Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Przeznaczenie terenu pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 roku (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 223 z dnia 3 września 2004 r., poz.5975) - działki gruntu Nr 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120 w Mińsku  Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego, położone są w części w terenach oznaczonych symbolem J1-U,Z (P,H/B/S), przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe dla otoczenia (handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie, sport, rekreacja, rozrywka) z towarzyszeniem zieleni, z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych o uciążliwości niewykraczającej poza granice lokalizacji, hurtowni, baz, składów i terenów administracji (siedzib firm itp.), pod warunkiem wykorzystania całego terenu pod tę funkcję. 

Dopuszcza się również obsługę komunikacji - stacja paliw; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub wbudowana jako przeznaczenie dopuszczone w terenach usług nieuciążliwych w zieleni U,Z, w części w terenie oznaczonym symbolem J1-U,Z (H/B/S), przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe dla otoczenia (handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie, sport, rekreacja, rozrywka) z towarzyszeniem zieleni, z dopuszczeniem składów, baz, hurtowni o uciążliwości niewykraczającej poza granice lokalizacji, a także terenów administracji (siedzib firm itp.), pod warunkiem zagospodarowania pod tę funkcję całego terenu w liniach rozgraniczających oraz z dopuszczeniem obsługi komunikacji – stacji paliw; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub wbudowana jako przeznaczenie dopuszczone dla usług nieuciążliwych w zieleni U,Z oraz w pozostałej części w terenach przeznaczonych pod fragment układu komunikacyjnego miasta – publiczną ulicę dojazdową, oznaczoną symbolem KUD i publiczne ulice lokalne, oznaczone symbolem KUL.


The local zoning plan

In accordance with the local zoning plan of the town of Mińsk Mazowiecki, passed by virtue of Resolution No. XX/223/04 of the Town Council of the Town of Mińsk Mazowiecki of 19th July, 2004 (Official Journal of Masovian Province, issue 223, of 3rd September, 2004, item 5975) – land plots Nos. 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119 and 7120 in Mińsk Mazowiecki, ulica Aureliusza Chróścielewskiego (Aureliusza Chróścielewskiego Street), are partly located on the areas marked with the symbols 'J1-U,Z (P,H/B/S)', and intended to be the location of services of little environmental impact (commerce, gastronomy, crafts, culture, tourism, education, health, sport, recreation and entertainment), accompanied by green areas, permitting the presence of production facilities the impact of which does not reach beyond the area on which they are located, wholesale companies, bases, storerooms and administrative facilities (the seats of companies etc.), on the condition that the entire area is used for this purpose.

And also permitting the presence of transport infrastructure, namely a filling station; detached, semi-detached or terraced residential buildings, as an use permitted on the areas of services of little environmental impact on green areas 'U' and 'Z', in part on the area marked with the symbol 'J1-U,Z (H/B/S)', intended to be the location of services of little environmental impact (commerce, gastronomy, crafts, culture, tourism, education, health, sport, recreation and entertainment) and intended to be the location of services of littleenvironmental impact (commerce, gastronomy, crafts, culture, tourism, education, health, sport, recreation and entertainment), accompanied by green areas, permitting the presence of production facilities the impact of which does not reach beyond the area on which they are located, wholesale companies, bases, storerooms and administrative facilities (the seats of companies etc.), on the condition that the entire area is used for this purpose on demarcation lines, and also permitting the presence of transport infrastructure, namely a filling station; detached, semi-detached or terraced residential buildings as a use permitted for the services of little environment impact on green areas (symbols 'U' and 'Z'), and also in the remaining part on the areas intended to be used for the fragment of the transport network of the town, namely a public access road, marked with the symbol 'KUD', and public local streets marked with the symbol 'KUL'.

 

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim