Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2024

Wykaz dot. zbycia udziału wynoszącego ½ w nieruchomości położonej w miejscowości Karolina

Mińsk Mazowiecki, dnia 10 czerwca 2024 r.

PG.6840.6.2024

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący udział w nieruchomości, przeznaczony do zbycia.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: udział ½ w nieruchomości składającej się z: działek Nr 68 o pow. 0,3682 ha, Nr 454 o pow. 0,3837 ha , Nr 455 o pow. 0,2405 ha, położonych w miejscowości Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki, stanowiących własność Miasta Mińsk Mazowiecki. Księga wieczysta Nr SI1M/  prowadzona w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim. Oznaczenie użytków wg. ewidencji gruntów i budynków: działka Nr 68 – RIVa (grunt orny), działka Nr 454 - RIIIb, RIVa, RV (grunty orne), działka Nr 455 – RIIIb (grunt orny) oraz B (teren mieszkaniowy).
  2. Opis nieruchomości: Działka Nr 68 o kształcie prostokąta, niezabudowana, zlokalizowana przy działce drogowej - ul. Kamiennej, droga nieutwardzona. Działka Nr 454 o kształcie prostokąta, niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka Nr 455 o kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym drewnianym o pow. zabudowy 83,0 m² oraz dwoma budynkami gospodarczymi murowanymi. Bezpośredni dostęp do drogi - ul. Głównej, droga utwardzona, asfaltowa. Istniejące uzbrojenie w ulicy: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 
  3. Przeznaczenie terenu i sposób jej zagospodarowania: Działka Nr 68 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XX/408/04  z dnia 16.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 256 poz. 6939 z 12.10.2004 r.), znajduje się ta terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolne. Grunt odłogowany. Działka Nr 454 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XX/408/04 z dnia 16.08.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 256 poz. 6939 z 12.10.2004 r.), znajduje się ta terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolne. Zagospodarowana jest, jako pole uprawne. Działka Nr 455 objęta jest w części miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XX/408/04 z dnia 16.08.2004 r., (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 256 poz. 6939 z 12.10.2004 r.) oraz w części miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XV.141.2020 z dnia 27.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6362 z 5.06.2020 r.) znajduje się w części na terenie oznaczonym symbolem R - tereny rolne, w części na terenie oznaczonym symbolem 22.8MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oraz w części na terenie oznaczonym symbolem 148KD-L – droga lokalna. Zagospodarowana w części, jako zabudowana działka siedliskowa, w części użytkowana rolniczo.
  4. Informacje o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż bezprzetargowa, na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  5. Cena nieruchomości: – 93.952,00 zł, zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 t.j.). Cena płatna jednorazowo przed datą zawarcia aktu notarialnego. 
  6. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
  7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2024 r. do dnia 1 lipca 2024 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim