Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • Kinga Rosłoniec - Sekretarz Miasta

Kinga Rosłoniec / Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 14
kinga.rosloniec@umminskmaz.pl

Zadania i kompetencje Sekretarz Miasta:

 • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu;
 • współudział w zarządzaniu zespołem pracowniczym Urzędu Miasta obejmujący, w szczególności:
  • określanie i zatwierdzanie opisu stanowisk pracy w Urzędzie,
  • proponowanie wymagań dla kandydatów na wolne stanowiska,
  • koordynowanie i udział w procedurze naboru na stanowiska,
  • nadzorowanie procesu adaptacji zawodowej pracowników nowo zatrudnionych oraz organizowanie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
  • zapewnianie warunków  rozwoju zawodowego pracowników, w tym kierowanie pracowników na szkolenia, wdrażanie systemu ocen pracowniczych,
  • przedstawianie propozycji w zakresie awansowania pracowników oraz poziomu wynagrodzenia pracowników Urzędu;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej;
 • nadzorowanie prawidłowego rozpatrywania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego działania;
 • projektowanie i koordynowanie systemu obiegu dokumentów w Urzędzie zapewniającego ciągłość działania, w szczególności w zakresie przyjmowania, tworzenia i wysyłania dokumentów elektronicznych;
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących udzielania informacji publicznej, rozpatrywania petycji, skarg i wniosków oraz interwencji poselskich i interpelacji radnych;
 • kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej w Urzędzie oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
 • koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów pod obrady Komisji Rady oraz sesji Rady Miasta;
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie Miasta;
 • koordynowanie działalności kontrolnej wykonywanej przez pracowników Urzędu w ramach uprawnień kontrolnych Burmistrza Miasta oraz nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • dbanie o przestrzeganie przez pracowników Urzędu Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki;
 • współpraca z Radą Miasta oraz Komisjami Rady Miasta;
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów;
 • wykonywanie innych  zadań, zleconych przez Burmistrza Miasta.

Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Organizacyjnego;
 • Biura Rady Miasta;
 • Referatu Administracyjnego;
 • Zespołu ds. Kontroli.
   

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim