Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Marcin Jakubowski / Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 11, 759 53 00
sekretariat@umminskmaz.pl

Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta:

 • wykonywanie zadań organu wykonawczego Miasta;
 • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • prowadzenie spraw zwykłego zarządu majątkiem Miasta, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę;
 • informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej Miasta i wykorzystaniu środków budżetowych;
 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz wobec Dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych;
 • gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz innymi będącymi w dyspozycji Kierownika Urzędu;
 • rozstrzyganie o zakresie działania wydziałów w razie powstania sporu kompetencyjnego w Urzędzie;
 • wydawanie zarządzeń w ramach wykonywania zadań Kierownika Urzędu;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na zasadach uregulowanych w przepisach prawa;
 • ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie właściwym organom nadzoru uchwał Rady;
 • przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta;
 • przedstawianie Radzie corocznego raportu o stanie Miasta;
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;
 • sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta;
 • wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych; przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady;
 • wykonywanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta;
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa oraz w uchwałach Rady.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych;
 • Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
 • Zespołu Radców Prawnych;
 • Inspektora Ochrony Danych;
 • Audytora Wewnętrznego;
 • Stanowiska ds. BHP;
 • Stanowiska ds. obsługi przedsiębiorców;
 • Stanowiska ds. informacji europejskiej;
 • Rzecznika Prasowego.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim