Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MAJ 2024

Wykaz nieruchomości przy ul. Topolowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Mińsk Mazowiecki, dnia 10.05.2024 r.

PG.6840.2.2024

Wykaz

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do zbycia w drodze zbycia:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: część nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu nr gruntu nr 872/7 o powierzchni 0,0062 ha, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki, zgodnie z księgą wieczystą SI1M/00048192/5, oznaczona według ewidencji gruntów jako klasoużytek B – teren mieszkaniowy.
  2. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa w kształcie trójkąta, położona przy ul. Topolowej w centralnej części miasta Mińsk Mazowiecki, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 223 z 03.09.2004 r., poz. 5975) wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznaczenie podstawowe; usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie dopuszczone, pod warunkiem nie więcej niż 40% udziału funkcji usługowej w wykorzystaniu tego terenu MU.
  4. Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie wyznacza się terminu na zagospodarowanie nieruchomości.
  5. Cena nieruchomości: 115.620,00 zł, w tym podatek VAT w wysokości 23 %.
  6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat: nieruchomości nie będą oddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, wobec czego nie określa się: wysokości stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego, wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy, terminu i zasad aktualizacji opłat.
  7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
  8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 28 czerwca 2024 r. 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni od dnia 10 maja 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim