Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Zastępca Burmistrza Miasta Krzysztof Michalik

Krzysztof Michalik / Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 11, 759 53 00
sekretariat@umminskmaz.pl

 Zadania i kompetencje Pierszego Zastępcy Burmistrza Miasta:

.  współudział w opracowywaniu i realizacji programów gospodarczych Miasta;
.  zapewnienie efektywnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań
   przez podległe Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne;
.  koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych Wydziałów i jednostek
   organizacyjnych Miasta w celu skutecznej realizacji zadań, a w szczególności:
- ustalanie zadań, w tym inwestycji i remontów przewidzianych w budżecie Miasta
   do wykonania i finansowania w danym roku budżetowym;
- akceptowanie materiałów kierowanych do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta,
- dokonywanie okresowych ocen stopnia i prawidłowości wykonywania zadań powierzonych
   podległym Wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta;
.  zapewnienie  realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przez podległe Wydziały
   i jednostki organizacyjne;
.  sprawowanie bieżącego nadzoru nad podległymi Wydziałami i miejskimi jednostkami
   organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych do budżetu Miasta
   na realizację zadań Miasta, w szczególności na zadania inwestycyjne;
.  efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie środkami budżetu Miasta
   i składnikami mienia komunalnego;
.  podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu podwyższanie jakości pracy
   podległych Wydziałów;
.  wykonywanie innych zadań na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.
     


Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta;
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości;
Wydziału Gospodarki Komunalnej;
Zarządem Gospodarki Komunalnej - miejskiej jednostki organizacyjnej.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim
baner toplayer
Dzień Patrona Miasta