Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • IMG_8009

Edukacja szkolna związana jest z obowiązkiem szkolnym młodego człowieka, do uzyskania przez niego pełnoletności. Mieści w sobie strukturę organizacyjną oświaty zapewniającą głównie realizacje prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę. Obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, policealne, artystyczne oraz szkoły specjalne i placówki oświatowo – wychowawcze oraz opiekuńcze.

W Mińsku Mazowieckim znajduje się 5 szkół podstawowych i zespół szkolno – przedszkolny prowadzony przez Miasto oraz Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa.

Na terenie Miasta zlokalizowanych jest 7 szkół średnich, podzielonych na zespoły szkół oraz licea ogólnokształcące. 
W Mieście funkcjonuje Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. K. R. Domagały, szkoła wyższa oraz szkoły językowe. 

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoba do kontaktu:

Bożena Macheta
Kierownik Referatu Oświaty
tel. 25 759 53 34
pokój nr 103

 

Wyprawka szkolna 2022/2023

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

Informacje podstawowe:
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dla kogo pomoc?


Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), bezpośrednio korzystających z pomocy na zakup :

  • podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
  • materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
  • materiały ćwiczeniowe, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

jest udzielana uczniom, wskazanych w pkt 1-7, uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych oraz

uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Ponadto w roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest udzielana uczniom, wskazanym w pkt 1-7, uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych i będzie wynosić:
- do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2022/2023,

- do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,

- do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Sposób załatwienia sprawy:
Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Przez „opiekunów ucznia” należy rozumie: rodziców, opiekunów prawnych ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. 2407 ze zm.).
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ustalił do 13 września 2022 r.
 

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy?
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest zwracany rodzicom uczniów, ich prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:
•    imię i nazwisko ucznia,
•    nazwę i adres szkoły,
•    klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023,
•    wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
•    kwotę i datę zakupu,
•    czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz wnioski o dofinansowanie - do pobrania w sekretariacie szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim