu fasad domów wzdłuż ulicy Kościelnej, wyznaczenie obowiązującej linii zabudowy oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy w nawiązaniu do historycznej linii zabudowy wzdłuż ul. Kościelnej, utrzymanie historycznych szerokości frontu działek przy ulicy Kościelnej, obowiązek zharmonizowania nowych budynków z istniejącą zabudową w zakresie architektonicznych cech obiektów, takich jak forma architektoniczna, kąt nachylenia dachów, kolorystyka elewacji i dachów),

6. na terenie zlokalizowane są budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalania § 8 ust. 3 pkt. 3;

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04 maja 2022 r., znak: WN.5173.3.2022.JP, zmienioną decyzją z dnia 27.04.2023r., w której Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości zabytkowej (kamienicy znajdującej się na działce nr 1051) oraz okreslił warunki sprzedaży polegające m. in. na nałożeniu w notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości na nabywcę obowiązku przeprowadzenia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży niezbędnych prac konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie budynku przed degradacją.

Dla obszarów nie objętych wpisem do rejestru zabytków, terminu zagospodarowania nieruchomości nie wyznacza się. 

5. Cena wywoławcza: 1.700.000,00 zł Zbycie ww. nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze. zm.).

- Cena budynku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.04.2021 r. pod nr rej. A-1643 wynosi 171 961,98 zł (stanowi 10,00 % ceny nieruchomości).

- Cena pozostałej części nieruchomości wynosi 1 528 038,02 zł (stanowi 90,00 % ceny nieruchomości).

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości lub jej części wpisanych do rejestru zabytków obniża się na wniosek nabywcy o 50% (dotyczy ceny za kamienicę).

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat: nieruchomości nie będą oddawane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat. 

7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości. 

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonych w niniejszym wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 23 października 2023 r. 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 06 września 2023 r. do dnia 26 września 2023 r, a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim