Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

1. Informacje ogólne

8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy program ochrony powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu). Uchwała weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. Najważniejszym celem programu jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jakości powietrza.

Program został sporządzony ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Dla aglomeracji warszawskiej również ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego ditlenku azotu.

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej (pozostały obszar województwa m. in. Miasto Mińsk Mazowiecki). Program ochrony powietrza nakłada obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. Na realizację działań samorządy i ich mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

Program ochrony powietrza zakłada konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zawarte zostały działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzacja i wymiana kotłów, nasadzenia zielni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna. 

Wraz z programem ochrony powietrza uchwalony został plan działań krótkoterminowych wskazujący działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza. Plan ma na celu zmniejszać to ryzyko oraz ograniczać skutki i czas trwania przekroczeń.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, dlatego w programie określono ich obowiązki m. in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła, zakaz stosowania dmuchaw do liści czy też zakaz palenia w kominku w dniach, kiedy zanieczyszczenie pyłami przekroczy wartości dopuszczalne.

Za niezrealizowanie działań zawartych w programie ochrony powietrza wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć na gminę karę w wysokości od 50 tys. do 500 tys. zł. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu Ochrony Powietrza dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie link: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim