Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ważna od 01.01.2024 r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr LXV.572.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11819) oraz uchwałą Nr LXVI.583.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13703), wynoszą: 

 1. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, za miesiąc:
  • 33,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • 66,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (stawka opłaty podwyższonej).
 2. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, za miesiąc:
  • 12,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości,
  • 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (stawka opłaty podwyższonej).
 3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za miesiąc:
  • za worek o pojemności 60 l – w wysokości 12,47 zł
  • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 24,94 zł
  • za worek o pojemności 240 l – w wysokości 49,88 zł
  • za pojemnik o pojemności 1 100 l – w wysokości 228,61 zł
  • za pojemnik o pojemności 1 500 l – w wysokości 311,75 zł
  • za pojemnik o pojemności 2 000 l – w wysokości 415,66 zł
  • za pojemnik o pojemności 5 000 l – w wysokości 1039,16 zł
  • za pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości 1454,83 zł.
 4. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka opłaty podwyższonej), za miesiąc:
  • za worek o pojemności 60 l – w wysokości 24,94 zł
  • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 49,88 zł
  • za worek o pojemności 240 l – w wysokości 99,76 zł
  • za pojemnik o pojemności 1 100 l – w wysokości 457,22 zł
  • za pojemnik o pojemności 1 500 l – w wysokości 623,50 zł
  • za pojemnik o pojemności 2 000 l – w wysokości 831,32 zł
  • za pojemnik o pojemności 5 000 l – w wysokości 2078,32 zł
  • za pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości 2909,66 zł.
 5. Od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 181,90 zł za rok.
 6. Od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 363,80 zł za rok (stawka opłaty podwyższonej).

Maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalana na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Dotychczasowa maksymalna wysokość opłaty wynosiła 175,48 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 28 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 r. dochód rozporządalny wyniósł 2678,30 zł.

W związku z powyższym, maksymalna wysokość opłaty wynosi obecnie 208,90 zł.

Podstawa prawna: rt. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).


ZWOLNIENIA

1. Nieruchomości wyposażone w kompostownik przydomowy.

Zwalnia się w części – w wysokości 10% kwoty opłaty - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Rodziny wielodzietne

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w wysokości 7,00 zł miesięcznej opłaty od każdego członka rodziny wielodzietnej.


TERMINY

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

 1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
 2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
 3. za III kwartał – do 15 dnia września,
 4. za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok, z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy:

 Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta (bezgotówkowo).

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, uzyskać pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub przez kontakt pod adresem: odpady@umminskmaz.pl


Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO1 – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania.


[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 4.05.2016, str.1)

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim