Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2020

Kondolencje

Pani Elżbiecie Sieradzińskiej
wyrazy współczucia, żalu i słowa wsparcia w trudnych chwilach
z powodu śmierci
Siostry

składają
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski
oraz pracownicy Urzędu Miasta

 • Kondolencje

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani Haliny Strzębskiej,
wieloletniej prezes Banku  Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim.

Rodzinie i bliskim składamy
kondolencje i wyrazy współczucia.
Kierujemy słowa uznania i podziękowania
za wieloletnią pracę  Pani Haliny
na rzecz naszej społeczności.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski
oraz pracownicy Urzędu Miasta

 • Kondolencje

"Pozostanie nam tylko ciemność"

Na znak protestu przeciwko planom rządowego weta w sprawie budżetu unijnego w Mińsku Mazowieckim i wielu innych miastach Polski 1 grudnia o godzinie 17.00 zgasną światła. Środki z Unii Europejskiej stanowią istotną część finansów miast. Samorządowcy nie zgadzają się ponadto na cięcia ich udziałów we wpływach z podatków dochodowych. W ramach protestu gasimy o 17.00 iluminację wszystkich budynków samorządowych. Symbolicznie, aby nie stwarzać zagrożenia, włączymy się w akcję przeciw odrzucaniu przez polski rząd środków europejskich i pozbawianiu mieszkańców pieniędzy na potrzeby ich lokalnych społeczności. Bo inaczej „pozostanie nam tylko ciemność…”

„Bycie rodzicem w szybko zmieniającej się rzeczywistości nie jest łatwe”

 Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami informacyjnymi na temat uzależnień behawioralnych, które stanowią kompendium wiedzy dla rodziców. Znajdziecie w nich Państwo nie tylko merytoryczną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych, ale też praktyczne wskazówki dotyczące pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia uzależnieniem oraz podejmowania skutecznej interwencji.

Publikacje dostępne są na stronie Fundacji Etoh oraz w załączeniu poniżej:

 • Zahowania behawioralne

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

 • Przechwytywanie

Aplikujemy o środki na zakup autobusów elektrycznych

Od wielu miesięcy przygotowujemy się do aplikowania o środki zewnętrzne na zakup zeroemisyjnych pojazdów do obsługi komunikacji miejskiej w Mińsku Mazowieckim.

Opracowujemy już wniosek na sfinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu autobusów elektrycznych. Burmistrz Marcin Jakubowski, zastępca burmistrza Krzysztof Michalik oraz kierownik wydziału gospodarki komunalnej Rafał Czerechów  odwiedzili w czwartek, 3 grudnia, Oddział Przewozów R-4 „Stalowa“– zajezdnia należący do Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie kierownik Oddziału Antoni Mroczek zaprezentował pojazdy oraz proces obsługi technicznej.

 

 • Autobus elektryczny podłączony do ładowania. Delegacja z urzędu obserwuje.
 • Delegacja z urzędu ogląda autobus elektryczny
 • Widok na autobusy elektryczne w zajezdni

Jesteś cudzoziemcem?
Potrzebujesz PESEL lub NIP, aby wywiązać się
ze swoich obowiązków podatkowych.
Jeśli masz PESEL lub NIP to:
> szybciej i łatwiej załatwisz wszystkie sprawy podatkowe w Polsce
> zalogujesz się do usługi Twój e-PIT do czego potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP – zobacz jak wygląda usługa
> przygotujemy dla Ciebie i udostępnimy twoje roczne zeznanie podatkowe PIT w usłudze Twój e-PIT
> złożysz zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje na podatki.gov.pl
> skorzystasz z ulg i odliczeń, dzięki czemu odzyskasz zwrot nadpłaty podatku.

Zapraszamy przedstawicieli NGO do komisji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych

Mińsk Mazowiecki, 7 grudnia 2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2021 rok

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony i promocji zdrowia.

 

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 15 grudnia 2020 r. (do godz. 16.00) na formularzu załączonym do ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, bądź drogą mailową: marta.paluch@umminskmaz.pl

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach porannych w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

W pracach komisji konkursowej uczestniczy trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wykluczeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

 

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Wigilię i Sylwestra

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki czynny będzie 24.12.2020 r. do godz. 12:00, natomiast 31.12.2020 r. do godz. 14:00.

 

Eko Symbol 2020 już wręczony

8 grudnia w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim redaktor naczelny  „Monitora Rynkowego” i „Monitora Biznesu” Jakub Lisiecki oficjalnie wręczył prezesowi mińskiej spółki Jarosławowi Belkiewiczowi nagrodę „Eko Symbol 2020”. W imieniu organizatorów gratulacje zostały złożone również na ręce burmistrza Marcina Jakubowskiego.

Z sukcesu PEC cieszyliśmy się wspólnie z mieszkańcami już pod koniec listopada, gdy poza informacją o „Eko Symbolu 2020” dotarła również ta o przyznaniu spółce tytułu "EKOSTRATEG za rok 2020" czy o wejściu do grona laureatów „Diamentów Forbesa 2021” w prestiżowym rankingu uwzględniającym wyniki finansowe firmy, wartość majątku, płatniczą wiarygodność oraz brak zdarzeń negatywnych.

 • Widok na nagrodę w formie tabliczki drewnianej
 • Burmistrz i prezes PEC odbierają nagrodę od przedstawiciela organizatora konkursu

1000 książek dla papieskiej trójki – WYGRALIŚMY!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim wygrała w ogólnopolskim konkursie czytelniczym. Szkolna biblioteka dostanie 1000 książek.

W piątej edycji konkursu „1000 powodów, by czytać” organizowanego  przez Empik wzięło udział 550 szkół podstawowych z całej Polski. W trwającym miesiąc głosowaniu oddano 540 tys. głosów, w tym ponad 22 tysiące na mińską trójkę. Dzięki tym głosom Szkoła Podstawowa nr 3 z Mińska znalazła się wśród dziesięciu zwycięskich placówek.

Oprócz papieskiej trójki nagrodzone zostały szkoły z Okuniewa, Serokomli, Leszna, Krakowa, Zielonej Góry, Zabrańca, Trzebosi, Niepołomic, Myszkowa. Do każdej placówki trafią książki i czytniki do e-booków o wartości ok. 25 tys. zł.
Organizatorzy konkursu 7 grudnia przekazali szkołom oficjalne wyniki. Do papieskiej trójki dotarły takie między innymi słowa od

Empiku:
- Ogromnie nas cieszy i daje mnóstwo pozytywnej energii fakt, że idea naszego konkursu i starania o książki do szkolnej biblioteki jednoczą całą lokalną społeczność - dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa determinacji i skuteczności w nagłaśnianiu akcji, tak aby zwiększyć szanse biblioteki na zwycięstwo. Jesteśmy pewni, że 1000 książek oraz czytniki do e-booków, które przekażemy, dostarczą dzieciom mnóstwa wrażeń i jeszcze umocnią w nich pasję czytania!

Rzeczywiście w promocję konkursu zaangażowała się cała społeczność mińskiej trójki. Powstała specjalna grupa na facebooku zachęcająca do codziennego głosowania. Powstał film promujący konkurs, dwie animacje, mnóstwo przeróżnych memów, plakaty, ogłoszenia. Nauczyciele zachęcali uczniów do głosowania na lekcjach. Rada Rodziców ogłosiła konkurs dla najbardziej zaangażowanej klasy – wśród młodszych uczniów wygrała 2d, a wśród starszych – 4b. Codziennie można było typować ilość oddanych danego dnia głosów. Zwycięscy wygrywali bony na pizzę, domowy chleb czy słodkie wypieki. Pomysłowość rodziców, pracowników szkoły i uczniów była imponująca i skuteczna – jak się okazało.

- Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie determinacja i zaangażowanie dużej grupy wzajemnie wspierających się ludzi. Dziękujemy za każdy głos i bardzo się cieszymy z tego przedświątecznego prezentu – podsumowuje dyrektor szkoły Grzegorz Wyszogrodzki.
Wśród najbardziej aktywnych osób promujących ideę konkursu znaleźli się: przewodnicząca Rady Rodziców Monika Lubańska, wiceprzewodniczący Dariusz Świętochowski, a także Anna Osińska, Sylwia Mróz, Aneta Wójcik, Dariusz Zalewski, Hanna Okuniewska, Hanna Osińska, Irena Lange, Teresa Rakoczy, Urszula Kuczkowska, Joanna Rakoczy, Magdalena Czajka, Kasia Saleta, Katarzyna Nowicka-Grajda, Karolina Mysiorska, Aneta Piętka, Aleksandra Kołak. To z pewnością niepełna lista – podziękowania należą sią każdemu, kto wsparł mińską trójkę w drodze do zwycięstwa.

Do końca grudnia trwać będzie proces zamawiania książek. Uczniowie SP nr 3 mogą przekazywać paniom bibliotekarkom swoje książkowe marzenia znalezione na stronach Empiku, by współtworzyć listę nagród. Jak przewiduje harmonogram konkursu – do końca lutego książki i czytniki e-booków trafią do nagrodzonych szkół. Jak tylko dotrze do nas ta niezwykła przesyłka, na pewno pochwalimy się przed całym miastem, bo to nasz wspólny sukces.

Izabela Saganowska

 • 1000 powodów by czytać - rozstrzygniecie konkursu

Dotacje dla klubów sportowych na 2021 r.

Kluby sportowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia  widnieje Informacja Burmistrza Miasta o wykazie zadań i wysokości środków na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe na 2021 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Raport na zakończenie konsultacji

Raport na zakończenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Mistrzostwa Polski dla Dzieci i Młodzieży w Brazylijskim JIU-JITSU

Zapraszamy na 3. Mistrzostwa Polski dla Dzieci i Młodzieży w Brazylijskim JIU-JITSU

12.12.2020, godz. 10:00

Hala sportowa w SP nr 1ul. Kopernika 9, Mińsk Mazowiecki

Impreza w reżimie sanitarnym - obowiązkowa dezynfekcja, noszenie maseczki i zachowanie dystansu społecznego.
 

 • 3. Mistrzostwa polski dla Dzieci i Młodzieży w Brazylijskim JIU-JITSU

Elektryczne autobusy w naszym mieście?

Władze miasta i radni mieli dziś możliwość przejażdżki autobusem eCitaro. Jazda próbna związana jest z planami zakupu przez nas autobusów elektrycznych.

Mamy nadzieję, że zdobędziemy środki zewnętrzne na realizację tych planów, ale najpierw musimy dobrze rozpoznać rynek i możliwości.

eCitaro to w pełni elektryczny autobus miejski w dopracowanym standardzie. Inteligentne zestrojenie technologii akumulatorów i ładowania, połączenie w sieci z systemami IT i komunikacji oraz wyrazisty, futurystyczny design czynią z niego nowy standard dla elektrycznych autobusów miejskich, gotowy już dziś na nadejście miasta przyszłości.

Elektromobilność nasuwa wiele pytań. Podczas przejazdu pasażerowie mogli usłyszeć o danych technicznych, eksploatacji i serwisie.

Autobus jest bardzo cichy, wygodny, przestronny, a przede wszystkim ekologiczny. Po próbnym przejeździe z samorządowcami autobus wyjechał na trasę linii M2 i inni mińszczanie mogli doświadczyć przyjemności z jazdy.

 • Przejażdzka elektrycznym autobusem po mieście
 • Przejażdzka elektrycznym autobusem po mieście
 • Przejażdzka elektrycznym autobusem po mieście
 • Przejażdzka elektrycznym autobusem po mieście
 • Elektryczny autobus - silnik
 • Elektryczny autobus na Starym Rynku

Zadbaj o swoje samopoczucie

Szanowna Pani/Szanowny Panie:

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie.

Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:

Jakub Juszczyk

ADRA Polska
+ 48  690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:

Urszula Hajn

ADRA Polska
+ 48  790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

 

Mistrzowskie Jiu Jitsu

12 grudnia na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 zostały rozegrane 3. Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zawody cyklicznie organizowane przez MKS MMA TEAM i tym razem przyciągnęły do Mińska Mazowieckiego licznie pasjonatów parterowych sztuk walk.

Na macie stawiło się prawie 260 zawodników z Polski oraz Czech, łącznie z 40 klubów.
W 60 kategoriach wagowych swoje pojedynki toczyła młodzież i dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy medal i słodki upominek, a najlepsi nagrody rzeczowe. Mimo trwającej pandemii, organizatorom udało się przygotować kolejną ogólnopolską imprezę sportową. Podziękowania kierują do Powiatu Mińskiego za dofinansowanie zadania, Miasta Mińsk Mazowiecki, MOSiR Sp. z o.o. za wsparcie oraz Studium Języków Obcych za ufundowanie słodyczy.

Wyniki mińskich grapplerów:
Złoto: Jarosław Bodecki, Maciej Mruzek, Wiktor Budkiewicz.
Srebro: Stanisław Lech, Andrzej Frankiewicz, Laura Pachacz, Antoni Rosa, Aleksandra Bodecka, Agata Lipska, Karol Truszewski, Kacper Pernach.
Brąz: Damian Wieczorek, Aleksander Kozłowski, Jan Chwesiuk, Wojciech Krupa, Bartosz Pietrasik, Ivan Novyk, Jakub Woźniak, Szymon Rutkowski.

oprac. na podst. mat. organizatorów

 

Mistrzowskie Jiu Jitsu

12 grudnia na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 zostały rozegrane 3. Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zawody cyklicznie organizowane przez MKS MMA TEAM i tym razem przyciągnęły do Mińska Mazowieckiego liczne  grono pasjonatów parterowych sztuk walk.

Na macie stawiło się prawie 260 zawodników z Polski oraz Czech, łącznie z 40 klubów.
W 60 kategoriach wagowych swoje pojedynki toczyła młodzież i dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy medal i słodki upominek, a najlepsi nagrody rzeczowe. Mimo trwającej pandemii, organizatorom udało się przygotować kolejną ogólnopolską imprezę sportową. Podziękowania kierują do Powiatu Mińskiego za dofinansowanie zadania, Miasta Mińsk Mazowiecki, MOSiR Sp. z o.o. za wsparcie oraz Studium Języków Obcych za ufundowanie słodyczy.

Wyniki mińskich grapplerów:
Złoto: Jarosław Bodecki, Maciej Mruzek, Wiktor Budkiewicz.
Srebro: Stanisław Lech, Andrzej Frankiewicz, Laura Pachacz, Antoni Rosa, Aleksandra Bodecka, Agata Lipska, Karol Truszewski, Kacper Pernach.
Brąz: Damian Wieczorek, Aleksander Kozłowski, Jan Chwesiuk, Wojciech Krupa, Bartosz Pietrasik, Ivan Novyk, Jakub Woźniak, Szymon Rutkowski.

oprac. na podst. mat. organizatorów

 

 • 131126174_767440750509592_1948577383137670759_n
 • MPfoto
 • MPfoto1
 • Mpfoto2
 • 131087029_799188690926708_8895861697222793771_n

Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje program koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „WSPIERAJ SENIORA”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do realizacji Programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

„WSPIERAJ SENIORA”

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70. roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

 W ramach Programu „Wspieraj seniora” został powołany Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego została  uruchomiona specjalna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70. roku życia  22 505 11 11 za której pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc.

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

·  Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.

· Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej
w Twojej gminie.

· Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

DODATKOWE INFORMACJE NA:  WWW.MOPS.PL

Wyniki konkursu na scenariusz zajęć „Mińsk Mazowiecki – nasze miasto”

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przysłały scenariusze zajęć. Gratulujemy ogromnej wiedzy o mieście i pomysłowości. Skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia sposobu odbioru nagród, dyplomów i upominków.

Zwycięskie scenariusze opublikujemy na stronie internetowej  miasta.  Będziemy je promować wśród nauczycieli, edukatorów i bibliotekarzy. Dla uczniów i nauczycieli  przygotowujemy kolejne zadanie związane z realizacją zajęć według zwycięskich scenariuszy. Ale o tym wkrótce.

Do usłyszenia!

Poniżej lista laureatów w dwóch kategoriach.

Szkoły podstawowe:

I miejsce        Izabela Saganowska

II miejsce       Magdalena Bernat-Protaziuk

III miejsce      Renata Miszczak

Wyróżnienia: Katarzyna Gójska i Agnieszka Skalska

 

Przedszkola:

I miejsce       Magdalena Bernat-Protaziuk

II miejsce      Ewelina Frankiewicz

III miejsce     ex aequo Edyta Ufnal i Anna Książek

Wyniki konkursu "Świąteczne pierniki"

Drodzy Uczestnicy,
dziękujemy za bardzo liczne zgłoszenia do konkursu. Otrzymaliśmy ponad sto wspaniałych prac! Wybór laureatów był ogromnym wyzwaniem, jednak udało się nam ich wyłonić.

Autorką zwycięskiej pracy, która została użyta w projekcie kartki świątecznej miasta jest Maja Kołodziejczyk, kl. VIIb, Szkoła Podstawowa nr 6.

W kategorii kl. 0-III zwyciężyli:
I miejsce – Alicja Soćko, kl. 0a, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce – Natalia Kowalik, kl. 0a, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
III miejsce – Antoni Gałązka, kl. 0a, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
wyróżnienie – Grzegorz Świderski, kl. Ic, Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Zuzanna Przybyłko, kl. Id, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Oliwier Łoboda, kl. IIIb, Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie – Katarzyna Masak, kl. Ia, Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Borys Zembek, kl. IIIb, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Maria Och, kl. IIIe, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Zofia Szach, kl. 0a, Szkoła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Magda Zalewska, kl. Id, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Laura Malinowska, kl. Id Szkoła Podstawowa nr 1
wyróżnienie – Wiktor Ciężkowski , kl. 2, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa    
wyróżnienie – Miłosz Ciężkowski, kl. 2, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

W kategorii kl. IV-VIII zwyciężyli:
I miejsce – Ewelina Pastuch, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Magdalena Araźna, kl. VIa, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
III miejsce – Marcel Nowakowski, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 3    
wyróżnienie –    Filip Zembek, kl. VIa, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Milena Kołodziejczyk, kl. IVc, Szkoła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Dawid Winiarek, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 1    
wyróżnienie – Julia Krzyżanowska, kl. VIb, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Aleksandra Gańko, kl. Vb, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Wojciech Zalewski, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Anna Zalewska, kl. VIc, Szkoła Podstawowa nr 4

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.
O sposobie odbioru nagród poinformujemy w najbliższym czasie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodki upominek.

 

 • Wyniki konkursu "Świąteczne pierniki" - foto prac konkursowych

Budżet Miasta

Informujemy, że podczas XXV sesji Rady Miasta radni przyjęli następujące uchwały odnoszące się do budżetu miasta:

Uchwała Nr XXV.232.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030. (kliknij)

Uchwała Nr XXV.233.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021. (kliknij)

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie 21 głosami.

Dochody miasta w 2021 r. wyniosą prawie 236.681.700 zł. Natomiast wydatki szacowane są na prawie  242.157.560, 73 zł.
Deficyt budżetowy pozostanie na projektowanym poziomie – 5.475.860, 73 zł.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach na stronie bip.

Za długoletnie pożycie małżeńskie…..

Róża jest symbolem miłości, silnych uczuć. Kojarzona jest  pamięcią, przebaczeniem, łaską, zwycięstwem oraz pięknem. W wielu kulturach róża uważana była za kwiat boski i magiczny. Magiczne i piękne też było spotkanie Burmistrza Marcina Jakubowskiego
z 17 małżeństwami, które 15 grudnia 2020 otrzymały medale przyznawane osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Mamy nadzieję, że piękna sala ślubów wynagrodziła ewentualne niedogodności. Gratulujemy wspaniałej rocznicy.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Gabriela i Jerzy Jackiewiczowie
Irena i Eugeniusz Drzazgowie
Lucyna i Michał Kasprzykowscy
Jadwiga i Jan Kwiatkowscy
Zofia i Włodzimierz Leszczyńscy
Elżbieta i Bogdan Palowie
Stanisława i Jan Patejczykowie
Irena i Adam Pokorscy
Kazimiera i Izydor Petrusowie
Honorata i Marian Rokiccy
Jolanta i Tadeusz Sadowscy
Barbara i Wiesław Sekularowie
Krystyna i Czesław Wittowie
Danuta i Stanisław Woźnicowie
Elżbieta i Bogdan Zbereccy
Krystyna i Franciszek Zdanowiczowie
Emilia i Roman Kowalczykowie

 

 • Burmistrz Miasta wręcza medal za długoletnie pożycie małżeńskie
 • Medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Stanowisko dotyczące wsparcia regionu NUTS2

Stanowisko dotyczące wsparcia regionu NUTS2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027

 • Stanowisko dotyczące wsparcia regionu NUTS2

Program Rozwój Lokalny

„Mińsk Mazowiecki – miasto relacji, dialogu i zrównoważonego rozwoju”  to tytuł wniosku grantowego, który Miasto złożyło do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programu Rozwój Lokalny.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wiadomość, że nasz wniosek spełnił wszystkie wymagania formalne i obecnie poddawany jest ocenie merytorycznej. Bądźmy dobrej myśli, że znajdzie uznanie komisji konkursowej.

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie świątecznym

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM OD 24 GRUDNIA 2020 DO 6 STYCZNIA 2021

 • Plakat - komunikacja miejska w okresie światecznym i noworocznym

Wenanty Maciej Domagała prezentuje

Zapraszamy do wysłuchania pięknych kolęd w wykonaniu wieloletniego dyrektora Miejskiej Szkoły Artystycznej Wenantego Macieja Domagały, przyjaciela naszego miasta. Ze świątecznym pozdrowieniem! Bardzo dziękujemy za tę muzyczną niespodziankę.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvcbsJFt1z4&fbclid=IwAR0dBMuXH7tMjNKRdSDi0HHFl8n627c5-CGvpnUWYbd4fMIIdR7S26wsGTA

Dotacje dla NGO na działania z kultury fizycznej

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia zamieściliśmy Zarządzenie Burmistrza Miasta o ogłoszeniu otwartego konkursu na działania w 2021 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Konkurs na świąteczne pierniczki – galeria zwycięskich prac

Jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie na świąteczne pierniczki i prezentujemy nagrodzone prace.

lista laureatów:

Autorką zwycięskiej pracy, która została użyta w projekcie kartki świątecznej miasta jest Maja Kołodziejczyk, kl. VIIb, Szkoła Podstawowa nr 6.

W kategorii kl. 0-III zwyciężyli:
I miejsce – Alicja Soćko, kl. 0a, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce – Natalia Kowalik, kl. 0a, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
III miejsce – Antoni Gałązka, kl. 0a, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
wyróżnienie – Grzegorz Świderski, kl. Ic, Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Zuzanna Przybyłko, kl. Id, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Oliwier Łoboda, kl. IIIb, Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie – Katarzyna Masak, kl. Ia, Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Borys Zembek, kl. IIIb, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Maria Och, kl. IIIe, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Zofia Szach, kl. 0a, Szkoła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Magda Zalewska, kl. Id, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Laura Malinowska, kl. Id Szkoła Podstawowa nr 1
wyróżnienie – Wiktor Ciężkowski , kl. 2, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa    
wyróżnienie – Miłosz Ciężkowski, kl. 2, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

W kategorii kl. IV-VIII zwyciężyli:
I miejsce – Ewelina Pastuch, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Magdalena Araźna, kl. VIa, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
III miejsce – Marcel Nowakowski, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 3    
wyróżnienie –    Filip Zembek, kl. VIa, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Milena Kołodziejczyk, kl. IVc, Szkoła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Dawid Winiarek, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 1    
wyróżnienie – Julia Krzyżanowska, kl. VIb, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Aleksandra Gańko, kl. Vb, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Wojciech Zalewski, kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Anna Zalewska, kl. VIc, Szkoła Podstawowa nr 4

 

Nagrody dla laureatów i słodkie upominki dla wszystkich uczestników dostarczyliśmy do szkół i czekają na odbiorców.

 • domek z piernika
 • domek z piernika
 • anioł z piernika
 • bombka z piernika
 • ludziki z pierników w tle napis Wesołych Świąt
 • bombka z piernika
 • ludziki z piernika w otoczeniu choinek
 • ludzik z balonem z herbem miasta obok renifer z piernika
 • bombka z dzwoneczkami z piernika
 • bałwan z piernika z herbem miasta
 • renifer i sanie z prezentami z piernika
 • zimowy pejzaż: bałwanek na tle choinek
 • anioł z piernika w tle gwiazdy, księzyc i choinki
 • choinka z piernika
 • ludzik z piernika, serce w tle
 • choinka z piernika
 • szopka z piernika
 • choinka z piernika
 • anioł z herbem z piernika
 • choinka z piernika
 • Świąteczny obrazek z piernika
 • bombka z piernika
 • zimowy obrazek: Mikołaj z saniami
 • świąteczny obrazek: piernikowy Mikołaj z workiem wchodzi do komina

Organizacja komunikacji miejskiej w okresie świąteczno-noworocznym

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w organizacji komunikacji miejskiej w okresie świąteczno-noworocznym (od 24 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r.)

 • informacje na temat organizacji komunikacji miejskiej w okresie świąteczno-noworocznym

Wyniki konkursu dla klubów sportowych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych na 2021 rok.

Ferie zimowe online z MDK

Miejski Dom Kultury zaprasza na ferie zimowe online! (nie tylko dla dzieci i młodzieży):

4.01 (pon., godz. 12.00) - Warsztaty DIY z TooDoo Girlanda cotton balls
5.01 (wt., godz. 12.00) - Warsztaty taneczne z Iryną Kupriianovą
6.01 (śr., godz. 16.00) - PIMPUŚ SADEŁKO musical lalkowy
7.01 (czw., godz. 12.00) - Warsztaty taneczne z Iryną Kupriianovą
8.01 (pt., godz. 12.00) - Warsztaty kulinarne z Warszawska zapieksy&kawa
11.01 (pon., godz. 12.00) - Warsztaty DIY z TooDoo ZIMOWE GNOMY
12.01 (wt., godz. 12.00) - Warsztaty taneczne z Iryną Kupriianovą
13.01 (śr., godz. 12.00) - Turniej MINECRAFT na żywo /obowiązują zapisy
4.01 (czw.
, godz. 12.00) - Warsztaty taneczne z Iryną Kupriianovą
15.01 (pt., godz. 12.00) - Warsztaty kulinarne Stacja Sushi Konrad

Szczegóły na plakacie.

 • plakat ferii zimowych z MDK
 • mdk styczeń

Zakończono prace związane z realizacją zadania „Budowa systemu odwodnienia w ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich”

Miasto Mińsk Mazowiecki na mocy zawartego z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. porozumienia przeprowadziło postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę. Umowę na tę inwestycję podpisano 10 marca br. Wykonawcą zadania była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 roku przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka. Nadzór inwestorski w branży drogowej był  sprawowany przez Arkadiusza Boguckiego, w branży sanitarnej przez Jerzego Nieścioruka.

W ramach zadania wykonano m. in.: jezdnię o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, system odwodnienia w postaci  rowu otwartego wraz z odcinkiem rowu krytego i sieci kanalizacji deszczowej oraz  drenażu odsączającego korpus drogi, oznakowanie poziome i pionowe, odcinek sieci wodociągowej oraz  kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Wartość umowy to 1 523 555,54zł, w tym wartość odwodnienia 466 935,01 zł.
Koszty budowy sieci wodociągowej i sanitarnej w wysokości 341 826,48 zł zostały sfinansowane przez PWiK.

Wykonanie systemu odwodnienia  zostało dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim- I etap”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

 

 • -
 • IMG_6513
 • IMG_6520
 • IMG_6524
 • IMG_6529
 • IMG_6535

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim