Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2023

Nabór do komisji konkursowych

Mińsk Mazowiecki, 1 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2024 rok

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
  • pomocy społecznej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 12 grudnia 2023 r. (do godz. 16.00) na formularzu załączonym do ogłoszenia. Formularz należy złożyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, bądź przesłać drogą mailową: info@umminskmaz.pl

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach porannych w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

W pracach komisji konkursowej uczestniczy dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wykluczeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim