Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ponadnarodowa mobilność uczniów – SP nr 1 w Hiszpanii

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika od października 2019 r. do marca 2020 r.  realizowała projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt „Europa to My i nasze małe ojczyzny - tożsamość kulturowa w świetle tożsamości europejskiej” był odpowiedzią na zainteresowanie uczniów i ich rodziców możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych. Na jego realizację szkoła otrzymała  dofinansowanie w wysokości 120 181 zł. W ramach projektu grupa 18 uczniów pod opieką 4 nauczycieli spędziła tydzień w Hiszpanii w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami IES (Institute of Secondary Education) Miguel de Cervantes w Sewilli.
Zasady uczestnictwa i proces rekrutacji w projekcie odbywały się w oparciu o Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Wybrano zakładaną liczbę uczestników mobilności, stosując zasady równych szans i niedyskryminacji. Wyznaczone przez dyrektora koordynatorki projektu  wzięły udział w wizycie przygotowawczej w Sewilli, podczas której podpisano umowy z instytucją przyjmującą, przygotowano wzory potrzebnej dokumentacji oraz   dopracowano zajęcia pod względem merytorycznym.
Każdy z uczestników projektu wziął udział w zorganizowanych przez szkołę zajęciach przygotowujących do mobilności, które obejmowały: zajęcia językowe, kulturowe, merytoryczne, pedagogiczne. Uczniowie przed zajęciami wypełnili ankietę określającą poziom kompetencji kluczowych przed mobilnością, a zajęcia w tym zakresie rozpoczęły się w połowie października. W trakcie warsztatów językowo-kulturowych uczestnicy projektu odkrywali historię i kulturę Hiszpanii, Andaluzji i Sewilli wraz z zagranicznymi wolontariuszami z Fundacji EBU. Dzięki warsztatom, które prowadzone były w języku angielskim, przełamywano bariery i doskonalono umiejętność komunikacji w języku obcym. Zajęcia prowadzone były w kilku blokach tematycznych poświęconych historii, zabytkom, kulturze, kuchni oraz językowi. W trakcie kolejnych zajęć przygotowano kartki świąteczne dla młodzieży i pracowników szkoły hiszpańskiej, tłumaczono życzenia na język angielski, przygotowano list do młodzieży w Sewilli,  prezentację multimedialną (quiz na temat Polski i symboli narodowych), film  o naszym mieście i szkole. W ramach zajęć przygotowujących do mobilności odbyły się warsztaty kulinarne, które przeprowadziła dla nas warszawska restauracja CASA PABLO.

Pobyt w Hiszpanii odbył się w dniach 29.02.-7.03. W ramach mobilności edukacyjnej 18 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w zajęciach merytorycznych i warsztatach oraz wycieczkach edukacyjnych związanych z tematyką projektu organizowanych wspólnie ze szkołą przyjmującą. Wszystkie działania realizowane były wspólnie z rówieśnikami z placówki goszczącej (z klasy hiszpańsko-angielskiej), a językiem komunikacji był angielski. Zrealizowane działania wpisały się w podstawę programową obydwu placówek oraz były skorelowane z codziennymi zajęciami szkoły goszczącej. Zgodnie z założeniami projektu poszczególne dni mobilności odbywały się pod różnymi hasłami. W czasie zajęć merytorycznych uczniowie prezentowali przygotowane filmy i prezentacje multimedialne o swoich miastach, szkołach, zainteresowaniach. Pierwsze dni pobytu w Sewilli wykorzystano na wycieczki krajoznawcze do Gibraltaru, Kadyksu i Carmony.

Projekt SP nr 1 wpisał się w zasadę zrównoważonego rozwoju, umożliwiając uczniom osiągnięcie takich rezultatów, jak: zdobycie nowych praktycznych umiejętności, uzyskanie nowych kwalifikacji językowych uczestników, poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zdobycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym porozumiewającym się w języku obcym, poszerzanie horyzontów, zwiększenie motywacji do dalszej nauki, wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania, poznanie historii i kultury Hiszpanii, wypracowanie postawy tolerancji dla odmiennych zwyczajów i zachowań. Uczniowie czują, że stali się bardziej pewni siebie i przekonani o swoich umiejętnościach, potrafią współpracować z osobami z innych środowisk i kultur, potrafią lepiej adaptować się w nowych sytuacjach, stali się bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób i zachowań oraz  bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania.


Więcej na naszej stronie internetowej www.sp1kopernik.pl

oprac. na podst. mat. szkolnych

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 10
 • 9
 • 11
 • 13
 • wizyta 18

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim