Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2022 r.

1. Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określone  uchwałą Nr VII.182.2020 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. 2020 r., poz. 4550) oraz uchwałą Nr XLIII.402.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. 2022 r., poz. 4690), wynoszą jak poniżej:

 

I. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - 56,00 zł (stawka opłaty podwyższonej) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

II. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1.  które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1)   za worek o pojemności            120 l  – w wysokości     24,94 zł     

2)   za worek o pojemności            240 l  – w wysokości     49,88 zł                 

3)   za pojemnik o pojemności   1 100 l  – w wysokości   228,61 zł               

4)   za pojemnik o pojemności   1 500 l – w wysokości    311,75 zł               

5)   za pojemnik o pojemności   2 000 l  – w wysokości   415,66 zł                 

6)   za pojemnik o pojemności   5 000 l  – w wysokości 1039,16 zł               

7)   za pojemnik o pojemności   7 000 l  – w wysokości 1454,83 zł.

2.  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych 
w sposób selektywny 
(stawki opłaty podwyższonej): 

1)  za worek o pojemności             120 l  – w wysokości     49,88 zł               

2)  za worek o pojemności             240 l  – w wysokości     99,76 zł                

3)  za pojemnik o pojemności    1 100 l  – w wysokości   457,22 zł            

4)  za pojemnik o pojemności    1 500 l  – w wysokości   623,50 zł            

5)  za pojemnik o pojemności    2 000 l  – w wysokości   831,32 zł        

6)  za pojemnik o pojemności    5 000 l  – w wysokości 2078,32 zł             

7)  za pojemnik o pojemności    7 000 l  – w wysokości 2909,66 zł.           
 


OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANEJ

Podkreśla się, iż stosownie do art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez Miasto systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 


III. Zwalnia się w części – w wysokości 10% kwoty opłaty - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oświadczyć w niej kompostowanie bioodpadów komunalnych w kompostowniku przydomowym. 

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określony uchwałą Nr XVI.165.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.03.2020r., poz. 3476):

 

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - obowiązująca od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI - obowiązujący od 01.04.2020 r.pdf


TERMINY:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

  1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
  2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
  3. za III kwartał – do 15 dnia września,
  4. za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy:

 Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: aneta.chmielewska@umminskmaz.pl.   


Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO1 – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania.
 


[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 4.05.2016, str.1)

Zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 ze zm.).

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim