Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim

Mińsk Mazowiecki, 13.09.2023 r.

PG.6840.6.2019

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: działka gruntu nr 5394/1 o powierzchni 0,1284 ha stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z księgą wieczystą nr SI1M/00040380/4. Nieruchomość oznaczone według ewidencji gruntów jako klasoużytek RVI – grunt orny oraz LsVI – las.
  2. Opis nieruchomości: działka nr 5394/1 położona jest w zachodniej części Miasta w pobliżu ul. Kołbielskiej oraz ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Działka jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, uchwalonego uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2004 r.,  nr 223, poz. 5975) wyżej opisana działka położona jest na terenie ZL – tereny leśne jako przeznaczenie podstawowe z dopuszczeniem zabudowy na 15% terenu, zgodnie z warunkami dla terenów przyległych.
  4. Termin zagospodarowania nieruchomości: terminu zagospodarowania nieruchomości nie wyznacza się.
  5. Cena nieruchomości: 231.000,00 zł, do ceny należ doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
  6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat: nieruchomość nie będzie oddawana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat.
  7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: wkład niepieniężny (aport) do spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
  8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: nie dotyczy.Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 13 września 2023 r. do dnia 04 października 2023 r, a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim