Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2021

Konsultacje dla NGO dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że w okresie od 13 do 27 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1. Uchwały nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:

 1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
 2. zgłaszania opinii na piśmie;
 3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładkach „Miasto – Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO – bieżące konsultacje” oraz  „Aktualności - Komunikaty” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Wnioski i propozycje do 27 stycznia 2021 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.paluch@umminskmaz.pl

Informacja o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska, w 2021 r. planujemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne) nieprowadzący działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony jest na stronie internetowej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 217, w godzinach pracy Urzędu.

Wirtualna Ziemia Mińska

Dostęp do wszystkich skarbów powiatu mińskiego w jednym miejscu? Tak, teraz to możliwe! Fundacja Aktywny Mińsk Mazowiecki, realizując zadanie „Wirtualna Ziemia Mińska”, stworzyła wirtualne centrum historii, kultury i sztuki powiatu mińskiego.

„Wirtualna Ziemia Mińska” jest projektem Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki realizowanym we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w Sieci”. Powstał portal zachęcający do zgłębiania tajników elementów kulturowego i historycznego dziedzictwa ziemi mińskiej. – Przygotowując się do realizacji zadania, postawiliśmy sobie za cel wykonanie narzędzia, które pozwoli dzięki zrozumiałej i atrakcyjnej formie przekazu zapewnić szeroki dostęp do efektów naszej pracy i umożliwi odbiorcom zgłębianie lokalnego bogactwa kulturowego – podkreśla prezes Fundacji Aktywny Mińsk Krzysztof Miąsko. Dlatego w realizację zadania zaangażowano osoby cechujące się wysokim profesjonalizmem i doświadczeniem w prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych i popularyzujących np. zbiory muzealne. Podstawową misją, jaka towarzyszy Fundacji przy realizacji tego zadania jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego ziemi mińskiej oraz stwarzanie warunków do kształtowania postaw wspierających propagowanie tego dziedzictwa przez odbiorców. – Naszym celem jest, by zrealizowane przedsięwzięcie było projektem trwałym, dostępnym dla odbiorców, a w miarę możliwości rozwijanym także w przyszłych latach – zaznacza prezes Miąsko.

W ramach realizacji zadania powstała strona internetowa będąca doskonałą, nieistniejącą dotychczas bazą ukazującą dziedzictwo kulturowe ziemi mińskiej. Wchodząc na www.ziemiaminska.pl, możemy zagłębić się w treści zaprezentowane z wykorzystaniem różnorodnych środków dotarcia. Liczne filmy będące wirtualnymi spacerami po najciekawszych miejscach (w tym szczególnie ekspozycjach muzealnych), regionalistyczne e-booki, audiobooki – podcasty artykułów z lokalnych periodyków popularnonaukowych będące znaczącym ułatwieniem dostępu do tych treści dla osób niewidomych są posegregowane zgodnie z gminą, której dotyczą.

Portal ma na celu udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych wzbogaconych o możliwość wirtualnych wizyt w wybranych miejscach pamięci, kultury oraz muzeach na terenie powiatu mińskiego. Istotnym elementem dostępnym na portalu są zdigitalizowane historyczne fotografie, którymi dysponuje Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Użytkownicy portalu mogą zapoznać się ze zbiorami takich instytucji, jak m.in. Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich, Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, Muzeum szkolne – Izba Pamiątek Siennickich Szkół w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w  Siennicy, sala tradycji 23. Bazy Lotniczej w Barczącej będąca kontynuacją istniejącej wcześniej sali tradycji 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa.

Link do strony – https://ziemiaminska.pl/

 • wnętrze krypty, widok na trumny Ojców Reformatów
 • sala ekspozycyjna prezentująca wnętrze zakładu zegarmistrzowskiego
 • sala ekspozycyjna muzeum z przemiotami dotyczącymi wsi
 • zbiory sali tradycji: dawne dokumenty

Ferie online w Bibliotece

Ferie w Bibliotece... tym razem online, ale MBP obiecuje, że będzie jak zwykle twórczo, zabawnie i ciekawie.

4 stycznia 2021, 11:00 Księżycowe opowieści - Teatr Małe Mi
5 stycznia 2021, 13:00 Heheh... i znów przed ekranem...
7 stycznia 2021, 11:00 Jak zrobić… film?
7 stycznia 2021, 13:00 AMIGURUMI

11 stycznia 2021, 11:00 KOSMICZNA WYPRAWA
11 stycznia 2021, 13:00 W drodze na najwyższe szczyty Afryki
13 stycznia 2021, 11:00 Tour de flag!
14 stycznia 2021, 11:00 KORALIKOMANIA
15 stycznia 2021, 13:00 Jak sobie radzić z emocjami

 • plakat promoujący ferie w MBP
 • plakat z rozkładem zajęć feryjnych
 • plakat z rozkładem zajęć feryjnych

Wykaz dotyczący sprzedaży dz. nr 940/9 położonej w Mińsku Mazowieckim

WYKAZ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: Działka gruntu Nr 940/9 o powierzchni 0,0106 ha, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z decyzją podziałową Nr PG.7430-28/03 z dnia 14 lipca 2003 r. oraz z księgą wieczystą Nr SI1M/00084595/4.
 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na wielkość, kształt i parametry, położona przy ulicy Topolowej. Ulica ta jest utwardzona i posiada uzbrojenie w sieci: wodociągową, elektroenergetyczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
 3. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) teren przeznaczony pod usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie podstawowe; mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone, pod warunkiem nie więcej niż 40% udziału funkcji mieszkalnej w wykorzystaniu tego terenu.
  Sposób zagospodarowania:
 • linia zabudowy jako nieprzekraczalna, w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych oraz zgodnie z rysunkiem planu;
 • wysokość zabudowy - maksymalnie 4 kondygnacje i nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku;
 • ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej;
 • zakazuje się realizacji zabudowy gospodarczej , z wyjątkiem garaży o wysokości nie przekraczającej 1 kondygnację, wbudowanych w realizowane obiekty;
 • obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego;
 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: przetarg ustny ograniczony (do właścicieli przyległych nieruchomości).
 2. Cena wywoławcza, obowiązująca do dnia 1.12.2021 r.: 82.150,00 zł (plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży).
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1. i pkt 2.: nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul.Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 8 stycznia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący części nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim, przeznaczoną do oddania w użyczenie na rzecz jej dotychczasowego najemcy:

Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej: II piętro budynku administracyjnego o powierzchni użytkowej 77,40 m² oraz powierzchnia 10 m2 gruntu przed wejściem do tego budynku, na działce gruntu Nr 3941/10, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 30A; KW Nr SI1M/00045389/2.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym; uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i ciepłowniczej, linia telefoniczna, gazociąg.

Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975): A9-MW - mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznaczenie podstawowe, intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone w istniejącej lokalizacji, usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie dopuszczone maksymalnie na 20% danego terenu.

Okres dzierżawy: od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przeznaczenie dzierżawy: Punkt Diagnostyki Medycznej - ustawienie kontenera/namiotu zabiegowego w związku z profilaktyką COVID-19 prowadzona na rzecz mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki; zaplecze techniczno-socjalne na potrzeby pracowników punktu.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: opłata za pobór wody, odprowadzanie ścieków, pobór gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej płatna w formie ryczałtu w wysokości 500,00 zł + podatek VAT, w stosunku miesięcznym, płatna za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Mińsk Mazowiecki, 11.01.2021 r.

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

MARCIN JAKUBOWSKI

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu planu miejscowego do wglądu publicznego

Burmistrz Miasta zawiadamia o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, w granicach planu określonych w załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki,  którego obszar ograniczony jest:

 • od południa ulicami Warszawską, Dąbrówki,
 • od wschodu ulicami: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, fragmentem ulicy Żwirowej i ulicy dr Jana Huberta oraz granicą miasta Mińsk Mazowiecki z miejscowością Karolina,
 • od północy ulicami Jana Grobelnego, Przemysłową oraz  granicą miasta Mińsk Mazowiecki z miejscowościami Stara Niedziałka i Kolonia Karolina,
 • od zachodu rzeką Srebrna i granicą zbiorników na rzece Srebrnej (tzw. Łazienki oraz zbiornik utworzony w Parku Miejskim w Mińsku Mazowieckim).

 

Celem projektu planu jest: 

 • zabezpieczenie (przeznaczenie) terenu pod powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego,
 • utrzymanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Srebrnej, 
 • porządkowanie i utrwalenie istniejącego miejskiego charakteru obszaru objętego projektem planu,
 • utrzymanie głównej funkcji obszaru zainwestowania mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia walorów przyrodniczych,
 • racjonalne kształtowanie sieci ulic lokalnych i dojazdów do budynków mieszkalnych i usługowych.

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki

 

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Od 21 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r. (termin został wydłużony do 4 marca 2021 r.) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6

 

DYSKUSJA PUBLICZNA

W związku z zakazem organizowania zgromadzeń, nie ma możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców  w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6.  Dyskusja publiczna w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 2 lutego 2021 r.

 Z związku z powyższym: wydłużono termin wyłożenia planu do publicznego wglądu do 4 marca 2021 r.

 

Dodatkowa dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 marca 2021 r. o godzinie 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM. Uczestnictwo w dyskusji publicznej przeprowadzanej za pośrednictwem platformy ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 1 marca 2021 r.

 

Termin składania uwag został wydłużony do 18 marca 2021 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać:

 1. W formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 2. W formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 3.  W przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
 4. Podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

 

Wnoszący uwagę, również podczas dyskusji publicznej on-line, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego do odwołania zawieszone jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w kontakcie bezpośrednim.

http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1508-nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne.html

Proobronni wesprą szkolenie klas wojskowych

Nowa decyzja w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi utrzymuje dotychczasowe sprawdzone rozwiązania współpracy. Wprowadza też nowe – takie jak możliwość zawarcia partnerskiej umowy proobronnej.

Decyzja nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. reguluje podstawowe zasady współpracy między resortem obrony a tzw. czynnikiem społecznym, które funkcjonowały od 2009 roku. Wciąż podstawową formą współdziałania będzie możliwość podpisania porozumienia o współpracy między MON a organizacją. Na podstawie takiego porozumienia będzie regulowana między innymi organizacja wspólnych przedsięwzięć, obchodów świąt czy szkoleń. Warunkiem zawarcia porozumienia będzie, tak jak dotąd, wystąpienie z wnioskiem do dowódcy jednostki lub szefa MON. Jednak oprócz dotychczas obowiązujących dokumentów wnioskujący zostali zobowiązani do przedstawienia oświadczeń potwierdzających między innymi zachowanie neutralności w sprawach politycznych i niekaralność.

Zasadnicza zmiana to przede wszystkim możliwość zawarcia tzw. partnerskiej umowy proobronnej. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że organizacje, stowarzyszenia i fundacje posiadające certyfikowanych instruktorów na mocy tej umowy będą mogły włączyć się w proces szkolenia m.in. uczniów klas mundurowych. Odciążą w ten sposób jednostki wojskowe do tej pory zaangażowane w proces szkolenia młodzieży. W zamian będą mogły liczyć na szkolenia z wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu i kadry jednostek wojskowych oraz wsparcie w realizacji zadań statutowych.

Warunkiem podpisania umowy partnerskiej będzie przedstawienie zaświadczenia o posiadaniu umiejętności instruktorskich w jednym z czternastu obszarów szkoleniowych. Są to: musztra, łączność, wychowanie fizyczne, terenoznawstwo, poszukiwanie i ratownictwo, bezpieczeństwo informatyczne, taktyka, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza oraz szkolenia: strzeleckie, medyczne, logistyczne i inżynieryjno-saperskie. Zakres zobowiązań organizacji zależeć będzie od jej liczebności.

Zmiany, które w ciągu ostatnich lat nastąpiły w wojsku, wymusiły konieczność dostosowania ich do aktualnych potrzeb i wyzwań. Decyzja dostosowuje zatem zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi realizowane przez Dowództwo Generalne RSZ, Dowództwo Operacyjne RSZ, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Inspektorat Wsparcia SZ do wynikających z nich relacji z ministrem obrony narodowej i szefem Sztabu Generalnego WP. Jednocześnie dokument uwzględnia rolę i zadania nowej jednostki organizacyjnej powołanej 10 stycznia 2020 r. - Biura do spraw „Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które monitoruje i nadzoruje współpracę resortu z partnerami społecznymi. 

Zapoznaj się z pełną treścią decyzji: http://bityl.pl/g9wHc

 

mat. WKU w Mińsku Mazowieckim

Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku"

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

 

Każdy projekt firmy, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, mądrym wsparciem lub angażuje pracowników w wolontariat, ma szansę zostać nagrodzony przez Kapitułę. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne, począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.

 

W kategoriach Rozwój lokalny, Edukacja, Ekologia, Sport, Zdrowie, Pomoc społeczna mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.  

 

Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

 

„Walka z Covid19” czyli bohaterowie społecznego zaangażowania

 

Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne mogą zgłaszać się same. W ciągu ostatniego roku powstało w firmach wiele programów, akcji i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Dlatego Kapituła Konkursu po raz drugi nagrodzi zgłoszone inicjatywy w kategorii specjalnej. W zeszłym roku nagrody za działania w czasie pandemii otrzymały m.in. akcje „#Niezwalniajmy”, „Wzywamy posiłki”, „Eksperci pomagają” czy „Biznes szpitalom”.

 

Wydawałoby się, że w sytuacji kryzysowej, wywołanej epidemią, pomaganie innym nie będzie priorytetem dla przedsiębiorstw i menadżerów. Okazuje się̨ jednak, że firmy zareagowały bardzo szybko i w swojej pomocy były świetnie zorganizowane i bardzo hojne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy powstało wiele programów, akcji i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, wielkie koalicje aż po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Tym samym firmy zaprezentowały sprawdzone
i niebanalne pomysły na czas tak trudnych wyzwań i ujawniło się głębokie powiązanie firm
i społeczeństwa
 – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma EY.

 

Partnerami dwudziestej czwartej edycji Konkursu są Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Global Compact Network Poland, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Darczyńców.

 

Partnerzy branżowi: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, publicrelations.pl, nowymarketing.pl, egospodarka.pl, marketingnews.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl, hrnaobcasach.pl, hrpolska.pl, CR navigator.

 • grafika z hasłem: Bohaterowie społecznego zaangażowania

ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2021 r.

 

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 18 stycznia 2021 r. (do godz. 16.00) na formularzu załączonym do ogłoszenia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, bądź drogą mailową: marta.paluch@umminskmaz.pl

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywają się w godzinach porannych w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

W pracach komisji konkursowej uczestniczy trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wykluczeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w danym konkursie.

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki miejskiej w rejonie ul. Jaśminowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6, ust. 1 i ust. 7, § 13 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1490) - ogłaszam:

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 6661/4 o powierzchni 1570 m2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00049126/9 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położonej w Mińsku Mazowieckim w rejonie ul. Jaśminowej.

Oferowana do sprzedaży działka gruntu nie jest obciążona żadnymi długami, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

Warunki drugiego przetargu:

 1. cena wywoławcza: 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy),
 2. wadium: 30.000,00 zł  (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
 3. postąpienie  – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 3.000,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) - nieruchomość położona jest w terenie usług nieuciążliwych dla otoczenia.

Sposób zagospodarowania:

 • linia zabudowy jako nieprzekraczalna, wzdłuż wszystkich ulic i dojazdów w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, w pozostałych przypadkach zgodnie z rysunkiem planu,
 • nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m każdego z brzegów cieków i rowów, zgodnie z rysunkiem planu,
 • wysokość zabudowy - maksymalnie 2 kondygnacje i nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; druga kondygnacja w wysokim dachu,
 • ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej,
 • nakaz utrzymania istniejącej zieleni wysokiej, a wzdłuż ciągów komunikacyjnych – postulat uzupełnienia istniejących szpalerów zieleni wysokiej oraz nowych nasadzeń,
 • obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem ograniczenia obsługi z nowoprojektowanych ulic,
 • parkingi w ilości 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni usług, w granicach lokalizacji, także w kondygnacjach podziemnych (dla budynków nowoprojektowanych) oraz w poziomie terenu.

Uzbrojenie przyległych ulic publicznych w urządzenia infrastruktury technicznej:

 • teren uzbrojony w miejskie sieci: wodociągową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazu ziemnego; ulica ma nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Inne warunki:

 • warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem tego przetargu (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy).

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (sala nr 6) ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Informuje się, że osoba, która wygra drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości:

 • nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpłacone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
 • zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w tym przetargu oraz należnego podatku VAT od tej ceny, nie później niż w przeddzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

Stosownie do art. 41 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do drugiego przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: odwołania lub unieważnienia tego przetargu, oraz jego zakończenia wynikiem negatywnym).

Zastrzega się możliwość odwołania drugiego przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o tym przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach drugiego przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 pod numerem telefonu 25 7595351 do dnia 15 lutego 2021 r. włącznie.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Fragment mapy ewidencyjnej zbywanej działki gruntu

Wykaz obejmujący miejską działkę gruntu położoną przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, przeznaczoną do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: Działka gruntu Nr 5110/1 o powierzchni 145 m2, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z decyzją Starosty Mińskiego Nr 1322/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. (znak: AB.6740.15.414.2019) zezwalającą Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą między innymi podział dz. nr 5110 na dz. nr 5110/1 i 5110/2 (operat techniczny Nr P.1412.2019.5389 z 13.09.2019 r.) oraz z księgą wieczystą Nr SI1M/00054595/5.
 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na wielkość, kształt i parametry, położona przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego. Przyległa ulica posiada uzbrojenie w sieci: wodociągową, elektryczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i teletechniczną. Ulica ta ma nawierzchnię asfaltową.
 3. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) teren położony jest w obszarze funkcjonalno-przestrzennym D3, w obszarze mieszkalnictwa jednorodzinnego wolnostojącego lub bliźniaczego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu (MN).
  Sposób zagospodarowania:
 • nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ulic w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych i zgodnie z rysunkiem planu;
 • wysokość zabudowy - maksymalnie dwie kondygnacje i nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; druga kondygnacja w wysokim dachu;
 • ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej;
 • obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego;
 • parkingi w ilości 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni usług, w granicach lokalizacji, także w kondygnacjach podziemnych (dla budynków nowoprojektowanych) oraz w poziomie terenu.

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się:

 • ochronę terenów z zabudowy mieszkaniowej przed uciążliwościami komunikacyjnymi przez wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej (krzewiastej),
 • kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych.
 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: przetarg ustny ograniczony (do właścicieli przyległych nieruchomości).
 2. Cena wywoławcza, obowiązująca do dnia 27.12.2021 r.: 37.800,00 zł (plus podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży).
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r, a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

 

 
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności nieruchomości, będącej we władaniu Miasta Mińsk Mazowiecki położonej w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 3834 o pow. 0,4891 ha, nr 4711 o pow. 0,4142 ha i nr 4699 o pow. 0,0085 ha, zajętych w dniu  31 grudnia 1998 roku pod część drogi publicznej (lokalnej miejskiej) - ul. Kresowej w Mińsku Mazowieckim, została wydana w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7/S/2021 znak: SPN-S.7533.12.24.2020.A.K-W w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,  tel. 25 632-50-33.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                         

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności nieruchomości, będącej we władaniu Miasta Mińsk Mazowiecki położonej w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4756/1 o pow. 0,0073 ha i nr 4757 o pow. 0,3413 ha, zajętych w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część drogi publicznej (lokalnej miejskiej) - ul. Małopolskiej w Mińsku Mazowieckim, została wydana w dniu 12 stycznia 2021 roku, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 8/S/2021 znak: SPN-S.7533.12.25.2020.A.K-W w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,  tel. 25 632-50-33.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                         

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności nieruchomości, będącej we władaniu Miasta Mińsk Mazowiecki położonej w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 350/3 o pow. 0,0271 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część drogi publicznej (lokalnej miejskiej) - ul. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim, została wydana w dniu 12 stycznia 2021 roku, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9/S/2021 znak: SPN-S.7533.12.26.2020.A.K-W w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,  tel. 25 632-50-33.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                         

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności nieruchomości, będącej we władaniu Miasta Mińsk Mazowiecki położonej w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1675 o pow. 0,7977 ha, nr 1815 o pow. 0,4606 ha i nr 1895 o pow. 0,3247 ha, zajętych w dniu  31 grudnia 1998 roku pod część drogi publicznej (lokalnej miejskiej) - ul. Stefana Okrzei w Mińsku Mazowieckim, została wydana w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10/S/2021 znak: SPN-S.7533.12.27.2020.A.K-W w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,  tel. 25 632-50-33.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                         

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności nieruchomości, będącej we władaniu Miasta Mińsk Mazowiecki położonej  w Mińsku Mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1784 o pow. 0,7765 ha zajętej w dniu  31 grudnia 1998 roku pod część drogi publicznej (lokalnej miejskiej) - ul. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, została wydana w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 11/S/2021 znak: SPN-S.7533.12.28.2020.A.K-W w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,  tel. 25 632-50-33.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                         

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w m. Mińsk Mazowiecki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 329 o pow. 0,1726 ha, zajęta pod część drogi gminnej - ul. Kresowej (obecnie nr 220967W).

 

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa – listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: aklimek-wilkon@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-usługi.mazowieckie.pl w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dotacje dla NGO na działania kulturalne

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia zamieściliśmy Zarządzenie Burmistrza Miasta o ogłoszeniu otwartego konkursu na działania w 2021 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Bo miasto to ludzie, miejsca i zdarzenia...

Drodzy mińszczanie! W tym szczególnym jubileuszowym roku chcemy intensywnie celebrować RELACJE z ludźmi, miejscami  i zdarzeniami. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której prosimy o wskazanie ważnych dla Was osób, miejsc i wydarzeń z historii naszego miasta.  Chcemy opowiedzieć o nich w krótkich filmikach.

link do ankiety

Wasze opinie będą niezwykle pomocne.

Ankieta będzie aktywna do 24 stycznia 2021.

600. urodziny miasta to święto nas wszystkich!

Dziękujemy!

Transport i dodatkowa miejska infolinia

Miasto Mińsk Mazowiecki zapewni dojazd do punktów szczepień:

 • osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

 • osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Kontakt sprawie dojazdu na szczepienie pod nr. tel. 666 723 984

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00,

środa 8.00-17.00, piątek 8.00-15.00

Do każdego Punktu Szczepień można dojechać bezpłatną dla wszystkich seniorów komunikacją miejską.

Punkty szczepień w Mińsku Mazowieckim

 1. SP ZOZ – Punkt Szczepień, ul. Kościuszki 9, tel. 609 169 446, 609 103 464
 2. Specjalistyczna Przychodnia Medyczna MILMED, ul. Kresowa 65, tel. 25 758 95 15
 3. Centrum Medyczne COMPLEX-MED, Pl. Kilińskiego 4, tel. 25 740 20 60
 4. Przychodnia Zdrowia CENTRUM, ul. Dąbrówki 52, tel. 502 030 157

Pracownicy Urzędu Miasta nie prowadzą zapisów na szczepienia. Kolejność szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych wskazana jest w Narodowym Programie Szczepień.

Według harmonogramu Narodowego Programu Szczepień akcja szczepienia powinna rozpocząć się 25 stycznia, jednak uzależnione jest to od terminów dostawy szczepionek do zgłoszonych na terenie miasta punktów.

 

INFORMACJE na temat szczepień p/covid-19 dostępne są w serwisie rządowym

www.gov.pl/szczepimysie/rejestracja

 • plakat informujący o transporcie i dodatkowej miejskiej infolinii

Szczepienia dla seniorów p/covid-19

15 stycznia 2021 r. w ogólnopolskim systemie rządowym ruszają zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia.

Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby, które ukończyły 70 lat

Szczepienia dla tych grup wiekowych rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Rejestracja odbywa się na 3 sposoby:
(jest to system centralny – rządowy)

 • online na www.pacjent.gov.pl
 • przez bezpłatną całodobową infolinię – 989

Można to zrobić samodzielnie lub zapisać może ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 • w punkcie szczepień w miejscu zamieszkania.

 

Do e-rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego (można go założyć np. online poprzez własne konto bankowe).

Po dokonaniu rezerwacji przyjdzie powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

 • plakat informujący o szczepieniach dla seniorów p/COVID-19

Informacja o dyżurach przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji

Informacja o dyżurach przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji 2021

 

1 – 16 lipca 2021 r.

– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22

– Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 250/81

– Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 11

– Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1

 

19 30 lipca 2021 r.

– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10

 

2 13 sierpnia 2021 r.

– Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11

– Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2

– Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17

 

16 – 27 sierpnia 2021 r.

– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10

– Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9

 

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wszelkie formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w dyżurującej placówce w dniach 24 – 28 maja 2021 r.

 

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

 

Zima w mieście

 • widok na pałac w parku znad rzeki
 • widok na pałac od strony parku
 • Iluminacje na rzece Srebrna
 • Widok na aleję parkową zimą

Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Głównymi celami programu są:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

 

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

 1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

 

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

 

 • grafika z tekstem: rządowy program Klub nabór do edycji 2021, fotografia nóg piłkarzy

Turniej Mistrzów Futsalu

6 i 7 lutego odbędzie się Turniej Mistrzów Futsalu w SP nr 1, ul. Kopernika 9. Drużyny chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu zgłaszają się mailowo: minskaligamistrzowmlm@gmail.com

Termin zgłoszeń - 24 stycznia 2021 r.

 • plakat promujący Turniej Mistrzów Futsalu

Czy już zapisałeś się na warsztaty? Koduj z gigantami!

Mamy zaszczyt być patronem honorowym tego wydarzenia. Program autorstwa mińskich programistów obiega całą Polskę!

Koduj z Gigantami to bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży organizowane dwa razy do roku na terenie całej Polski.

Głównym celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych. Program zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej i obejmuje stworzenie własnej gry komputerowej i aplikacji mobilnej, a także zapoznanie się z podstawami jednego z języków programowania.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, a rezerwacja miejsca wymaga jedynie wypełnienia formularza zapisowego przez rodzica lub opiekuna.

Udział w zajęciach mogą wziąć uczniowie od 7. do 19. roku życia. Dla najmłodszych uczestników jedynym wymogiem jest umiejętność czytania, pisania oraz liczenia w zakresie do 20. Uczestnicy realizują projekt edukacyjny, który przygotowany jest specjalnie z myślą o tych, którzy swoich sił w programowaniu próbują po raz pierwszy.

Terminy warsztatów 30-31 stycznia, 6-7 lutego, 13-14 lutego 2021 r.

www.kodujzgigantami.pl

 

 • Fotografie kodujących dzieci i informacje o rozpoczęciu zapisów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta wyłożony do wglądu

Przypominamy, że od 21 stycznia do 14 lutego 2021 r. (aktualizacja: termin został wydłużony do 4 marca 2021 r.)  zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, którego obszar ograniczony jest:

 • od południa ulicami Warszawską, Dąbrówki,
 • od wschodu ulicami: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, fragmentem ulicy Żwirowej i ulicy dr Jana Huberta oraz granicą miasta Mińsk Mazowiecki z miejscowością Karolina,
 • od północy ulicami Jana Grobelnego, Przemysłową oraz  granicą miasta Mińsk Mazowiecki z miejscowościami Stara Niedziałka i Kolonia Karolina,
 • od zachodu rzeką Srebrna i granicą zbiorników na rzece Srebrnej (tzw. Łazienki oraz zbiornik utworzony w Parku Miejskim w Mińsku Mazowieckim).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki

Aktualizacja:

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mińsk Mazowiecki i terminu składania uwag do tego projektu oraz o zmianie zasad organizacji dyskusji publicznej 

Z wyłożonym do wglądu publicznego projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w pokoju nr 6 (sala konferencyjna) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu zostanie dodatkowo umieszczony przed budynkiem Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Projekt planu został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki:

http://www.bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D8180

W związku z zakazem organizowania zgromadzeń, nie ma możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6. 

Dyskusja publiczna w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 2 lutego 2021 r.

 W związku z powyższym: wydłużono termin wyłożenia planu do publicznego wglądu do  4 marca 2021 r.

Dodatkowa dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 marca 2021 r. o godzinie 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM. Uczestnictwo w dyskusji publicznej przeprowadzanej za pośrednictwem platformy ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 1 marca 2021 r.

 

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w terminie do 18  marca  2021 r., przy czym wnoszący uwagę, również podczas dyskusji publicznej on-line, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki w obwieszczeniu z 11 stycznia 2021 r.

 

Kasa Urzędu Miasta nieczynna do odwołania

Informujemy, że kasa Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki będzie nieczynna do odwołania. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

 

 • Informacja dla mieszkańców o numerach kont rachunków bankowych Urzędu Miasta

Otrzymaliśmy grant z Forum Dialogu

Z ogromną radością dzielimy się dobrymi wiadomościami. Otrzymaliśmy grant z Forum Dialogu  na projekt ”Upamiętnienie społeczności żydowskiej Mińska Mazowieckiego poprzez sztukę”.

Projekt zakłada oznaczenie czterech miejsc związanych z obecnością społeczności żydowskiej: synagogi, jesziwy, cmentarza i getta.  Odsłonięciu upamiętnień,  podczas VII Dni Kultury,  będą towarzyszyły etiudy teatralne. Projekt obudowany jest działaniami edukacyjno-kulturalnymi opartymi na historii oznaczanych miejsc:  lekcja biblioteczna, materiały interaktywne, warsztaty dla uczniów, przewodnik w wersji papierowej i internetowej, spacer historyczny śladami społeczności żydowskiej. Do projektu zaprosimy nasze jednostki i szkoły i organizacje pozarządowe oraz inne osoby, które zechcą się włączyć w pracę.  

O granty mogli starać się tylko Liderzy Dialogu, którzy reprezentują Forum w swoich lokalnych społecznościach i współpracują z innymi podmiotami na rzecz pamięci
o Żydach polskich. Wśród pracowników Urzędu Miasta mamy liderkę, która już na etapie pisania wniosku skonsultowała plany przedsięwzięcia z liczną grupa społeczników  mińskich  oddanych lokalnej historii. To im jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc. BARDZO DZIĘKUJEMY!

Centrum Sportów coraz bliżej!

22 stycznia burmistrz Marcin Jakubowski, starosta miński Antoni J. Tarczyński oraz wicestarosta Witold Kikolski podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Mińska Mazowieckiego.

Powiat Miński użyczy Miastu Mińsk Mazowiecki na okres do 15 lat część działki o powierzchni ok. 0,99 ha (ul. Budowlana) będącej własnością Powiatu. Powstanie tam Centrum Sportów, którego koszty budowy i przygotowania dokumentacji projektowej w całości pokryje Miasto. Rozwiązania projektowe zostaną uzgodnione z udziałem dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz dyrektora Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim.

Wybudowane Centrum Sportów będzie ogólnodostępne.

 • burmistrz miasta i starosta miński na tle harbu powiatu mińskiego
 • burmistrz maista podpisuje list intencyjny w tle starosta i wicestarsta miński
 • Witold Kikolski, Antoni J. Tarczyński oraz Marcin Jakubowski podpisują list intencyjny
 • Marcin Jakubowski, Antoni J. Tarczyński oraz Witold Kikolski z podpisanymi listami intencyjnymi

158. rocznica wybuchu Powstania styczniowego

Dnia 22 stycznia 1863 r., czyli 158 lat temu wybuchło największe i najdłużej trwające polskie powstanie narodowe. Jako społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 z dumą co roku obchodzimy tę rocznicę i przypominamy naszym uczniom i mińszczanom dlaczego to historyczne wydarzenie jest dla nas tak ważne. Otóż w miejscu, gdzie znajduje się nasza szkoła w tragiczny sposób stracili życie powstańcy wracający z jednej z bitew. W związku z tym w 2018 r. szkoła otrzymała imię Powstańców Styczniowych. Tak jak 158 lat temu czasy nie były łatwe dla naszych przodków, tak i teraz ze względu na pandemię i my współczesne pokolenie toczymy swoją walkę. Niestety nie mogliśmy tradycyjnie spotkać się na auli wraz z licznymi przedstawicielami mińskiej społeczności oraz kombatantami. Jak w wielu dziedzinach życia pandemia wymusiła na nas zastosowanie nowych rozwiązań, dzięki którym podtrzymanie tradycji obchodów powstania styczniowego w naszej szkole było możliwe. W ten oto sposób trójka nauczycieli: p. Joanna Cygan, p. Agnieszka Kurel oraz p. Paweł Parchomenko wpadli na pomysł, aby stworzyć nietypową formę tegorocznych obchodów rocznicy, a mianowicie postanowili zrobić bajkę na ten temat. Zadanie nie było łatwe, ponieważ wymagało ogromnej kreatywności, a dodatkowo praca mogła zostać wykonana jedynie w formie zdalnej. Mimo przeciwności losu udało się stworzyć ciekawą bajkę w formie filmiku, który jest w stanie przybliżyć wiedzę o powstaniu styczniowym nawet najmłodszej widowni. W bajce głosu poszczególnym postaciom użyczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim: Aniela Kowalczyk, Michał Ziółkowski, Aleksandra Leśkiewicz oraz Marcin Ostrowski.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia bajki: http://sp4mm.szkolnastrona.pl/a,1230,158-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego

 

 • Burmistrz Miasta składa kwiaty pod pomnikiem

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia 2021 r. obchodzimy 76. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Romana Kenta, które wygłosił w 2015 roku. Zawarł w nim swoje przesłanie na przyszłość:

„Dostrzegamy dziś obecność i świadomość tak wielu przywódców świata. Jest to widoczny dowód współczucia i zaangażowania, zamiast obojętności. To jest postęp. Teraz wszystko należy do przywódców jutra, ponieważ zostało jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Wszyscy musimy być w to zaangażowani i wszyscy musimy pozostać zaangażowani. Nikt nie powinien być tylko obserwatorem. Jestem o tym tak bardzo przekonany, że gdybym miał taką władzę, dodałbym do uniwersalnie akceptowanych Dziesięciu Przykazań przykazanie jedenaste: "Nigdy, przenigdy nie powinieneś być biernym obserwatorem"

https://www.youtube.com/watch?v=ZWpBvbAHThQ

*Przypominamy, że uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim są autorami rysunków do książki Romana Kenta „Mój pies Lala”.

 

 • grafika z tekstem Międzynarodwy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Historia obozu pracy „Kopernik”

W Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypominamy  o tragicznej historii naszej społeczności żydowskiej. Poznajcie  historię obozu pracy Kopernik i przeczytajcie wspomnienia mińskich Żydów. Niech doświadczenia Zagłady będą dla nas lekcją, którą stale trzeba odbywać.

https://view.genial.ly/600c219eae03310d0c24d415/video-presentation-miedzynarodowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu

 

 • grafika z tekstem Międzynarodwy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Luty w MDK

Zapraszamy do skorzystania z lutowej oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury:

06.02 godz.16:00 Warsztaty MAKRAMOWY KWIETNIK

09.02 godz.20:00 Rozmowy w koronie

14.02 godz.16:00 Brzydkie kaczątko/spektakl dla dzieci

16.02 godz.20:00 Rozmowy w koronie

20.02 godz.16:00 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży

21.02 godz.19:00 Kabaret Kici Koci Monodram Mirona Białoszewskeigo

23.02 godz.20:00 Rozmowy w koronie

27.02 godz.20:00 Gniewomir Tomczyk/Project koncert

 

 • oferta kulturalna MDK na miesiąc luty

Przerwa w dostawie wody – 29.01.2021

PWiK informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi - budową nowego przyłącza wodociągowego przy ul. Daszyńskiego - wystąpi przerwa w dostawie wody w piątek 29.01.2021 r. w godz. 9.00-12.00 na ul. Daszyńskiego oraz na ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Wyszyńskiego.

Teatr amatorski w MDK

Klasyczna komedia Michała Bałuckiego, przedstawiająca zabiegi rodziców w celu wydania za mąż córki, romans młodych, intrygi starszych, ciekawe osobowości, zaskakująca puenta. Konflikt pokoleń w zabawnej formie i treści - zapraszamy do MDK 30 stycznia o godzinie 20:00. Spektakl do obejrzenia onlinie.

Amatorski Teatr Towarzyski powstał w 2006 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie.
"Były czasy, że w zwyczaju ludzi z „towarzystwa” była zabawa w teatr.  Zabawa ta miała wielce edukacyjny charakter, pozwalała rozwijać talenty potrzebne w aktywnym społecznym życiu, kultywowała język ojczysty, uczyła pracy w grupie i kreatywności. Wspólna zabawa dawała satysfakcję i radość, a jej finałem była publiczna prezentacja dla grona przyjaciół i rodziny. Propozycją takiej zabawy jest właśnie nasz teatr, pragniemy wrócić do tych dobrych obyczajów i zaszczepić nimi naszych znajomych i sąsiadów". Mówi inicjator powstania i lider ATT Dariusz Boruch.
Przez teatr, w ciągu 16 lat jego działalności, przewinęło się już ponad 150 osób w różnym wieku i profesji. Posiadających mniej lub więcej talentu aktorskiego, ale za to bardzo chętnych do działania. Członków teatru oprócz marzeń o scenie łączy miłość do żywego słowa, poprawnej polszczyzny, bogatego stroju i działania w grupie. Teatr ma na swym koncie 31 premiery i blisko 190 przedstawień.

Amatorski Teatr Towarzyski prezentował się w Lublinie i w innych miejscowościach na terenie Polski oraz po za granicami kraju. Uczestniczył w kilku przeglądach i konkursach Teatrów Amatorskich zdobywając nagrody i wyróżnienia. Otwarty jest na każdą propozycję występów, bo jego celem jest dobra zabawa i propagowanie idei Teatrów Amatorskich. Repertuar teatru dobierany jest tak, aby był różnorodny i możliwy do zrealizowania, są tam utwory klasyczne, ale i własne teksty członków zespołu. Siedzibą teatru jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” gdzie, dzięki przychylności i wsparciu kierownictwa tej placówki, odbywają się próby i premiery.

Teatr nie ma stałego terminarza występów, prezentuje się tam gdzie zostanie zaproszony i gdzie zbierze się choćby minimalna grupka widzów głodna  teatru oraz dobrej zabawy.

Amatorski Teatr Towarzyski z Lublina
Grzegorz Wankiewicz Tromboliński, burmistrz
Beata Kamińska Agata, jego żona
Irena Mazur Dorcia, ich córka
Ewa Surdacka Smętnicka
Ewa Górecka Sydonia
Henryk Szuba Sędzia
Filip Hojda Kancelista
Krzysztof Żak Adolf Hubiczek

Autor Michał Bałucki
Adaptacja Beata Kamińska, Krzysztof Żak
Reżyseria Dariusz Boruch
Scenografia Zespół

 • dwoje aktorów na scenie, scenografia przedstawiająca salon

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku.

Obwieszczenie o wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej

Starosta Miński zawiadamia o wydaniu decyzji nr 24/21 z 12 stycznia 2021 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę drogi gminnej klady "D" - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim