Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Klauzule informacyjne

Monitoring miejski - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Mińsku Mazowieckim, kontakt: strazmiejska@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.  Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), a w przypadku zabezpieczonego materiału z nagrań do zakończenia odpowiednich postępowań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Dane osobowe objęte monitoringiem wizyjnym nie będą udostępniane innym odbiorcom.


Nagrywanie rozmów telefonicznych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a w Mińsku Mazowieckim, kontakt: strazmiejska@umminskmaz.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.  Nagrywanie rozmów prowadzone jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta, a ich nagrywanie poprzedzone  jest Pani/ Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji gdy nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin zostanie przedłużony do czasu zakończenia odpowiednich postępowań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Dane osobowe zawarte w nagraniach z rozmów nie będą udostępniane innym odbiorcom.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim