Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2021

Wykaz obejmujący nieruchomość przy ul. Jaśminowej

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży:
1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu Nr 6536/24 o powierzchni 0,0089 ha, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Jaśminowej, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Nr PG.6832.20.2021 z dnia 14 października 2021 r. zatwierdzającą podział nieruchomości oraz z księgą wieczystą Nr SI1M/00039778/1.
2.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Jaśminowej w poza śródmiejskiej wschodniej części miasta, w pobliżu gruntów miejscowości Targówka. Działka posiada regularny kształt trapezu. Działka nie posiada warunków do samodzielnej zabudowy lecz może służyć na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.
Nieruchomość obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00039778/1 (wpis przy działce Nr 6536/21).
3.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomość położona jest na obszarze funkcjonalno-przestrzennym F7 - MN, tj. mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące lub bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe; usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne - jako przeznaczenie dopuszczone maksymalnie na 10% terenu.

  •  minimalna powierzchnia działek budowlanych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN (przy nowej parcelacji) - nie mniejsza niż 800 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej,
  •  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% dla każdej działki na terenach MN,
  • wysokość zabudowy:

a)    zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalnie 3 kondygnacje i nie więcej niż 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; trzecia kondygnacja w wysokim dachu,
b)    zabudowy usługowej – maksymalnie 2 kondygnacje i nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; druga kondygnacja w wysokim dachu,

  •  ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej,
  • na terenach MN obowiązuje: dopuszczenie lokalizacji na każdej działce budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego.

4.    Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, tj. działki nr 6536/20 celem poprawy jej warunków zagospodarowania.
5.    Cena nieruchomości, obowiązująca do dnia 5 listopada 2022 r.: 24.140,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
6.    Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Terminy wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
Nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 25 listopada 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim