Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych zdjęć 237 grafik nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Chróst, dostepnosc@umminskmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 759 53 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 1

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Po prawej stronie budynku  Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 2. W najbliższym otoczeniu budynku Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki są dwa wydzielone miejsca dla parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Przed wejściem do budynku po dwóch jego stronach, znajdują się podjazdy z poręczami dla osób z niepełnosprawnościami oraz schody z poręczami.
 3. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 4. Wejście do budynku pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się.
 5. Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
 6. na drzwiach wejśiowych po lewej stronie, na zewnątrz budynku,  zlokalizowany jest przycisk, za pomocą którego osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika Biura Obsługi Klienta, który udzieli niezbędnej pomocy.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta:

 1. Budynek Urzędu Miasta posiada dwa piętra.
 2. Na parterze zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta. Wejście dostosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Na parterze zlokalizowane są wydziały, które w największym stopniu bezpośrednio obsługują interesantów. Wejście do tych pomieszczeń jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o lokalizacji Wydziałów Urzędu Miasta oraz tablica tyflograficzna.
 5. Korytarze budynku dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
 6. Tabliczka przed drzwiami Burmistrza Miasta oraz na drzwiach toalet dostępne w alfabecie Braille’a.
 7. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji głosowych.
 8. W budynku (na parterze) znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, toalety w budynku urzędu oznaczono w alfabecie Braille’a.
 9. Dostęp na  pierwsze i drugie piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze.
 10. W Urzędzie Miasta Mińsk znajdują się pętle indukcyjne stacjonarne dla osób słabosłyszących w Biurze Obsługi Klienta (BOK), Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie Dochodów, Kasie, na stanowisku ds. obsługi przedsiębiorców. Przenośnia pętla indukcyjna jest dostępna również w każdym innym wydziale, referacie i samodzielnym stanowisku, w którym będzie potrzeba porozmawiania albo załatwienia spraw urzędowych.
 11. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny. Polegał on będzie na tym, że pracownik Urzędu zejdzie z pierwszego lub drugiego piętra budynku i obsłuży osobę z niepełnosprawnościami na poziomie parteru. 
 12. Nakładki w alfabecie Braille’a znajdują się na poręczach przy schodach w budynku urzędu.
 13. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
 14. Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto - czarną). Wzdłuż biegu schodów znajduje się poręcz (po jednej stronie).
 15. Sporządzono plan ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1A

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Bezpośrednio przed  budynkiem Straży Miejskiej znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 2. W najbliższym otoczeniu budynku Straży Miejskiej są dwa wydzielone miejsca dla parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Przed wejściem do budynku po jednej stronie, znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 4. Wejście do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej:

 1. Budynek Straży Miejskiej jest budynkiem parterowym.
 2. Pomieszczenia w budynku Straży Miejskiej nie są ogólnodostępne ze względu na bezpieczeństwo przetwarzanych w nich informacji.
 3. W budynku mieści się Dyżurka, gdzie obsługiwani są interesanci.
 4. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 5. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 6. Na ścianie znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.

Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim, Mińskie Centrum Profilaktyki, ul. Juliana Tuwima 1

(administrator budynku – Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim)

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Bezpośrednio przez budynkiem brak wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 2. W najbliższym otoczeniu budynku jest jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Przed wejściem do budynku po jednej stronie znajduje się podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych oraz schody z poręczami.
 3. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 4. Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. Wejście na półpiętro, gdzie znajduje się Mińskie Centrum Profilaktyki,  nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (do pomieszczeń Centrum prowadzi 7 schodów – brak możliwości przemieszczania  się osób na wózkach inwalidzkich).
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności pomieszczeń użytkowanych przez Mińskie Centrum Profilaktyki:

 1. Głównym administratorem budynku jest Zarząd Gospodarki Komunalnej, Mińskie Centrum Profilaktyki mieści się na półpiętrze budynku.
 2. Na półpiętrze znajduje się tablica informująca o lokalizacji miejsc przyjęć (numery pokojów) specjalistów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym Centrum.
 3. Korytarz Mińskiego Centrum Profilaktyki jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
 4. W Mińskim Centrum Profilaktyki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. 
 5. W Mińskim Centrum Profilaktyki brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 6. W użytkowanym pomieszczeniu znajdują się oznaczenia wskazujące drogę ewakuacyjną.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości samorządu Miasta Mińska Mazowieckiego powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

 • poczta elektroniczna – boi@umminskmaz.pl
 • przesyłanie wiadomości tekstowych sms w godz. pracy Urzędu – 608-373-393
 • faks: 25 758 40 25

Zgłoszenie można również dokonać składając wniosek, w którym uwzględnia się rodzaj sprawy oraz termin przybycia do Urzędu. Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Klienta – parter pok. nr 4.

Wzór Wniosku

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) .

Informacja o wyznaczeniu koordynatorów do spraw dostępności

Zarządzeniem Nr 17/20 Burmistrza Miasta- Kierownika Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności, zmienionym zarządzeniem Nr 17/23 Burmistrza Miasta- Kierownika Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 kwietnia 2023r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności oraz zarządzeniem Nr 23/23 z dnia 24 kwietnia 2023r. wyznaczeni zostali:

 1. Pani Ewelina Parchomenko - Koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej.
 2. Pani Urszula Klepacka - Koordynator ds. dostępności architektonicznej.
 3. Pani Marta Chróst - Koordynator ds. dostępności cyfrowej strony Miasta Mińsk Mazowiecki.
 4. Pani Ilona Rosłaniec - Koordynator ds dostępności cyfrowej BIP Miasta MIńsk Mazowiecki.

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim przygotowano w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim