Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2020

Wykaz dot. sprzedaży dz. nr 2417/62 położonej w Mińsku Mazowieckim

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: Działka gruntu Nr 8341 o powierzchni 0,0601 ha, położona w Mińsku Mazowieckim przy ulicy bez nazwy, w rejonie ul. Jana Łupińskiego, księga wieczysta Nr SI1M/00039778/1.
  2. Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona przy ul. bez nazwy obejmującą m.in. działkę Nr 2417/62 (stanowiącą drogę gminną na podstawie uchwały Nr VI.39.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, publikacja w Dz. U. Woj. Maz. z 11 marca 2019 r. poz.3188). Droga nieurządzona, w drodze sieć kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie przyległych ulic: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna i gazowa.
  3. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) teren przeznaczony pod usługi oświaty z dopuszczeniem usług nieuciążliwych służących funkcji podstawowej, w tym usług sportu oraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej po odstąpieniu od realizacji funkcji podstawowej.

Sposób zagospodarowania:

-    linia zabudowy nieprzekraczalna, wzdłuż ulic, dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej ciągu komunikacyjnego,

-    wysokość zabudowy – maksymalnie 3 kondygnacje i nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; trzecia kondygnacja w wysokim dachu,

-    ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej,

-    obsługa komunikacyjna z istniejącego układu komunikacyjnego oraz z nowoprojektowanych ulic, dojazdów i ciągów pieszo jezdnych,

- sieć ulic niezbędna do obsługi komunikacyjnej nowowydzielanych działek, a nie wrysowana w planie - do ustalenia jako drogi wewnętrzne,

- parkingi w ilości 2 miejsc na 1 dom jednorodzinny dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  2. Cena wywoławcza, obowiązująca do dnia 31.08.2021 r.:106.000,00 zł.
  3. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2020 r. do dnia 16 października 2020 r, a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

 Burmistrz Miasta

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim