Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

W Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki przetwarzane są dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a.

Administrator wyznaczył Panią Martę Nowakowską na inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@umminskmaz.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przechowujemy  Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)  i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Przysługuje Państwu:
a)    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) lub usunięcia swoich danych lub;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim