Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI KWIECIEŃ 2024

Wykaz dotyczący zbycia nieruchomości przy ul. Stankowizna

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 kwietnia 2024 r.

PG.6840.7.2021

Wykaz

Działając na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1525), w związku z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, przeznaczoną do zbycia w trybie przepisów z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1525) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 12 lutego 2023 r. Nr LXIX.612.2024 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki Nr 7968 położonej w mieście Mińsk Mazowiecki przy ul. Stankowizna w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: nieruchomości obejmująca działkę Nr 7968 o pow. 0,4079 ha, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Księga wieczysta Nr SI1M/ prowadzona w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Bi”- inny teren zabudowany.
 2. Opis nieruchomości: Działka w kształcie nieregularnym, niezabudowana, zakrzewiona i zadrzewiona. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni od ul. Stankowizna, droga utwardzona. Istniejące uzbrojenie w ulicy: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetyczna, gazowa. Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe oraz przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Nieruchomość usytuowana w bliskim sąsiedztwie stacji PKP i lokalnych przewoźników autobusowych (ok. 600 m), Szkoły Podstawowej Nr 6 (ok. 550), przychodni (ok. 1000 m), szpitala (ok. 2400 m), najbliższy przystanek komunikacji miejskiej (ul. ok. 500 m ul. gen. K. Sosnkowskiego).
 3. Przeznaczenie terenu i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, uchwalonym uchwałą Nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 9935) działka przeznczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oznaczone symbolem 6MW/U. Zgodnie z § 16 ww. uchwały MW/U obowiązują następujące ustalenia:
  1. Ustala się, że tereny oznaczone symbolami literowymi i numerami od 1MW/U do 8MW/U są przeznaczone pod:
   • budynki mieszkalne wielorodzinne;
   • budynki, w których są lokale mieszkalne i lokale, w których wykonuje się usługi;
   • obiekty budowlane, w których wykonuje się usługi,
  2. maksymalna intensywność zabudowy wynosi 4,2;
  3. udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%;
  4. wysokość zabudowy - maksymalnie 17 m;
  5. gabaryty obiektów, w tym:
   • maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne,
   • maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 60%.
  6. obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów na działce budowlanej lub na terenie, do którego posiada się tytuł prawny, położonym nie dalej niż w promieniu 500 m od granic wyżej wymienionej działki budowlanej oraz w granicach obowiązywania niniejszego planu miejscowego:
   • minimum 1 miejsca na każdy lokal mieszkalny, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami literowymi i numerami od 1U/MW do 6U/MW, na których dopuszcza się wskaźnik 0,5 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
   • minimum 1 miejsca na każdego zatrudnionego, albo minimum 1 miejsca na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w którym wykonuje się usługi,
   • minimum 1 miejsca na każde stanowisko pracy, albo minimum 1 miejsca na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w którym wykonuje się produkcję,
   • minimum 1 miejsca na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni sprzedaży obiektu handlowego powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2;
   • obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla pojazdów jednośladowych (rowerów, motorowerów i motocykli) w granicach nieruchomości z projektowaną inwestycją, w ilości 1/3 w stosunku do ilości miejsc do parkowania samochodów,
   • dopuszcza się wyznaczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami literowymi i numerami od 1KDL do 7KDL oraz 1KDD i 2KDD, na placu publicznym oznaczonym symbolem KDp oraz na parkingu publicznym oznaczonym symbolem KDpg.
  7. Na terenach oznaczonych symbolami literowymi i numerami 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U i 8MW/U budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonych na rysunku planu strefach ograniczonej zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiadujących z lasem, może być prowadzona wyłącznie w trybie przepisu § 271 ust. 8 w związku z przepisami § 2 ust. 2 i ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Stwierdzono nieważność wyrokiem Sądu Administracyjnego sygn. akt IV SA/Wa 349/19 z dn. 22.05.2019 r. w części graficznej w zakresie określenia strefy ograniczonej zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiadującego z lasem w pasie od 12 do 30 m od granicy lasu w odniesieniu do obszarów 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 5MN/U-mw, 8MN/U-mw, 9MN/U-mw, 10MN/U-mw, 11MN/U-mw, Ukr, 6Um, 7Um i 8Um).
 4. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: przetarg pisemny nieograniczony z uwzględnieniem trybu i zasad określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1525) oraz zapisów uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 12 lutego 2024 r. w Nr LXIX.612.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki Nr 7968 położonej w mieście Mińsk Mazowiecki przy ul. Stankowizna w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: – 2.200.000,00 zł plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zapłaty.
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni tj. od dnia 12 kwietnia 2024 r. do dnia 2 maja 2024 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim